ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบครู้ผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

1.             ขอใดไมใชระบบปฏิบัติการ

                ก.  Unix                                                                                                                                 ข.  Access

                ค.  Linux                                                                                                                                ง.  Windows XP

                ตอบ  ข.  Access

2.             คอมพิวเตอรแบบใดมีขนาดเล็กที่สุด

ก.  Laptop                                                                                                   ข.  Notebook       

ค.  Sub-Notebook                                                                                     ง.  Palmtop  

                ตอบ  ง.  Palmtop  

3.             ที่พอรตของฮารดดิสแบบ SCSI จะมีขาสัญญาณอยูกี่ขา

ก.  40  ขา                                                                                                     ข.  50  ขา

ค.  60  ขา                                                                                                     ง.  70  ขา

                ตอบ  ข.  50  ขา

4.             Power Supply  ขอใดมีหัวตอที่ใชตอกับเมนบอรด 2 หัว

ก.  แบบ ATX                                                                                                             ข.  แบบ AT

ค.  แบบ AUX 6 Pix                                                                                                  ง.  แบบ ATX 12 v.

ตอบ  ข.  แบบ AT

5.             การปรับอัตรา Refresh Rate ของจอภาพใหเปน 75 Hz เพื่ออะไร

ก.  เพื่อใหความคมชัด                                                                              ข.  เพื่อใหภาพสวางมากขึ้น

ค.  แกภาพมีสีเพี้ยน                                                                                  ง.  เพื่อไมใหภาพสั้นหรือกระพริบ 

ตอบ  ง.  เพื่อไมใหภาพสั้นหรือกระพริบ 

6.             PCMCIA Card นิยมใชกับคอมพิวเตอรในขอใด

ก.  PDA                                                                                                                       ข.  Palm

ค.  PC                                                                                                                          ง.  Notebook

ตอบ  ง.  Notebook

7.             ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเครื่องพิมพ

ก.  เครื่องพิมพชนิดจุดบางเครื่องสามารถพิมพเปนสีได

ข.  เครื่องพิมพชนิดพนหมึก ใชการฉีดพนหมึกพิมพลายกระดาษ

ค.  เครื่องพิมพชนิดจุดใหญสามารถพิมพได  2 ทิศทาง

ง.  เครื่องพิมพชนิดจุด ไมสามารถพิมพตัวขยายใหญได

ตอบ  ง.  เครื่องพิมพชนิดจุด ไมสามารถพิมพตัวขยายใหญได


 8.  ขอใดมีการใชงานแตกตางจากขออื่น

ก.  CPU                                                                                                                       ข.  RAM

ค.  ROM                                                                                                                      ง.  CD-ROM

ตอบ  ก.  CPU 

9.             จงเรียงลําดับขนาดและสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอรจากขนาดเล็กไปขนาดใหญ

                1.  Workstation                                                                                                    2.  Mainframe

3.  Personal Computer                                                                             4.  Super Computer

ก.  3 – 2 – 1 – 4                                                                                          ข.  3 – 1 – 4 - 2

ค.  3 – 1 – 2 – 4                                                                                          ง.  3 – 2 – 4 - 1

ตอบ  ค.  3 – 1 – 2 – 4              

10.          CD-ROM 56x ขอใดกลาวถูกตอง

ก.  มีอัตราความเร็ว 56 รอบ /วินาที                                       

ข.  บันทึกขอมูลได 56 ครั้ง/วินาที

ค.  อานขอมูลได 56 เทาของความเร็วปกติ                           

ง.  มีอัตราความเร็วถายทอดขอมูล 56 กิโลไบต/วินาที

ตอบ  ค.  อานขอมูลได 56 เทาของความเร็วปกติ             

11.          ถาทานเห็นซีดีไรทเตอร เขียนวา 30x15x20x ขอใดกลาวถูกตอง

ก.  การบันทึกแผน CD-RW ที่เร็วสูงสุด 30x       ข.  การบันทึกแผน CD-RW ที่เร็วสูงสุด 15x

ค.  การบันทึกแผน CD-R  ที่เร็วสูงสุด 20x                          ง.  การบันทึกแผน CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x   

ตอบ  ง.  การบันทึกแผน CD-R ที่เร็วสูงสุด 30x               

12.          ขอใดคือการนําขอมูลเขาสูคอมพิวเตอรไดครั้งละ 1 บิต

ก. 

Single
Port                                                                                                            ข.  Serial Port

ค. 

Parallel
Port                                                                                          ง.  Scanner 

ตอบ  ข.  Serial Port

13.          เครื่องพิมพแบบใดใชหลักความรอนละลายโทเนอร (Toner)

ก.  Ink Jet                                                                                                    ข.  Laser

ค.  Dot matrix                                                                                                            ง.  Scanner

ตอบ  ข.  Laser

14.          ขอใดเปนซอฟตแวรที่ใชในการตรวจสอบหาไวรัสในระบบคอมพิวเตอร

ก.  AVG                                                                                                                      ข.  NOD32


ค.  PANDA                                                                                                                ง.  ถูกทุกขอ

ตอบ  ง.  ถูกทุกขอ

15.          หนวยที่ใชในการคํานวณและตรรกะ คือหนวยใด

ก.  Control Unit                                                                                         ข.  ALU

ค.  PANDA                                                                                                                ง.  Output Unit

ตอบ  ข.  ALU

16.          ถาแบง Partition ของฮารดดิสจะใชคําสั่ง

ก.  Format                                                                                                                  ข.  Fdisk

ค.  Scandisk                                                                                                                ง.  Hardiest

ตอบ  ข.  Fdisk

17.          คําสั่งใน Linux ที่มีความหมายคลายกับคําสั่ง DIR ใน MS-Dos คือ

ก.  Is                                                                                                                             ข.  rpm

ค.  cls                                                                                                                           ง.  clear

ตอบ  ก.  Is 

18.          คําสั่งที่ใชในการดู IP ของระบบปฏิบัติการ Windows XP คือขอใด

ก.  winipcfg                                                                                                                ข.  cmd

ค.  ipcfg                                                                                                                       ง.  ipconfig

ตอบ  ง.  ipconfig

19.          ขอใดคือคําสั่งที่ใชในการเปลี่ยนชื่อแฟมขอมูล

ก.  COPY                                                                                                    ข.  REN

ค.  DEL                                                                                                                       ง.  VOL

ตอบ  ข.  REN

20.          Collision คือ ขอใด

ก.  การปองกันขอมูล                                                                                ข.  การรับขอมูล

ค.  การชนกันของขอมูล                                                                          ง.  การตรวจสอบขอมูล  

ตอบ  ค.  การชนกันของขอมูล

21.  หนวยที่เล็กที่สุดของระบบคอมพิวเตอรคือขอใด

ก.  Bit                                                                                                                           ข.  Byte

ค.  Field                                                                                                                       ง.  Record

ตอบ  ก.  Bit 


22.          ขอใดเปนการประมวลผลขอมูลรวบรวมไวเปนกลุม

ก. Batch Processing                                                                                  ข. Transaction Processing

ค. Oriented Processing                                                                            ง. Data Processing

ตอบ  ก.  Batch Processing 

23.          1 MB เทากับขอใด

ก.  1,000 ไบต                                                                                                             ข.  1,024 ไบต

ค.  1,024 กิโลไบต                                                                                     ง.  1,000,000 ไบต

ตอบ  ค.  1,024 กิโลไบต์

24.          ขอใดเปนการใชคําสั่งการสรางพื้นที่เพื่อเก็บขอมูล

ก.  CD                                                                                                                          ข.  MD

ค.  RD                                                                                                                          ง.  DIR

ตอบ  ข.  MD

25.          สัญลักษณ           คือขอใด

ก.  สิ้นสุดโปรแกรม                                                                                                  ข.  เชื่อมตอผังงาน

ค.  ประมวลผล                                                                                           ง.  แสดงผลทางจอภาพ

ตอบ  ข.  เชื่อมตอผังงาน

26.          สัญลักษณ           คือขอใด

ก.  รับคาขอมูล                                                                                                           ข.  ประมวลผล

ค.  เริ่ม - จบโปรแกรม                                                                               ง.  แสดงผลทางจอภาพ

ตอบ  ง.  แสดงผลทางจอภาพ

27.          ขอใดเปนภาษาคอมพิวเตอร

                ก.  Basic, Excel                                                                                     ข.  Basic, PowerPoint

ค.  Basic, Cobol                                                                                         ง.  Cobol, Excel

ตอบ  ค.  Basic, Cobol 

28.          ขอใดไมใชการเขียนโปรแกรมแบบ OOP

ก.  Visual FoxPro                                                                                      ข.  Basic, PowerPoint

ค.  Basic, Cobol                                                                                         ง.  Coblo, Excel

ตอบ  ง.  Coblo, Excel
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
หนังสือ 2 เล่ม + VCD   ราคา 679 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1.ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัสขอนแก่น
ชื่อบัญชี ร้านพงษ์ศักดิ์รวมสื่อ
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 674-2-04362-0
2.ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ขอนแก่น
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 260-5-63971-1
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
 

 

 

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้