ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553

แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แบบทดสอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2553
1. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เพื่อสิ่ง
ใดต่อไปนี้
ก. การบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
ข. การพัฒนาการศึกษาแก่นักเรียนทั้งสองระดับ
ค. นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา พัฒนาการศึกษาให้มีสัมฤทธิผลและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
ง. ถูกทุกข้อ
2. การประกาศใช้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 อยู่ในหนังสือ
เล่มใด
ก. อยู่ในเล่ม 125 ตอนที่ 35 ก
ข. อยู่ในเล่ม 127 ตอนที่ 45 ก
ค. อยู่ในเล่ม 129 ตอนที่ 55 ก
ง. อยู่ในเล่ม 131 ตอนที่ 65 ก
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ฉบับปัจจุบัน เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 2
ข. ฉบับที่ 3
ค. ฉบับที่ 4
ง. ฉบับที่ 5
4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 ใช้เป็นปีที่เท่าไรในรัชการปัจจุบันข้อใดถูกต้อง
ก. เป็นปีที่ 35 ในรัชการปัจจุบัน
ข. เป็นปีที่ 45 ในรัชการปัจจุบัน
ค. เป็นปีที่ 55 ในรัชการปัจจุบัน
ง. เป็นปีที่ 65 ในรัชการปัจจุบัน
5. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ มีกี่มาตรา
ก. 4 มาตรา
ข. 5 มาตรา
ค. 6 มาตรา
ง. 7 มาตรา
6. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้ไว้ ณ วันที่ใด
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ประกาศใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
8.พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ข. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ค. วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
ง. วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
9. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ก. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษาแห่งชาติ
ข. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดย คำแนะนำของสภาการศึกษาแห่งชาติ
ค. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา
ง. การตรา พรบ.ขึ้นไว้โดยคำแนะนำของรัฐสภา
10. การยกเลิกความใน มาตรา 37 พรบ.กศช. 42 / 45 ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 เป็น มาตราใด
ก. มาตรา 3
ข. มาตรา 4
ค. มาตรา 5
ง. มาตรา 6
11. .จากมาตรา 4 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ให้เพิ่มความ
ต่อไปนี้เป็นวรรคห้าของมาตราใดแห่ง พรบ.กศช. /2542 และ แก้ไข 2545
ก. มาตรา 37
ข. มาตรา 38
ค. มาตรา 39
ง. มาตรา 40
12. ในมาตรา 3 ของ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 และให้ใช้
ข้อความนี้แทน “มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สถานศึกษา
ได้ยึดอะไรเป็นสำคัญของมาตรานี้
ก. เขตพื้นที่การศึกษา
ข. ระดับของการศึกษา
ค. จำนวนสถานศึกษา
ง. จำนวนประชากร
13. การกำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งเป็นเขตพื้นที่
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในข้อใดเป็นผู้มีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ก. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำและยินยอมของสภาการศึกษา
ข. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของสภาการศึกษา
ค. รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของรัฐสภา
ง. คณะรัฐมนตรี
14. กรณีเขตพื้นที่การศึกษาไม่อาจบริหารและจัดการได้ตามวรรคหนึ่ง ในการจัดการศึกษา
ในกรณีนี้ ข้อใดเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. กระทรวงศึกษาธิการ
ข. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
15.การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา
ซึ่งมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของทั้งสองระดับรวมอยู่ในความรับผิดชอบของ
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ข้อใดเป็นสาเหตุหลักที่ต้องตรา พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ขึ้นมา
ก. เกิดความไม่คล่องตัว
ข. เกิดปัญหาการพัฒนาการศึกษา
ค. เกิดปัญหานักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ
ง. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง
16. กระทรวงศึกษาธิการอาจจัดให้มีการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเสริมการบริหารและการจัดการของ
เขตพื้นที่การศึกษาข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การจัดการศึกษาทางไกลและการให้บริการในเขตพื้นที่การศึกษา
ข. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ค. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ฯ
ง. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ
17. การแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีกฎหมาย ตราเป็นพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการแยกเขตพื้นที่มัธยมศึกษา มีทั้งหมดกี่ฉบับ
ก. จำนวน 1 ฉบับ
ข. จำนวน 2 ฉบับ
ค. จำนวน 3 ฉบับ
ง. จำนวน 4 ฉบับ
18. ใครทำหน้าที่เป็นประธานคณะทำงานเตรียมข้อมูล ปรับลด- เพิ่ม จำนวนเขตพื้นที่การศึกษา
และร่างประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ก. นายชินภัทร ภูมิรัตน์
ข. นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ค. นายธงทอง จันทรางศุ
ง. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์
19. มาตราใดในพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 กล่าวถึงสถานศึกษา
เอกชนและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อปท.)
ก. มาตรา 4
ข. มาตรา 3
ค. มาตรา 2
ง. มาตรา 1
20. ข้อใดกล่าวถึง มาตรา 2 ของ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ได้ถูกต้อง
ก. พรบ.นี้ ใช้บังคับนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. พรบ.นี้ ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. พรบ.นี้ ใช้บังคับนับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. พรบ.นี้ ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
21. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. ประธานสภาผู้แทนราษฎร


เฉลยครับ
1. ง 2.ข 3.ข 4.ข 5.ก 6.ก 7.ข 8.ค 9.ค 10.ก
11.ข 12.ก 13.ข 14.ก 15.ง 16.ก 17.ค 18.ค 19.ก 20.ข 21.ก


สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารสามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  
ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 512-2-05266-6
ธ.กสิกรไทย  สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที pongsak86@gmail.com


สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
06pim288 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
louis vuitton ray ban pas cher tianlikang39 health blog
the ,sac longchamp,lunettes ray ban pas cher Kra Saznajte vi Inc,sac pliage longchamp
product channel segments different types of products have different channel selection  
1 . such as the products of the liver disease classes,lisseur cheveux ghd, gynecological anti-inflammatory and other characteristics of species with a very strong features , usually for a certain type of specialist ,ghd pas cher, product efficacy and stability ; leave attractive packaging, loud selling point spread , information kits with complete information ,ghd pas cher,polo femme, may be the characteristics of species gathered some popular . The main channel of such varieties in the specialist and counter speculation,jordan pas cher,ghd, earnings surface .
2 . other specialty pharmaceuticals tender drugs,lisseur ghd pas cher,lisseur cheveux ghd Thanksgiving – Eatocracy - CN, and generic drugs supremacy of the commercial distribution channels  
products classified position in the company  
in accordance with channels operating division of varieties ,ghd pas cher, enterprises need to figure out these products , which is the variety of corporate earnings ,lisseur cheveux ghd,ralph lauren pas cher, which is at a low price to play the market varieties and what are the varieties of corporate consolidation channel . Clear all kinds of products in the business ,nike air jordan,lisseur ghd Pudge Rodriguez was, you can master the product operation of the business contribution rate in order to better grasp the business goals and direction .  
reason for the refinement of the operation of the product market ,ghd,sacs longchamp pliage,sac longchamp pas cher Editor's note,polo homme, in addition to the characteristics of the product itself ,lisseur ghd louis vuitton outlet Interpretation of corporate,ghd,lisseur ghd pas cher, the particularity of the market factor is also requires companies to careful study . Must be done is to find the combination of product characteristics and market characteristics ,lisseur cheveux ghd,louis vuitton site officiel It exploded after t, and then the implementation of the main channel promotion, management ,ray ban pas cher, operation means it be possible to ultimately channel the initiative to obtain better returns . Analysis and find the organic combination of drugs and the market is correct and necessary and sufficient condition for investment operations .
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้