ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เปิดรับสมัครสอบทหารอากาศ เข้ารับราชการในกองทัพ อากาศ ประจำปี 2555
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เปิดรับสมัครสอบทหารอากาศ เข้ารับราชการในกองทัพ อากาศ ประจำปี 2555

16 มกราคม 2555 รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2555
  • [url=http://www.เปิดสอบราชการ.com/2011/03/blog-post_20.html">แนะแนวทางสอบทหารอากาศ โดยนายบุญเติม [/url]

สารพันปัญหา

1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้มาแสดงเป็นหลักฐานในวันสอบ
+ แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
+ ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
+ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน
โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1

3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม
ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว
ไม่ต้องยื่นคำร้องขอแก้ไข ทั้งนี้ในวันสอบข้อเขียนหรือในกรณีที่มีการติดต่อเกี่ยวกับการสอบจะต้องนำหลักฐานพร้อมสำเนาการเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ หรือนามสกุล มาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน

5. คำถาม : มีกรณีใดบ้างที่ผู้สมัครเสียสิทธิ์ในการสอบ และบรรจุเข้ารับราชการ
คำตอบ : กรณีดังต่อไปนี้

5.1 ไม่มีบัตรสอบรวมทั้งเอกสารที่แสดงว่าเป็นตัวจริงของผู้สมัคร
- บัตรสอบที่มีหมายเลขประจำตัวสอบ และติดรูปถ่าย ทั้ง ๒ บัตร
- เอกสารที่ตัวจริง เช่น บัตรประจำตัวประชาชน
5.2 เข้าสอบช้ากว่าเวลาที่เริ่มต้นสอบ เกิน 20 นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบและจะถือว่าขาดสอบวิชานั้น ๆ
5.3 ทุจริตในการสอบ
5.4 การขาดสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือขาดการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสถานีใดสถานีหนึ่ง หรือขาดการตรวจร่างกายจากคณะกรรมการแพทย์ ของกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ หรือขาดสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา หรือขาดการทดสอบภาคปฏิบัติหรือขาดสอบ ความถนัดบุคคล และทดสอบวิภาววิสัย
5.5 ขาดเอกสารหลักฐานต่าง ๆ หรือเอกสารข้อมูลเป็นเท็จ

6. คำถาม : การขอรับสิทธิคะแนนเพิ่มพิเศษ ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ดำเนินการดังต่อไปนี้

6.1 คะแนนเพิ่มพิเศษ สำหรับผู้สมัครที่เป็นทหารกองประจำการสังกัดกองทัพอากาศ ที่ปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
6.2 ผู้สมัครที่ขอรับสิทธิให้ดำเนินการขอหนังสือรับรองได้ที่หน่วยต้นสังกัด
6.3 ให้ผู้สมัครนำหนังสือรับรอง มามอบให้คณะกรรมการในวันสมัครสอบฯ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการขอรับคะแนนเพิ่ม
6.4 ดูตัวอย่างของหนังสือรับรองขอรับคะแนนเพิ่ม

7. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 4 มีนาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

8. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม - 5 มีนาคม 2555 ภายในเวลาทำการ ผู้สมัครนำเอกสาร
"ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

9. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 230 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 350 บาทและค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

10. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์ http://job.rtaf.mi.th

11. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ทางเว็บไซต์
http://job.rtaf.mi.th

12. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ โทร. 0-2534-1213

13.คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัครหรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2652-8244 , 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.


กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2555

รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ 427 อัตรา แบ่งเป็น
  • ป.โท 1 อัตรา
  • ป.ตรี 81 อัตรา
  • ปวช. 159 อัตรา
  • ม.ปลาย 186 อัตรา
ขายใบสมัคร 19 ม.ค. – 27 ก.พ.55 ณ พิพิธภัณฑ์ ทอ. / บก.กองบิน
และ รร.การบิน, 28 ก.พ. – 5 มี.ค.55 ณ อาคารรณนภากาศ รร.นอ.
รายละเอียดติดตามในคู่มือแนะนำการสอบ ได้ตั้งแต่ 19 ม.ค.55 เป็นต้นไป

-----------------------------------------------------
ถ้ามีรายละเอียดในการสอบทหารอากาศ ประจำปี 2555 นายบุญเติมจะนำมาประชาสัมพันธ์ต่อไป

คุณสมบัติเฉพาะ (จากปีที่ผ่านมา)
ชั้นสัญญาบัตร อายุระหว่าง 18 - 35 ปี วุฒิปริญญาตรีที่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ(ดูในระเบียบการ) เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.20
ชั้นประทวน อายุระหว่าง 18 - 30 ปี (ใช้คุณวุฒิที่สูงกว่าสมัครไม่ได้)
ปวช.ที่ตรงตามตำแหน่งที่เปิดรับ(ดูในระเบียบการ) เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 2.20
ม.ปลาย เกรดเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 1.20

วิธีการสมัคร สามารถสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์ได้

สำหรับตำแหน่งประทวน อ่านคำแนะนำและเทคนิควิธีการเตรียมตัวเพื่อสอบทหารอากาศจากบุคคลพลเรือนได้จากหัวข้อ "สอบทหารอากาศ" มุมซ้ายล่างสุดใน www.เปิดสอบงานราชการ.com นี้ได้

ข้อดีในการสอบเพื่อรับราชการเป็นทหารอากาศ
  • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
  • มีเปิดรับทั้งเพศชายและหญิง(รับเพศหญิงเฉพาะบางตำแหน่งดูรายละเอียดในระเบียบการสอบ)
  • สอบได้ลำดับสำรองก็มีสิทธิ์ถูกเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
  • ถ้าสอบติดตัวจริง ได้บรรจุประมาณเดือนกันยายน 2555 ถ้าสอบได้ลำดับสำรองจะถูกเรียกเข้ารับการบรรจุแต่งตั้งประมาณปลายเดือนธันวาคม 2555

ข้อควรระวังในการสมัครสอบทหารอากาศ
ต้องใช้วุฒิที่ตรงกับระเบียบการที่ระบุในตำแหน่งที่จะสมัคร เช่น ตำแหน่งเสมียนการเงิน รับวุฒิ ปวช. บัญชี จะใช้วุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีบัญชีสมัครไม่ได้
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กำลังพล รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย จะใช้วุฒิ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีสมัครไม่ได้
(เคยมีผู้เสียสิทธิเพราะใช้วุฒิไม่ตรงตามระเบียบการสมัครมาแล้ว)

สมัครด้วยวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายกับ ปวช. ต่างกันอย่างไร
ปวช. เมื่อผ่านรอบสุดท้ายจะได้บรรจุ ป 1 ชั้น 6 เงินเดือน 6,140 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพและค่าเช่าบ้าน)
เบิกค่าเช่าบ้านได้ 1,000 บาทต่อเดือน
การครองยศจากจ่าอากาศตรีไปจ่าอากาศโท 8 เดือน

ม.6 เมื่อผ่านรอบสุดท้ายจะได้บรรจุ ป 1 ชั้น 3 เงินเดือน 5,340 บาท (ยังไม่รวมค่าครองชีพและค่าเช่าบ้าน)
เบิกค่าเช่าบ้านได้ 800 บาทต่อเดือน
การครองยศจากจ่าอากาศตรีไปจ่าอากาศโท ช้ากว่าวุฒิ ปวช
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้