ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบ กทม. 2555

1.                   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด

ก.       20  มกราคม  พ.ศ. 2528

ข.       20  มีนาคม  พ.ศ. 2528

ค.       20  มิถุนายน  พ.ศ. 2528

ง.       20  สิงหาคม  พ.ศ. 2528

ตอบ       ง.  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2528 

2.                   พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด 

ก.       ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข.       หลังจากประกาศในราชกิจจนุเบกษาหนึ่งวัน 

ค.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งอาทิตย์ 

ง.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งเดือน 

ตอบ       ข.  หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน 

                มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

                [รก.2528/115/1 พ./31 สิงหาคม 2528]

3.                   พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับใด 

ก.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2516

ข.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2517

ค.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

ง.       พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2519

ตอบ       ค.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 

                มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

(2)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2518

(3)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2519

(4)          ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 24  ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520

(5)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2522

(6)          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2524 

4.                   บุคคลใดเป็นผู้รักษาพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค.       ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ง.       ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ       ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

5.                   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  ให้กรุงเทพมหานคร เป็น

ก.       ทบวงการเมือง 

ข.       เมืองหลวงของประเทศ 

ค.       ศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดิน 

ง.       นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

ตอบ       ง.  นิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

                มาตรา 6  ให้กรุงเทพมหานครมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  มีระเบียบการบริหารตามพระราชบัญญัตินี้และมีอาณาเขตท้องที่ตามที่กรุงเทพมหานครมีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

                การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาณาเขตท้องที่กรุงเทพมหานครให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ

6.                   การบริหารกรุงเทพมหานครประกอบด้วยกี่ส่วน 

ก.       ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข.       ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ค.       ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ  ประธานสภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และผู้อำนวยการเขต

ง.       ประกอบด้วย 3 ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  และสมาชิกสภาเขต

ตอบ       ข.  ประกอบด้วย 2 ส่วน  คือ  สภากรุงเทพมหานคร  และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

                มาตรา 9  การบริหารกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 

(1)          สภากรุงเทพมหานคร 

(2)          ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

7.                   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด 

ก.       มีสัญชาติไทย 

ข.       อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ 

ค.       มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

ง.       ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค. 

ตอบ       ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก. ข. และ ค. 

                มาตรา 12  บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

(1)          มีสัญชาติไทย  แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(2)          มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง  และ

(3)          มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน  ในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันจนถึงวันเลือกตั้ง  ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน 

[มาตรา 12  แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบรืการราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]

8.                   บุคคลที่ต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครคือ 

ก.       เป็นหูหนวกหรือเป็นใบ้ 

ข.       บุคคลล้มละลาย 

ค.       บุคคลวิกลจริต 

ง.       ติดยาเสพติดให้โทษ 

ตอบ       ค.  บุคคลวิกลจริต 

                มาตรา 13  บุคคลผู้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้งบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  คือ 

(1)          วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

(2)          [ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539]

(3)          ภิกษุ  สามเณร  นักพรต  หรือนักบวช 

(4)          ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 

(5)          อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง

9.                   ก.ก.  เป็นคำย่อของอะไร 

ก.       คณะกรรมการกำหนดระเบียบข้าราชการ 

ข.       คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค.       คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ง.       คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งและเงินเดือนข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ       ข.  คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร 

                มาตรา 15  ให้มีคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร  เรียกโดยย่อว่า  “ก.ก.”  ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย

(1)          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

(2)          กรรมการโดยตำแหน่งประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  เลขาธิการ ก.พ.  เลขาธิการ ก.ค.  และอธิบดีกรมบัญชีกลาง 

(3)       กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครจำนวนห้าคนโดยประกอบด้วย  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ปลัดกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  และผู้แทนข้าราชการครูกรุงเทพมหานครซึ่งคัดเลือกกันเองจำนวนหนึ่งคน 

(4)       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนห้าคน  ซึ่งกรรมการตาม (1)  (2) และ (3)  ประชุมร่วมกันคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานส่วนท้องถิ่น  ด้านการบริหารงานบุคคล  ด้านระบบราชการ  ด้านบริหารและการจัดการ  หรือด้านอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริการงานบุคคลของกรุงเทพมหานคร

10.                ประธานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครคือใคร 

ก.       นายกรัฐมนตรี 

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ง.       ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ตอบ       ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กทม.  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย
 สาขาย่อยเซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี  พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
(เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร)
1 กรุงเทพมหานคร เดิมเรียกกันว่า
-        "เมืองบางกอก"
2 กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นเขตการปกครอง
-    ปกครองพิเศษ
3.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 กำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็น
- ทบวงการเมือง มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
4.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร มาจาก
- การเลือกตั้ง
5.มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน อยู่ในตำแหน่งตามวาระคราวละ
-  4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
6.ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร และเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงานและมีการแต่งตั้ง
-  ปลัดกรุงเทพมหานครร่วมบริหารงาน
7.การดำเนินงานมีสภากรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกตั้งโดยตรงทำงานร่วมด้วยผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน คือ
-  
8. ปลัดกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันคือ
-
9.ตราของกรุงเทพมหานคร เป็น
- รูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ พระหัตถ์ทรงสายฟ้า  

10.ต้นไม้ประจำกรุงเทพมหานคร คือ
-  ต้นไทรย้อยใบแหลม (Ficus benjamina)

11.คำขวัญของกรุงเทพมหานคร
- ช่วยชุมชนแออัด ขจัดมลพิษ แก่ปัญหารถติด ทุกชีวิตรื่นรมย์
1  “ข้าราชการกรุงเทพมหานคร” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและ
แต่งตั้งให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนของกรุงเทพมหานคร
หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ให้แก่กรุงเทพมหานครและกรุงเทพมหานคร
นำมาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการกรุงเทพมหานคร

2“ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ” หมายความว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งรับราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร แต่ไม่รวมถึงข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา

3“ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ หรือ
(๒) ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์และให้หมายความรวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครกำหนด
4“ข้าราชการกรุงเทพมหานครในสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า
ข้าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาตามที่


สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
45vuu69o ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
air jordan sacs longchamp pliage dschen2139 health blog
,nike air jordan,sacs longchamp pliage     5   <the SPAN style = -hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-font-the kerning: 0pt family: 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-font-the kerning: 0pt In this case more in line with the traditional Chinese medicine : Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman,' FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'     <P class = MsoNormal style = -the INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150% '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman 'Roman '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman ' <the SPAN style = : 'Times New Roman'; mso-font-the kerning: 0pt '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman '; mso-font-kerning: 0pt style = SPAN class = HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-font-the kerning: 0pt -font-the kerning: 0pt the root, but eat too much or  <the SPAN style = : 'Times New Roman' a family: 'Times New Roman,'     <P class = MsoNormal style = -the INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150% '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman 'Roman '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman 'As we all know, in traditional Chinese medicine in your conditioning, but conditioning is a process that will take some time. There are many people who consider themselves hungry like a few days, the result is hungry weight down after the expiry of a recovery diet weight bounce back, and even retaliatory reaction.     <P class = MsoNormal style = -the INDENT: 24pt; LINE-HEIGHT: 150% '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman 'roman '; mso-hansi-font-family:' Times New Roman '         <B style=: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-font-the kerning: 0pt FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso- font-the kerning: 0pt <SPAN lang = EN-US style = -kerning: 0pt mce_style = EN-US style = -bidi-font-weight: normal ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso-font-the kerning: 0pt        <P class=MsoNormal style=font-weight: normal Times New Roman = mso-font-kerning: 0pt -family: 'Times New Roman,'; the mso-font-the kerning: 0pt mso-bidi-font-weight: normal ; LINE-HEIGHT: 150%; mso-font-kerning: 0pt 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: 150% font-weight: normal : 150%; mso-font-kerning: 0pt -font-weight: normal -font-family: 'in Times New Roman,'; mso-font-the kerning: 0pt 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt weight: normal = Roman FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Arial; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman,'; mso-hansi-font-family: 'in Times New Roman,'; mso- font-kerning: 0pt : 'Times New Roman,'; mso-font-the kerning: 0pt mso-bidi-font-weight: normal -kerning: 0pt : normal 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt ; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 0pt
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้