ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กทม.
1. นักวิชาการให้ความหมาย  “วัฒนธรรม”  ไว้ว่าอย่างไร
 ก.แบบแผนในความคิด ของมนุษย์
 ข.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมทุกกลุ่ม
                ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคม             
             ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค.แบบแผนในความคิด และการกระทำที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตของมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
2.    ข้อใดคือชื่อของกรม ส่งเสริมวัฒนธรรม
ก.  Department   Cultural Promotion                              ข.Department    Cultural Promotion
ค.  Department of  Cultural                                              ง.  Department of Cultural Promotion
ตอบ  ง.  Departmentof Cultural Promotion
  3.    นักวิชาการได้แบ่ง “วัฒนธรรม” ออกเป็นกี่ประเภท
                ก.2 ประเภท                                                                         ข.  4 ประเภท
                ค.  6 ประเภท                                                                       ง.  8 ประเภท
                ตอบ     ก.  2ประเภท         
1.วัฒนธรรมที่เป็นวัตถุ      2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
4. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดการวัฒนธรรมคือข้อใด
ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม                            ข. มนุษยสัมพันธ์ในการปฏิบัติงาน
ค. ความเป็นผู้นำ                                                  ง.  การเป็นนักวางแผน
ตอบ   ก.  องคความรูทางวัฒนธรรม
สิ่งสําคัญในการจัดการวัฒนธรรมคือ องคความรูทางวัฒนธรรม  นักวิชาการทางวัฒนธรรมควรใสใจคนหาองคความรูทางวัฒนธรรมในชุมชนในทองถิ่น และในสังคมใหพบจึงจะสามารถแสวงหาหนทางและกลยุทธในการจดการวัฒนธรรมได้อย่างหมาะสม
5. องค์ความรู้ทางวัฒนธรรมแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
ก.   2 ส่วน                                                            ข.3  ส่วน
ค.  4  ส่วน                                                            ง.  5  ส่วน
ตอบ  ก.  2  ส่วน
6. ข้อใดคือองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
         ก. องค์ความรู้ที่เปิดเผย (explicit knowledge)
                  ข.  องคความรูที่ฝังลึกซอนเรน(tacitknowledge)
                   ค. องค์ความรู้วัฒนธรรมที่เปนวัตถุ (material culture/tangible heritage)
                  ง.  ถูกทั้ง  ก และ  ข 
                ตอบ    ง. ถูกทั้ง  ก  และ ข 
               องคความรูที่เปดเผย (explicitknowledge)  สามารถค้นไดจากหนังสือ  ตำรา  พบเห็นไดจากประเพณีพิธีกรรมบ้านเรือน  ชุมชน ลักษณะนิเวชสิ่งแวดล้อม ค้นหาจากวัตถุ  รูปแบบ  แผนที่ ฯลฯ    องค์ความรู้ที่ฝังลึกซ่อนเร้น(tacit knowledge)  เป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ความรู้ส่วนนี้มิได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
7. ข้อใดคือชื่อตำแหน่งงานที่ถูกต้อง
ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม3 ระดับ 3                               ข.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 4
ค.  นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 5                               ง.นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 6
ตอบ  ก.   นักวิชาการวัฒนธรรม 3 ระดับ 3  
8. ข้อใดคือหน้าที่และความรับผิดชอบของนักวิชาการ3  ระดับ 3
                ก.   ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาจำนวน มากพอสมควร 
                ข.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม   และควบคุมคุณภาพของงาน
                  ค.  บริหารงานในฐานะหัวหน้างาน
                  ง.  ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรมภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
                ตอบ  ง. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

9. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม3  ระดับ 3
ก.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ข.  อนุปริญญา 
ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.รับรองให้ บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
ง.  ถูกทุกข้อ
ตอบ  ค. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาลได้
10. ข้อใดคือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม4  ระดับ  4 
     ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี
      ข.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 3 ปี
        ค.  ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 4 ปี
        ง.   ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 5 ปี
        ตอบ       ก. ได้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการระดับ3ไม่น้อยกว่า 2 ปี
11. ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม5  ระดับ  5  
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม 
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม
ตอบ  ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
12.   ข้อใดคือลักษณะงานของนักวิชาการวัฒนธรรม6  ระดับ  6
ก.  เขียนบทความเผยแพร่วัฒนธรรม 
ข.  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยหัวหน้างาน
ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
ง.  ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษเกี่ยวกับงานวิชาการวัฒนธรรม
ตอบ  ค.  ปฏิบัติงานวิชาการวัฒนธรรมในลักษณะผู้ชำนาญการ
13.  ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม
ก.  กรมการศาสนา                                               ข.  กรมศิลปากร 
ค. หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน)                 ง.  กรมการขนส่งทางบก
ตอบ ง.  กรมการขนส่งทางบก

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์)
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ข้อสอบความรอบรู้ในการปฎิบัติราชการ
แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล  หลักเศรษฐกิจพอเพียง  หลักสิทธิมนุษยชน การปกครองท้องถิ่น
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายระเบียบข้าราชการและบุคคลากรกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารราชการ
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยงานสารบัญ
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
- แนวข้อสอบนักวิชาการวัฒนธรรม
- คู่มือปฏิบัติการงานนักวิชาการวัฒนธรรม

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมและประเพณี
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่
pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
รูปภาพ: ภาพนิ่ง1.JPG
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้