ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.  2555
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม.  2555

ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

1.                   ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด 

ก.       ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข.       หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน 

ค.       ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ง.       ๑  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ตอบ       ค.  ๑  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗ 

                ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม  ๒๕๔๗  เป็นต้นไป 

2.                   วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบในข้อใด 

ก.       ระเบียบผู้ว่ากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ 

ข.       ระเบียบสภากรุงเทพมหานครว่าด้วยการสารบรรณ 

ค.       ระเบียบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการสารบรรณ 

ง.       ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ 

ตอบ       ง.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสารบรรณ 

                                ข้อ ๕  วิธีปฏิบัติงานสารบรรณของกรุงเทพมหานคร  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบนี้และระเบียบ 

           สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

                                คำอธิบายซึ่งกำหนดไว้ท้ายระเบียบ  ให้ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ใช้ในงานสารบรรณ  และให้ 

           ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 

3.                   ผู้ที่รักษาการตามระเบียบนี้คือ 

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง.       นายกรัฐมนตรี 

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

                                ข้อ ๖  ให้ปลัดกรุงเทพมหานครรักษาการตามระเบียบนี้  และให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัย 

           ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและจัดทำคำอธิบายกับให้มี 

           หน้าที่ดำเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

4.                   ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้คือ 

ก.       ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข.       ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

ค.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ง.       นายกรัฐมนตรี 

ตอบ       ก.  ปลัดกรุงเทพมหานคร 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

5.                   คณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  จะสามารถดำรงตำแหน่งได้เมื่อใด 

ก.       เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ข.       เมื่อประธานสภากรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

ค.       เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

ง.       ดำรงตำแหน่งทันทีที่ได้รับเลือก 

ตอบ       ก.  เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง 

                                ข้อ ๗  ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร  ซึ่งผู้ว่าราชการ 

            กรุงเทพมหานครแต่งตั้งและให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑)         เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาระเบียบนี้ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

(๒)       เสนอความเห็นในการตีความ  การวินิจฉัยปัญหา  การแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกและคำอธิบายตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๖ 

(๓)     เสนอแนะการจัดวางระบบการเก็บรักษาหนังสือสำคัญด้วยระบบต่างๆ ต่อปลัดกรุงเทพมหานคร  เช่น  ระบบไมโครฟิล์ม  เป็นต้น 

(๔)        ให้ความเห็นชอบในการเก็บรักษาหนังสือราชการที่เป็นเอกสารสำคัญไว้ในระบบตาม (๓) 

(๕)        พิจารณาดำเนินการตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  หรือปลัดกรุงเทพมหานครมอบหมาย 

6.                   เลขที่หนังสือออก  จะต้องประกอบด้วยข้อใดบ้าง 

ก.       ตัวพยัญชนะและวันที่ที่ออกหนังสือ 

ข.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและวันที่ที่ออกหนังสือ 

ค.       ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

ง.       เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องเท่านั้น 

ตอบ       ค.  ตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

                                ข้อ ๘  เลขที่หนังสืออก  ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะแล้วต่อด้วยเลขประจำของส่วนราชการ 

     เจ้าของเรื่องรหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้รหัส กท 

7.                   รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้สำหรับเลขที่หนังสือออกของทุกหน่วยงานและส่วนราชการให้ใช้ตัวพยัญชนะใด 

ก.       กท 

ข.       กท. 

ค.       กทม 

ง.       กทม. 

ตอบ       ก.  กท 

                ดูคำอธิบายข้อข้างต้น 

8.                   เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรกหมายถึง 

ก.       วันที่ออกหนังสือ 

ข.       ส่วนราชการภายใน 

ค.       เลขประจำตัวผู้ออกหนังสือ 

ง.       หน่วยงาน 

ตอบ       ง.  หน่วยงาน 

                                ข้อ ๙  เลขประจำของส่วนราชการเจ้าของเรื่องประกอบด้วยตัวเลขสี่ตัว  ตัวเลขสองตัวแรก 

            สำหรับหน่วยงาน  โดยเริ่มจากตัวเลข ๐๑  เรียงไปตามลำดับหน่วยงานตามประกาศกรุงเทพมหานครว่า 

            ด้วยการจัดระเบียบราชการของกรุงเทพมหานคร  และตัวเลขสองตัวหลังหมายถึงส่วนราชการภายใน 

            หน่วยงานระดับไม่ต่ำกว่ากองหรือฝ่าย  แล้วแต่กรณี  ตามประกาศกรุงเทพมหานครว่าด้วยการแบ่งส่วน 

            ราชการภายในหน่วยงาน  และการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

9.                   ส.กทม.  ย่อมาจาก 

ก.       สภากรุงเทพมหานคร 

ข.       สมาชิกกรุงเทพมหานคร 

ค.       สำนักงานกรุงเทพมหานคร 

ง.       ส่วนราชการกรุงเทพมหานคร 

ตอบ       ก.  สภากรุงเทพมหานคร 

                                ข้อ ๑๐  อักษรย่อชื่อกรุงเทพมหานครคือ  กทม. 

  อักษรย่อชื่อสภากรุงเทพมหานครคือ  ส.กทม. 

ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วยงาน  ส่วนราชการ  และการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งอักษรย่อชื่อ 

ตำแหน่งในการบริหารงานระดับไม่ต่ำกว่ากอง 

10.                ข้อใดมิใช่หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน 

ก.       หนังสือที่ปลัดกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด 

ข.       หนังสือที่ผู้ว่าราชกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

ค.       หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด 

ง.       หนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ตอบ       ข.  หนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีไปถึงประธานสภากรุงเทพมหานคร 

                                ข้อ ๑๒  หนังสือราชการที่กำหนดให้ทำเป็นหนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อภายในระหว่าง 

           หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัดกรุงเทพมหานคร  รวมทั้งหนังสือที่กรุงเทพมหานครมีไปถึง 

           รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และหนังสือที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัด 

           กรุงเทพมหานครมีไปถึงหน่วยงานในสังกัด 

11.                หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดโดยจะต้องประกาศแบบใด 

ก.       ประกาศราชกิจจานุเบกษา 

ข.       ประกาศพระราชกฤษฎีกา 

ค.       ประกาศกรุงเทพมหานคร 

ง.       ประกาศข้อบัญญัติ 

ตอบ       ค.  ประกาศกรุงเทพมหานคร 

                                ข้อ ๑๔  หน่วยสารบรรณกลางของกรุงเทพมหานครและหน่วยสารบรรณกลางของหน่วยงาน

           ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดโดยทำเป็นประกาศกรุงเทพมหานคร 

12.                หนังสือของกรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามที่หนังสือออก  ให้ใช้รหัสใด 

ก.       มท ๐๐๐๑/.... 

ข.       มท ๐๐๑๐/.... 

ค.       มท ๐๑๐๐/.... 

ง.       มท ๑๐๐๐/.... 

ตอบ       ค.  มท ๐๑๐๐/.... 

                                หนังสือของกรุงเทพมหานครที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามที่หนังสือออก 

           ให้ใช้รหัส มท ๐๑๐๐/....  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือให้ใช้ว่า  กระทรวงมหาดไทย  และส่วนราชการ 

           เจ้าของเรื่องให้ใช้ว่า  กรุงเทพมหานคร  แล้วต่อด้วยหนังสือในสังกัดกรุงเทพมหานคร  สำหรับเลข 

           ทะเบียนหนังสือส่งให้ออกเลขที่กองกลาง  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

13.           กรณีหนังสือภายนอกที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและเป็นเรื่องที่โดยปกติจะต้องเสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  แต่ได้รับเรื่องล่าช้า  หากรอเสนอสั่งการอาจเสียหายแก่ราชการ  หัวหน้าหน่วยสารบรรณกลางสามารถส่งเรื่องดังกล่าวให้ใครพิจารณาดำเนินการได้ 

ก.       เจ้าหน้าที่สารบรรณ 

ข.       หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ค.       ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 

ง.       ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

ตอบ       ข.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ทุกวิชาที่ใช้สอบ


ข้อสอบ กทม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546

ข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ข้อสอบระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงิน พ.ศ.2530
ข้อสอบระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
ข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับแก้ไข _ฉบับ 2 _ พ.ศ.2548
แนวข้อสอบเก่าเกี่ยวกับเรื่องงานพัสดุ (กทม.)
แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่อง รถราชการ พ.ศ. 2529
แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องการพัสดุ พ.ศ.2538
รวมแนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
สนใจสั่งซื้อมาที่  pongsak86@gmail.com
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย  เซ็นทรัลอุดรธานี
 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์  คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่  089-7101875สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.    รถราชการในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ มีกี่ประเภท
ก.    2  ประเภท                    ค.  3  ประเภท
ข.    4  ประเภท                    ง.  5  ประเภท
ตอบ    ค.  3  ประเภท
2.    รถราชการในข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้แก่รถอะไรบ้าง
ก.    รถรับจ้าง      รถรับรอง    รถส่วนกลาง
ข.    รถส่วนกลาง    รถรับรอง   รถเฉพาะตำแหน่ง
ค.    รถส่วนกลาง    รถรับรอง   รถประจำตำแหน่ง
ง.    รถรับจ้าง      รถส่วนตัว     รถประจำตำแหน่ง
ตอบ   ข. รถส่วนกลาง    รถรับรอง   รถประจำตำแหน่ง
3.    รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้เพื่อใช้ราชการของกรุงเทพมหานคร คือ
จ.    รถรับจ้าง                    ค. รถรับรอง
ฉ.    รถประจำตำแหน่ง                ง. รถส่วนกลาง
ตอบ  ง. รถส่วนกลาง
4.    รถยนต์ที่จัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขกของกรุงเทพมหานคร คือ
ก.    รถรับจ้าง                    ค. รถรับรอง
ข.    รถประจำตำแหน่ง                ง. รถส่วนกลาง
ตอบ  ค. รถรับรอง
5.    รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่ง คือ
ก.    รถรับจ้าง                    ค. รถรับรอง
ข.    รถประจำตำแหน่ง                ง. รถส่วนกลาง
ตอบ  ก. รถประจำตำแหน่ง6.    รถประจำตำแหน่งในกรุงเทพมหานครจัดให้แก่ใคร
ก.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ข.    รองประธานสภากรุงเทพมหานคร
ค.    ปลัดกรุงเทพมหานคร
ง.    ถูกทุกข้อ
ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ
7.    ผู้มีสิทธิได้รถประจำตำแหน่งให้รับเงินค่าตอบแทนแทนการใช้รถประจำตำแหน่งเท่าใด
ก.    เป็นรายเดือน                    ค. เป็นรายวัน
ข.    เหมาจ่ายเป็นรายเดือน                ง. เป็นรายสัปดาห์
ตอบ   ข. เหมาจ่ายเป็นรายเดือน    
8.    ในกรณีจำเป็นอาจงดจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายเป็นรายเดือนแก่ผู้มีสิทธิโดยให้ใช้รถใดแทน
ก.    รถรับรอง                    ค. รถส่วนกลาง
ข.    รถส่วนตัว                    ง. รถใดก็ได้
ตอบ  ค. รถส่วนกลาง
9.    รถใดที่ต้องมีการติดตราเครื่องหมายประจำกรุงเทพมหานคร
ก.    รถส่วนตัว                    ค. รถประจำตำแหน่ง
ข.    รถส่วนกลาง                    ง. รถรับรอง
ตอบ    ข. รถส่วนกลาง
10.    ใครมีหน้าที่จัดทำบัญชีแยกประเภทรถราชการ    
ก.    ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร            ค. หน่วยงานเจ้าของรถ
ข.    ปลัดกรุงเทพมหานคร                ง. ใครก็ได้
ตอบ  ค. หน่วยงานเจ้าของรถ
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
mnjuim0i5 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
3名男子诈称商场有炸弹欲勒索千万元被刑拘
  2009年12月1日17时许,Coach Sling Bags,110接到一匿名男子报警电话称:有人威胁在观音桥某商场内安装了炸弹,2小时之内如不打1000万元人民币到指定帐户就要引爆炸弹。接警后,Cheap Coach 2012 Handbag,重庆市公安局领导迅速调集市、区两级相关警种赶赴现场,关闭商场、疏散人员。在进行现场勘查和排查后,并未发现爆炸物。民警在随后的调查中发现报警人的疑点,并迅速将其捉获,Coach Poppy Handbags

  重庆警方查明,Coach Hobo Bags,报警人姜某(男,Coach Shoulder Bags,18岁)与同在理发店打工的齐某(男,Coach Bags 2012,20岁)和冉某(男,Coach Leather Shoulder Bags,16岁)因无聊合谋编造虚假恐怖信息,并先后多次拨打了报警电话。目前,Buy Coach Carryalls Bags,警方以涉嫌编造、故意传播虚假恐怖信息罪两项罪名依法对三名犯罪嫌疑人刑事拘留。
Related articles:

  
   经适房中心原主任挪用公款200万获刑
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้