ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารเตรียมสอบ ธกส. เฉลยข้อสอบ ธกส ตัวอย่างข้อสอบ ธกส  ข้อสอบ ธกส ฟรี
pong86 ออนไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารเตรียมสอบ ธกส. เฉลยข้อสอบ ธกส ตัวอย่างข้อสอบ ธกส  ข้อสอบ ธกส ฟรี

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ / บัญชีเบื้องต้น

1.   สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ

ก. สินเชื่อระยะสั้น                                                              ข.  สินเชื่อระยะกลาง

ค. สินเชื่อระยะยาว                                                             ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา

ตอบข้อ  ข.  สินเชื่อระยะกลาง คือสินเชื่อที่มีอายุระหว่าง 1-5 ปี เช่นการผ่อนส่ง การซื้อสินค้า เป็นต้น

2. สินเชื่อบัตรเครดิต เป็นสินเชื่อประเภทใด

ก. สินเชื่อระยะสั้น                                                              ข.  สินเชื่อระยะกลาง 

  ค. สินเชื่อระยะยาว                                                             ง. สินเชื่อที่กำหนดระยะเวลา

ตอบข้อ ก .สินเชื่อระยะสั้น คือ สินเชื่อที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี เช่นสินเชื่อเครดิต สินเชื่อการค้า เป็นต้น

3. ข้อใด มิใช่ องค์ประกอบของสินเชื่อ

ก. ความเชื่อใจ                                                                      ข.  ความเที่ยง

ค. เวลาในอนาคต                                                                ง. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ตอบข้อ ง. สินเชื่อประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญ 4 ประการ ดังคือ

1. ความเชื่อใจ      2. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ       3.  ความเที่ยง       4. เวลาในอนาคต                              

4. สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใดเรียกว่า

ก. สินเชื่อ                                                                              ข.  สภาพคล่อง

ค. เครดิต                                                                                ง. การพาณิชย์     

ตอบข้อ ข. สภาพคล่อง หมายถึง สินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว มีเงินหมุนเวียนในกิจการอย่างไม่ขาดมือ เพียงพอที่จะจับจ่ายใช้สอยประจำวัน และมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับเจ้าหนี้ทันทีทันใด

5. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมีกี่ขั้นตอน

ก.   2  ขั้นตอน                                                                      ข.   3  ขั้นตอน

ค.  4   ขั้นตอน                                                                      ง.   5  ขั้นตอน

ตอบข้อ  ข. กระบวนการทางด้านสินเชื่อมี 3 ขั้นตอน ดังนี้คือ

                1. Credit Transaction  การเกิดรายการสินเชื่อ

                2. Credit Standing สถานะทางสินเชื่อ

                3. Credit Instruments การใช้เครื่องมือประกอบด้วยการด้านสินเชื่อ

7. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอนในกระบวนการของการบัญชี

                1. จัดทำงบทดลอง

                2. จากเอกสารทางการค้านำมาวิเคราะห์รายการค้าและบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้น

                3. จัดทำงบการเงิน

                4. ผ่านรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท

ก.   2 , 3 , 4 ,1                                                                        ข.  2 , 1 , 4 ,3

ค.   1 , 2 , 4 ,3                                                                        ง.   2 , 4 , 1 ,3

ตอบข้อ  ง.วงจรบัญชี ( Accounting Cycle) หมายถึง กระบวนการทางบัญชี ซึ่งเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์รายการค้าจากเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และบันทึกลงในสมุดรายการขั้นต้นแล้วผ่านรายการบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สรุปหายอดคงเหลือเพื่อจัดทำงบทดลองและงบการเงินเพื่อเสนอต่อผู้ใช้งบการเงิน

8. ท่านสามารถทราบข้อมูลจำนวนเงินของกำไรของกิจการสำหรับระยะเวลาหนึ่งๆจากที่ไหน

ก. รายงานการผลิตเกี่ยวกับจำนวนที่ผลิต                                      

ข.  รายงานผู้ตรวจสอบบัญชี

ค. งบกำไรขาดทุน                                              

ง.  กรมสรรพากร

ตอบข้อ  ค. งบกำไรขาดทุน ( Income Statement ) เป็นรายงานทางการเงินที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของกิจการในรอบระยะเวลาบัญชีที่กำหนดวางแผนไว้ โดยจะแสดงรายละเอียดเป็นการเปรียบเทียบระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในงวดบัญชีนั้น และสรุปออกมาเป็นผลกำไรหรือขาดทุนของกิจการ

9. กำไรสะสม  หมายถึง

ก.  กำไรในอดีตทั้งหมดที่คงสะสมไว้ในธุรกิจ                                             

ข.  ความเติบโตในอนาคตของธุรกิจ

ค.  เงินที่เจ้าของนำมาลงทุนในธุรกิจทั้งหมด                                               

ง. จำนวนเงินที่สะสมไว้จ่ายเจ้าหนี้

ตอบข้อ  ก. กำไรสะสม ( Retained Earning) หมายถึง กำไรของกิจการที่เกิดขึ้นในงวดก่อนและงวดปัจจุบันที่คงเหลือหลังการจัดสรร

10. ข้อใด มิใช่ สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการบัญชี

ก. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                               ข.   กรมสรรพาสามิต

ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย                                             ง.  สภาวิชาชีพบัญชี

ตอบข้อ ข. สถาบันที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร กรมบัญชีกลาง เป็นต้น

11. ใครที่นำแม่บทการบัญชีมาเป็นแนวทางในการกำหนดมาตรฐานการบัญชี

ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี                               ข.  ผู้จัดทำงบการเงิน

ค. ผู้สอบบัญชี                                                                      ง.  ผู้ใช้งบการเงิน

ตอบข้อ  ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี จะใช้แม่บทการบัญชีมาเป็นแนวทางในการกำหนดหรือปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีให้สอดคล้องกัน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย

ข้อสอบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร _ภาค ก_ ความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยำ
ความรู้ในการปฎิบัติงาน
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง   (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการพัฒนาชนบท  ชุมชน (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการตลาดเศรษฐศาสตร์และการจัดการสมัยใหม่ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการให้บริการที่ดี (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบหลักการบริหารเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสินเชื่อ (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น (พร้อมเฉลยละเอียด)
- แนวข้อสอบจริยธรรม  จรรยาบรรณ (พร้อมเฉลยละเอียด) 

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร089-7101875 

ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารสามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 512-2-05266-6
ธ.กสิกรไทยสาขาย่อยเซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว  ออมทรัพย์

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ pongsak86@gmail.com
- ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจ และการเขียนแบบ
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบผู้ช่วยพนักงานธุรกิจธนาคารชุมชน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ใหม่ล่าสุด
 

 

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้