โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ

แนวข้อสอบ
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี    ลักษณะที่ 54 งานสารบรรณ พ.ศ.2556
***************************
1. ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อใดวางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจทุกนาย ถือปฏิบัติ
ก. ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
ข. ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ค. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทั้ง ข  และ  ค
ตอบ   ข.ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่
        2.1 ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
        - วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.วิ อาญา หรือ กม.อื่น
        2.2 ประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
        - วางไว้ให้ ข้าราชการตำรวจทุกนายถือปฏิบัติ
        2.3 ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
        - เป็นระเบียบที่ ผบ.ตร. ได้วางไว้โดยอาศัยอำนาจของกม.อื่น
2. ระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในข้อใด วางไว้ให้ข้าราชการตำรวจ หรือ พนักงานสอบสวน ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ป.วิ อาญา หรือ กม.อื่น
ก. ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี
ข. ประมวลระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี
ค. ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ง. ถูกทั้ง ก  และ  ค
ตอบ   ก. ประมวลระเบียบการตำรวจ เกี่ยวกับคดี (ดูคำอธิบายข้อ 1)
3. การสั่งการ กระทำได้กี่วิธี
ก. 3 วิธี                                                                      ค. 2  วิธี
ข. 4 วิธี                                                                      ง. วิธีเดียว
ตอบ   ข. 4 วิธี             

การสั่งการกระทำได้ 4 วิธี  ได้แก่
        1 กระทำด้วย หนังสือ
        2 กระทำด้วย วาจา
        3 กระทำด้วย เครื่องมือสื่อสาร
        4 กระทำด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4. การสั่งการโดยปกติให้ทำโดยวิธีใด
ก. สั่งด้วยวาจา                                                           ค. ทำเป็นหนังสือ
ข. ใช้เครื่องมือสื่อสาร                                             ง. ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตอบ    ค. ทำเป็นหนังสือ
-โดยปกติให้สั่งการด้วยหนังสือ แต่ในบางกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ เร่งด่วน จำเป็นอาจกระทำด้วยวาจา หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์    แล้วให้มีหนังสือยืนยันตามไปโดยเร็วที่สุดเว้นแต่การสั่งการทางอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ได้ปฏิบัติตามวิธีการที่กำหนดไว้ในพ.ร.บ.ว่าด้วยการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. หนังสือราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องใช้กระดาษชนิดใด
ก. กระดาษตราครุฑ                                 ค. กระดาษบันทึกข้อความ
ข. กระดาษพิมพ์ลาย                                                ง. กระดาษปอนด์ขาว
ตอบ   ค. กระดาษบันทึกข้อความ
หนังสือราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ให้ใช้ กระดาษบันทึกข้อความ (เท่านั้น)ไม่ว่าจะเป็นการบันทึกข้อความเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกย่อเรื่องบันทึกรายงานที่ต้นได้ปฏิบัติมา บันทึกความเห็น บันทึกติดต่อ หรือบันทึกสั่งการ
6. แบบบันทึกข้อความขนาดใหญ่ มีขนาดเท่าใด
ก. A4                                                                          ค. F4
ข. A5                                                                          ง.A8
ตอบ   ก. A4
แบบบันทึกข้อความมี 2 ขนาด
        - ขนาดใหญ่  ( A4 )ใช้ในการบันทึกเสนอเรื่องที่มีข้อความยาว    ซึ่งไม่สามารถบรรจุข้อความที่จะเสนอลงในบันทึกขนาดเล็กได้หมด
        - ขนาดเล็ก   ( A5 )ใช้ในการบันทึกเสนอเรื่องที่มีข้อความสั้น
7. คำขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้คำว่าอะไร
ก. เรียน                                                                       ค. ด้วยความเคารพ
ข. กราบเรียน                                                             ง.ด้วยความนับถือ
ตอบ   ก. เรียน             
คำขึ้นต้นในบันทึกข้อความให้ใช้คำว่า  “เรียน” ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ต้องมีคำว่า เรียน
        - ให้ระบุยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือตำแหน่ง
        - หรือยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และตำแหน่งของผู้ใต้บังคับบัญชา
8. ในบันทึกข้อความจะต้องระบุสิ่งใด
ก. ชื่อตัว  สกุล                                                         ค. ตำแหน่ง
ข. ยศ                                                                           ง.ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
9. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลงความเห็นของเจ้าหน้าที่  
ก. ให้ใช้บันทึกฉบับเดียว
ข. ข้อความสั้นให้เขียน ข้อความยาวให้พิมพ์
ค. หากมีข้อความมากกว่า  1 หน้า หน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑแต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
การลงความเห็นของเจ้าหน้าที่   ตามปกติให้ใช้บันทึกฉบับเดียว     ข้อความสั้นให้เขียน ข้อความยาวให้พิมพ์และหากมีข้อความมากกว่า  1 หน้าหน้าต่อไปให้ใช้กระดาษไม่ต้องมีตราครุฑแต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียงกับแผ่นแรก
10. ใครมีหน้าที่ออกเลขที่หนังสือส่ง
ก. ตร.                                                                          ค. จตช.
ข. ผบ.ตร.                                                                   ง.สลก.ตร.
ตอบ   ง. สลก.ตร.
เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดนำเรื่องหรือบันทึกเสนอตร. เมื่อ ผบ.ตร. จตช. รอง ผบ.ตร. ผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่าได้ลงชื่อสั่งการแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นนำเรื่องไปให้สลก.ตร.ออกเลขที่หนังสือส่งและลงทะเบียนคุมไว้แล้วรับเรื่องคืนเพื่อดำเนินการต่อไป
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน ใหม่ล่าสุด 
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย

 - ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม

- สรุปประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 54  งานสารบรรณ พ.ศ.2556

- การใช้ภาษา_แนวข้อสอบ

- ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ

ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

- ความรู้เรื่องฝ่ายส่งกำลังพล

- ความรู้พื้นฐานเรื่องแผนและยุทธศาสตร์

ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังบำรุง

- ความรู้พื้นฐานด้านงบประมาณ

 - แนวข้อสอบเกี่ยวกับกฎหมายงานพัสดุ

- แนวข้อสอบความรู้พื้นฐาน

- แนวข้อสอบระเบียบงานการเงิน

- แนวข้อสอบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานสำนักงาน

 แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

 - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

 แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

แนวข้อสอบตำรวจสายอำนวยการและสนับสนุน ที่ออกบ่อยๆ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจ สายป้องกันปราบปราม ใหม่ล่าสุด 
 รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
ประกอบด้วย
- แนวข้อสอบกฎหมายวิอาญา 

แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

 แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

- แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน

 แนวข้อสอบ พรบ.ตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

 - แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553

 แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2556

แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ (พร้อมอธิบายคำตอบ)

- แนวข้อสอบความสามารถทางด้านตัวเลข + ความสามารถด้านเหตุผล

แนวข้อสอบตำรวจสายปราบปราม ที่ออกบ่อยๆ

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท 

VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS  
หนังสือ  + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี  
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์  
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
 
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875  

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
ตอบกลับ ขึ้นบนสุด
ตัวเลือก
HTML ไม่ทำงาน
แสดงลายเซ็น
Wind Code ทำงาน

กด "Ctrl+Enter" เพื่อตอบกลับได้