ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554

เปิดสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 <รับออนไลน์>(3-21 ต.ค.ประกาศ เรื่อง สอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 <รับออนไลน์>(3-21 ต.ค.54)
 
ประกาศ เรื่อง สอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 ปี 2554 <รับออนไลน์>(3-21 ต.ค.54)
 
คุรุสภาได้เปิดสอบ เพื่อรองรับการ เปิดรับสมัครครูผู้ช่วยประจำปี 2555 โดยได้จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบปริญญาทาง
การศึกษา โดยสามารถสมัครเข้าสอบสามารถเลือกสอบได้ใน 4 ภาค คือ
ภาคเหนือ จังหวัด เชียงใหม่
ภาคอีสาน  จังหวัดขอนแก่น
ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
ภาคกลาง กรุงเทพ
จะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 3 ถึง 21 ตุลาคม 2554 ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา
สถานที่สอบของครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นครั้งก่อนมีดังนี้
1. ศูนย์สอบที่ 1 โรงเรียนหอวัง กรุงเทพมหานคร
2. ศูนย์สอบที่ 2 วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี กรุงเทพมหานคร
3. ศูนย์สอบที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
4. ศูนย์สอบที่ 4 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น
5. ศูนย์สอบที่ 5 วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
6. ศูนย์สอบที่ 6 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยจำนวนศูนย์สอบขึ้นอยู่กับจำนวนผู้เข้ารับการทดสอบในแต่ละครั้ง
ข้อมูลข้างต้นเป็นศูนย์สอบของครั้งที่ 8 ที่ผ่านมา สำหรับครั้งที่ 9 อาจมีการเพิ่ม หรือลดได้ โปรดติดตามผ่านเว็บไซต์ด้วย
สำหรับการสมัครนั้นจะมีการเปิดเว็บไซต์ให้สมัครภายในวันและเวลาดังกล่าวไว้ ข้างต้น โดยผู้สมัครต้องเลือกสมัครในมาตรฐานที่ตนเองยังไม่ได้สอบ หรือสอบแล้วไม่ผ่าน โดยคิดค่าสมัครมาตรฐานละ 300 บาท
ส่วนข้อกำหนดการเข้าสอบและตารางรายวิชาสอบสามารถอ่านได้ที่ไฟล์แนบซึ่ง เป็นของครั้งที่ 8 คาดว่าครั้งที่ 9 คงคล้ายกัน โดยสามารถเตรียมตัวกะเวลา การไปถึงยังสถานที่สอบอย่างน้อย 30 นาทีชุดเก็งข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

1.       ระบบปฏิบัติการ  หมายถึงข้อใด?
ก.  เซตของผู้ใช้                                                                     ข.  Application
ค.  เซตของโปรแกรม                                                           ง.  Supervisor  Program
ตอบ    ค.  เซตของโปรแกรม2.       ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ  หรือภาษาอื่น?
ก.  Inference  Engine                                                           ข.  การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ
ค.  ระบบหุ่นยนต์                                                                  ง.  ระบบการเรียนรู้
ตอบ      ข.  การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ3.       การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด
ก.  การวิเคราะห์ระบบ
ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่
ค.  การออกระบบ
ง.  การพัฒนาระบบใหม่
ตอบ      ข.  การกำหนดความต้องการของระบบใหม่4.       ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ  จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร?
ก.  Executive Information  System
ข.  Decision  Support  System
ค.  Expert  System
ง.  Management  Information  System
ตอบ      ก.  Executive Information  System
      จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน http://www.testthai1.com

5.       ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสานสนเทศ คือข้อใด?
ก.  COBOL                                                                            ข.  FORTRAN
ค.  PASCAL                                                                          ง.  ASSEMBLY
ตอบ    ข.  FORTRAN6.       จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน
ข.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค.  หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกเลขแบบ Complement
ง.  ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์
ตอบ      ง.  ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์  ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์7.       ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ?
ก.  ผู้ใช้                                                                                    ข.  ข้อมูล
ค.  ขั้นตอนการทำงาน                                                         ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ      ง.  ถูกทุกข้อ8.       ข้อใด มิใช่  หลักการพื้นฐานในการทำวิจัย?
ก.  ความสมบูรณ์ครบถ้วน  (completion)
ข.  ความชัดเจน  (celerity)
ค.  ความถูกต้อง  (exactness)
ง.  ความเข้าใจง่าย (simplification)
จ.  ไม่มีคำตอบ
ตอบ      จ.  ไม่มีคำตอบ9.       การวิจัย ต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก?
ก.  ออกแบบวิจัย
ข.  เก็บรวบรวมข้อมูล


ค.  กำหนดปัญหาการวิจัย
ง.  กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จ.  ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตอบ      ค.  กำหนดปัญหาการวิจัย10.   ขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยคือข้อใด?
ก.  การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข.  การแปลความหมายข้อมูล
ค.  การวิเคราะห์ข้อมูล
ง.  การสรุปผล
จ.  การเขียนรายงานวิจัย
ตอบ      จ.  การเขียนรายงานวิจัย11.   ข้อใดมิใช่จรรยาบรรณนักวิจัย?
ก.  ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ทำวิจัย
ข.  มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ค.  เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
ง.  ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
จ.  ไม่มีคำตอบ
ตอบ      จ.  ไม่มีคำตอบ12.   ปัญหาข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาวิจัย?
ก.  ทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออก
ข.  ทำไมเวลาทักทายกันคนไทยจึงใช้การไหว้
ค.  ทำไมสุนทรจึงไม่ได้ 2 ขั้น
ง.  ทำอย่างไรตัวเราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน
จ.  ถูกทุกข้อ

      จำหน่าย E-BOOK แนวข้อสอบรับราชการ  รัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงาน
ตอบ   จ.  ปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ  ปัญหาส่วนบุคคล  ปัญหาที่ไม่มีความสำคัญ  ไม่ถือเป็นปัญหาวิจัย

http://www.testthai1.com

13.   ข้อใดคือลักษณะของปัญหาวิจัยที่ไม่ดี?
ก.  เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
ข.  เป็นปัญหาที่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น
ค.  เป็นปัญหาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
ง.  เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ
จ.  เป็นปัญหาที่สามารถทำการวิจัยได้
ตอบ  ข.  ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดีเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น (uniqueness)14.   ข้อใดมิใช่ข้อบกพร่องในการเลือกปัญหาวิจัย?
ก.  เลือกปัญหาวิจัยตามผู้อื่น
ข.  กำหนดปัญหาวิจัยกว้างเกินไป
ค.  ไม่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง.  เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น
จ.  ข้อ ข. และ ง.
ตอบ  ง.  เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น15.   การเขียนปัญหาวิจัย  ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก.  เขียนในรูปประโยคคำถาม
ข.  เขียนในรูปประโยคบอกเล่า
ค.  เขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วยประโยคคำถาม
ง.  ข้อ ก. และ ข.
จ.  ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
ตอบ  จ.  การเขียนปัญหาวิจัยเขียนได้ 3 รูปแบบ16.   เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึงข้อใด?
ก.  บทความทางวิชาการ
ข.  วารสาร
ค.  ดรรชนี (index)
ง.  ไมโครฟิล์ม  (microfilm)
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  จ.  เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนูปการณ์ต่างๆ17.   ข้อใดมิใช่ลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ
ก.  ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม
ข.  เป็นการวิจัยที่เน้นจำนวนวัดปริมาณได้ชัดเจนและแน่นอน
ค.  ใช้กระบวนการวิจัยแบบนิรนัยหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผล
ง.  เน้นการวิจัยเชิงทดลอง  กึ่งทดลอง  และเชิงสำรวจ
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ   ก.  ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม18.   ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง
ก.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล  ออกแบบการวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ข.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ค.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย  วิเคราะห์ข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูล  การแปลความหมายและการสรุป   การรายงานการวิจัย
ง.  ออกแบบการวิจัย   กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  เก็บรวบรวมข้อมูล    การวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลความหมายและการสรุป  การรายงานการวิจัย
จ.  ออกแบบการวิจัย    กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล   เก็บรวบรวมข้อมูล    การแปลความหมายและการสรุป  การรายงานการวิจัย
ตอบ  ข.  กำหนดเรื่องที่จะวิจัย  ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย19.   ที่มาของเรื่องวิจัยคือข้อใด?
ก.  ภูมิความรู้เดิม
ข.  วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ค.  ความสนใจของนักวิจัย
ง.  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  จ.  ถูกทุกข้อ20.   กระบวนการกำหนดเรื่องวิจัยเริ่มจากข้อใด?
ก.  สมมติฐานการวิจัย
ข.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค.  การระบุปัญหา
ง.  ขอบเขตของการวิจัย
จ.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.  การระบุปัญหา21.   “จรรยา” มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
ก.  กริยา                                                                                  ข.  จริยา
ค.  มรรยาท                                                                             ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  จริยา22.   “ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ  โดยบัญญัติลายลักษณ์อักษร” หมายถึง?
ก.  จรรยาบรรณ                                                                     ข.  สัตตยาบรรณ
ค.  มาตรฐานวิชาชีพ                                                            ง.  จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบ  ก.  จรรยาบรรณ23.   ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?
ก.  แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข.  แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค.  แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ข.  แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ24.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู  กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?
ก.  รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค.  รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง  ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ25.   จรรยาบรรณวิชาชีพครู  กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2546
ค.  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ26.   ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู  ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก.  18 ปีบริบูรณ์                                                                     ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค.  20 ปีบริบูรณ์                                                                     ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์27.   ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก.  18 ปีบริบูรณ์
ข.  ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค.  20  ปีบริบูรณ์
ง.  ไม่ต่ำกว่า 20  ปีบริบูรณ์
ตอบข้อ      ง.  ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์28.   มาตรฐานวิชาชีพครู  มีจำนวนกี่มาตรฐาน?
ก.  3  มาตรฐาน                                                                      ข.  4  มาตรฐาน
ค.  5 มาตรฐาน                                                                       ง.  6 มาตรฐาน
ตอบ  ก.  3  มาตรฐาน29.   มาตรฐานครูในข้อใด  ที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?
ก.  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข.  มาตรฐานการสอน
ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง.  มาตรฐานความรู้  และประสบการณ์วิชาชีพ
ตอบข้อ      ค.  มาตรฐานการปฏิบัติตนจรรยาบรรณวิชาชีพครู  มีจำนวนเท่าใด?
ก.  5 จรรยาบรรณ
ข.  6 จรรยาบรรณ
ค.  7 จรรยาบรรณ
ง.  9 จรรยาบรรณ
ตอบข้อ      ก.  5 จรรยาบรรณ


จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับ

คนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบ

รวมจาก หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู  

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร 

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู 

เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 512-2-05266-6
ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้วออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาทีpongsak86@gmail.com
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้