ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 207 อัตร
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 207 อัตร

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 207 อัตรา
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าทำงาน ในการรถไฟแห่งประเทศไทย จำนวน 207 อัตรา ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้.-
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุแต่งตั้ง และเงินเดือนที่ได้รับ
1.1 พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) สังกัดฝ่ายการเดินรถ
อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จำนวน 10 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่1 หน่วยที่1)
1.2 พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) สังกัดฝ่ายการเดินรถ
อัตราเงินเดือน 7,010.- บาท จำนวน 116 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่2 หน่วยที่ 2)
1.3 พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) สังกัดฝ่ายการเดินรถ
อัตราเงินเดือน 7,010.- บาท จำนวน 67 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่3 หน่วยที่ 3)
1.4 วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการช่างกล
อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จำนวน 9 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่4 หน่วยที่ 4)
1.5 วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จำนวน 3 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่5 หน่วยที่ 5)
1.6 พนักงานการบัญชี 6 สังกัดฝ่ายการช่างโยธา
อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่6 หน่วยที่ 6)
1.7 วิศวกร 6 สังกัดฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
อัตราเงินเดือน 9,580.- บาท จำนวน 1 อัตรา
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศหมายเลขที่7 หน่วยที่ 7)


2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิสมัครสอบ มีดังนี้.-
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
2.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.4 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
2.5 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกพักงานในรัฐวิสาหกิจใด ๆ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกหรืออาญาที่หนักกว่าจำคุก เว้นแต่
ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่กำหนดโทษขั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษเพราะประพฤติชั่วถึงต้องออกจากราชการ หรือจากองค์การของรัฐบาล
องค์การสาธารณะ เทศบาลหรือสุขาภิบาล
2.11 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกจากราชการ หรือ จากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ เพราะกระทำผิดวินัย
2.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ
2.13 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ หรือจากงานรัฐวิสาหกิจใดๆ
2.14 ต้องสามารถทำงานให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เต็มเวลา
2.15 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
3. สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร การรถไฟฯ ไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าทำงานได้ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่นว 89/2501 ลงวันที่27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่17 มีนาคม พ.ศ.2538

4. การรับสมัครสอบ
4.1 การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มกราคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีขั้นตอน ดังนี้.-
4.1.1 ให้ผู้สมัครสอบเข้าไปที่เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th หัวข้อ
“กรอกใบสมัคร” หรือ http://railway.thaijobjob.com
4.1.2 ให้กรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด ระบบ
จะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
4.1.3 ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินในกระดาษขนาด A4 จำนวน 1 แผ่น เพื่อนำไปชำระ
เงิน หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้ทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Diskette หรือ Flash Drive เป็นต้น เพื่อนำไปพิมพ์ภายหลังในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
4.2 ให้ผู้สมัครสอบนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ข้อ 4.1.3) ไปชำระเงินเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2556 ภายในวัน
และเวลาทำการของธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย การสมัครสอบจะมีผล
สมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบภายในวันและเวลาที่กำหนด
4.3 ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 180 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 150 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตรา
เดียวกันทั่วประเทศ)ทั้งนี้ เงินค่าธรรมเนียมการสอบเมื่อชำระแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
4.4 ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ
ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมสอบ โดยสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวสอบได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ http://railway.thaijobjob.com และสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป
 

ในกรณีผู้สมัครเป็นบุตรของพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ขึ้นทะเบียนประวัติของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทยไว้แล้ว และกรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับการจ้างต่อเนื่องรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) โดยนำหลักฐานการชำระเงินมาแสดงขอหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน/แผนกขึ้นไปลงนามรับรอง (หากหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเท็จ ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และมีความผิดทางวินัย) เสนอต่อฝ่าย/สำนักงานต้นสังกัดโดยตรง เพื่อให้ฝ่าย/สำนักงานรวบรวมนำส่งให้ กองการบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในวันทำการถัดไป โดยสิ้นสุดระยะเวลาการยื่น/นำส่งหนังสือรับรองฯ ภายใน 10 วันหลังจากวันปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2556)

5. เงื่อนไขในการรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียว เมื่อเลือกคลิกปุ่ม “ส่งใบสมัคร” แล้วจะ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้ และให้เข้าสอบตามเวลาที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง
5.2 ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศรับสมัคร
สอบแข่งขัน โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ทั้งนี้ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัคร ( วันที่ 31 มกราคม 2556 )
5.3 การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ลงลายมือชื่อ
และรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิคส์
พ.ศ. 2544 ดังนั้นหากผู้สมัครสอบจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จ
ต่อเจ้าพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 มีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน ปรับไม่
เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากปลอมแปลงเอกสาร หรือการใช้เอกสารปลอมเป็น
ความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
5.4 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามวุฒิของตำแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทำให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครดังกล่าวการรถไฟแห่งประเทศไทยจะถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสอบแข่งขันครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ในกรณีเลขประจำตัวประชาชนที่ใช้ในการสมัครสอบ ไม่ตรงกับหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้า
ห้องสอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น ในกรณีชื่อ – นามสกุล ของผู้สมัครสอบไม่ตรงกับข้อมูลหลักฐานการแสดงตนเพื่อเข้าห้องสอบ ผู้สมัครสอบต้องมีหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ไปยืนยัน มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ
 

6. ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (สามารถพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่11 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป) และให้นำมายื่นในวันสอบภาคสัมภาษณ์พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ในการสมัครดังนี้
6.1ใบสมัครสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 X 2 นิ้ว ซึ่งถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครสอบให้ครบถ้วน
6.2 สำเนาประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ( วันที่ 31 มกราคม 2556 ) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ
หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติของสถานศึกษานั้น ภายในวันปิดรับสมัครสอบ ( วันที่ 31 มกราคม 2556 )
6.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจนเท่านั้น ฉบับจริง และสำเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศหญิง) หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ 1 ฉบับ
6.6 สำเนาใบสำคัญทหาร แบบ ส.ด. 8 หรือแบบ ส.ด. 43 จำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบเพศชาย)
6.7 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่าจำนวน 1 ฉบับ (เฉพาะผู้สมัครสอบในหน่วยที่ 4 , 5 และ 7 ตำแหน่งวิศวกร 6)ทั้งนี้ สำเนาเอกสารทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองว่า “สำเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยพร้อมทั้งระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้ที่มุมบนด้านขวาของสำเนาหลักฐานและเอกสารทุกหน้าอนึ่ง กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักฐานและเอกสารการสมัครสอบ หรือมีคุณสมบัติการสมัครสอบไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ การรถไฟแห่งประเทศไทยจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

7. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
การรถไฟแห่งประเทศไทยจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบให้ทราบในวันที่ 11 มีนาคม 2556 ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ
http://railway.thaijobjob.com

8. วิธีการสอบคัดเลือก
8.1 การสอบภาคข้อเขียน คะแนนเต็ม 200 คะแนน
- วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 3 ชั่วโมง 100 คะแนน
- วิชาความรู้ทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ 2 ชั่วโมง 100 คะแนน
8.2 การสอบภาคสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 90 คะแนน

9. เกณฑ์การตัดสิน
9.1 บุคคลที่ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม โดยจะ
คัดเลือกตัวบุคคลที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละตำแหน่งไว้จำนวนไม่เกิน 5 เท่าของจำนวนที่เปิดรับสมัคร จึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบภาคสัมภาษณ์
9.2 บุคคลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคะแนนเต็ม
(ข้อเขียนรวมกับสัมภาษณ์) จึงจะถือว่าเป็นผู้สอบได้ โดยจะคัดเลือกผู้ที่ได้รับคะแนนทุกภาครวมกันสูงสุดเป็นอันดับแรก และลดระดับลงมาจนกระทั่งได้บุคคลเข้าทำงานในการรถไฟฯครบตามจำนวน
9.3 ในกรณีที่ผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้สอบได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนวิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ก็ให้ผู้สอบได้คะแนนวิชาความรู้ทั่วไปมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนวิชาความรู้ทั่วไปเท่ากัน ก็ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า
10. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้ไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งอย่างเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบได้ครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
การรถไฟฯ ดำเนินการสอบแข่งขันด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้นหากมีผู้ใดแอบ
อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้เข้าเป็นพนักงานการรถไฟฯ หรือมีพฤติการณ์ในทำนองเดียวกัน โปรดอย่าได้หลงเชื่อและแจ้งให้ การรถไฟฯ ทราบด้วย โทร. 0-2621-8701 ต่อ 5254

 

เอกสารแนบหมายเลขที่1
หน่วยที่ 1
ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ 6 (นายสถานี) จำนวน 10 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชย์ศาสตร์ หรือนิติศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
สังกัด ฝ่ายการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชายและต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
บุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. คุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชย์ศาสตร์ หรือนิติศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือรัฐศาสตร์
4. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
6. มีทักษะในการอ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติด้านเดินรถตามเวรผลัดที่กำหนด การจัดริ้วขบวนรถ การกลับประแจอาณัติสัญญาณการขอและให้ทางสะดวก การให้สัญญาณขบวนรถเข้าออก การแจ้งเวลาขบวนรถถึง /ออกการรับส่งวิทยุ โทรพิมพ์ และโทรสาร
2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรับส่งมอบขบวนรถ การดูแลรักษาความสะอาด และอุปกรณ์ ตลอดจนรับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยของขบวนรถที่จอดอยู่ที่สถานี
3. ควบคุม ดูแล รักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณสถานี การเก็บรักษาตั๋วสำรอง และแบบพิมพ์ของใช้พัสดุต่างๆ ของสถานี
4. ควบคุม ดูแล งานธุรการของสถานี และเงินจากขบวนรถที่รับมอบจากพนักงานขบวนรถเพื่อรอนำส่ง ตลอดจนการทำบัญชีรวบรวมเงินรายได้นำส่ง
5. ดูแลการให้บริการด้านการโดยสาร สินค้า ให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว
6. ควบคุม ดูแล การจัดทำบัญชีรายได้ประจำวัน และรวบรวมเงินรายได้นำส่ง รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลด้านการโดยสาร สินค้า และการเดินรถ
7. ปฏิบัติงานในด้านการให้เช่าที่ดินของการรถไฟฯ การจัดเก็บค่าเช่าต่างๆ การดูแล ระวัง รักษาเขตที่ดินของการรถไฟฯ ในเขตสถานี
8. ปกครองบังคับบัญชาผู้ปฏิบัติงานในสังกัดให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ คำสั่ง ทั้งให้ประพฤติตนอยู่ในวินัยอันดี
9. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่2
หน่วยที่ 2
ตำแหน่ง พนักงานการเดินรถ 4 (เสมียนสถานี) จำนวน 116 อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/วิชาเอก ทางพาณิชย์
สังกัด ฝ่ายการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชายและต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
บุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย์
4. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ให้บริการในการจำหน่ายตั๋วโดยสารประจำวัน ตั๋วล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง การคืนเงินค่าโดยสาร
2. ให้บริการรับส่งสินค้า สัมภาระ การคิดค่าระวาง การออกใบส่งของ การจัดสินค้าขึ้นบรรทุกเป็นพยานกำกับการบรรทุก ชั่งรถสินค้าเหมาคัน การเก็บค่าระวางเพิ่ม
3. รับส่งโทรเลข โทรพิมพ์ โทรสาร หนังสือเอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่างๆ
4. จัดทำบัญชี รวบรวมเงินรายได้นำส่งผู้เกี่ยวข้อง
5. ตรวจนับจำนวนสินค้าให้ถูกต้องตามใบส่งของที่กำกับมากับขบวนรถ
6. ให้บริการข้อมูลกับผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการโดยสาร สินค้า เวลา และเส้นทางการเดินรถ
7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่3
หน่วยที่ 3
ตำแหน่ง พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ) จำนวน 67 อัตรา

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชา/วิชาเอก ทางพาณิชย์
สังกัด ฝ่ายการเดินรถ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชายและต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
บุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทางพาณิชย์
5. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานบนขบวนรถโดยสาร รถสินค้า รถงาน การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการปฏิบัติงานขบวนรถ
2. ปฏิบัติงานด้านปฏิบัติการขบวนรถด้านการโดยสาร สินค้า ให้เป็นไปตามระเบียบ คำสั่งที่กำหนดให้
3. ทำการตัดรถ รับรถตามลำดับรถ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
4. ตรวจสอบขอพ่วง ท่อห้ามล้อ อุปกรณ์ และความเรียบร้อย ความสะอาดของรถที่รับผิดชอบ
5. การจัดที่นั่ง ดูแลความเรียบร้อย ดูแลให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในการขึ้น/ลงขบวนรถ และในระหว่างการเดินทาง ความปลอดภัย การตรวจตัดตั๋วโดยสาร และอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสาร
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารแนบหมายเลขที่4
หน่วยที่ 4
ตำแหน่ง วิศวกร 6 จำนวน 9 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า หรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม
หรือวิศวกรรมโลหะการ
สังกัด ฝ่ายการช่างกล
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปีหรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์
4. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้าหรือวิศวกรรมอุตสาหกรรม หรือวิศวกรรมโลหะการ
5. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ควบคุมการหมุนเวียนรถจักรดีเซล รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินค้า
2. ควบคุมและจัดการบำรุงรักษารถจักรดีเซล รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินค้า
3. ควบคุม ตรวจสอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษา
4. กำหนดแผนการซ่อมรถจักรดีเซล รถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินค้า
5. อบรม แนะนำด้านเทคนิคให้พนักงานในด้านการซ่อมบำรุงรักษารถจักรดีเซล รถดีเซลรางรถโดยสาร รถสินค้า
6. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการชำรุดของอะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้กับรถจักรดีเซลรถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินค้า
7. ตรวจสอบเกี่ยวกับมาตรฐานจำเพาะของอะไหล่ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรถจักรดีเซลรถดีเซลราง รถโดยสาร รถสินค้า
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เอกสารแนบหมายเลขที่5
หน่วยที่ 5
ตำแหน่ง วิศวกร 6 จำนวน 3 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมโยธา
สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือบุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์
4. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
5. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดำเนินงานคำนวณออกแบบแผนผังโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
2. กำหนดและ/หรือแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านวิศวกรรมโยธา เกี่ยวกับทฤษฎีสำหรับใช้ในการ
คำนวณและรายละเอียกสำหรับใช้ในการออกแบบแผนผัง
3. ตรวจสอบสภาพโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างเพื่อยืนยันความมั่นคงแข็งแรงพร้อมทั้ง
ออกแบบแก้ไขปรับปรุงส่วนที่ชำรุด
4. พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องต้น และดำเนินเรื่องต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

เอกสารแนบหมายเลขที่6
หน่วยที่ 6
ตำแหน่ง พนักงานการบัญชี 6 จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชา/วิชาเอก บัญชี
สังกัด ฝ่ายการช่างโยธา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
บุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์
4. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงินให้ถูกต้องตามข้อบังคับ ระเบียบการ และคำสั่งของการรถไฟฯ
ที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี
2. รวบรวม จัดทำบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่าย รวมทั้งจัดทำข้อมูลด้านการเงิน งบประมาณ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำใบจ่ายเงินงานจัดซื้อ จัดจ้าง บัญชีเงินสดสำรองจ่าย รวมทั้งใบจ่ายเงินค่าสวัสดิการต่างๆที่เกี่ยวข้อง
4. จัดทำงบประมาณประจำปี รวมทั้งจัดทำรายงานควบคุมค่าใช้จ่ายงบทำการและการของบประมาณกลางปีเพิ่ม
5. จัดทำบัญชีเงินสดสำรองจ่าย การทำใบจ่ายทุกประเภท ตลอดจนการจ่ายเงินสดจัดซื้อจัดจ้าง
6. จัดทำบัญชีพัสดุ บัญชีรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำงวด ประจำเดือน ประจำปี
7. ควบคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลางประจำศูนย์
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

เอกสารแนบหมายเลขที่7
หน่วยที่ 7
ตำแหน่ง วิศวกร 6 จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา/วิชาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า
สังกัด ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเรียน ร.ด. 3 ปี หรือพ้นการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
2. กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ
บุคคลภายนอกต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. สายตาดีและสามารถมองเห็นสีได้สมบูรณ์
4. คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
5. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร ประเภทภาคีวิศวกรหรือสูงกว่า
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ช่วยดำเนินการ และพิจารณาจัดทำเอกสารประกวดราคา และเอกสารทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามขั้นตอน
2. ช่วยทำการสำรวจ และรวบรวมสถิติการขัดข้องของระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
3. ติดตามผลการบำรุงรักษาระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม เพื่อหาทางปรับปรุง, แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และมีความปลอดภัยทั้งในด้านการเดินรถ
4. ร่วมปฏิบัติงาน ออกแบบ ดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ให้อุปกรณ์สามารถทำงานได้ทั้งระบบ
5. ตรวจสอบ วิจัย ค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดทำมาตรฐานอุปกรณ์ในการบำรุงรักษาฯ
6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการควบคุมบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ

ที่มาข้อมูลข่าวสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย http://railway.thaijobjob.com/

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. http://www.sso.go.th/ ค. http://www.railway.co.th
ข. http://www.mol.go.th ง. http://www.railway.go.th/
2. การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานประเภทใด
ก. รัฐ                                                                                   ค. รัฐวิสาหกิจ
ข. เอกชน                                                                           ง. มหาชน
3. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนแรกคือใคร
ก. หลวงจุลชีพพิชชาธร                                                  ค. หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ
ข. พลเอกจรูญ  รัตนกุล  เสรีเริงฤทธิ์                            ง. พระยาชลมารคพิจารณ์
4. ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบันคือใคร
ก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  
ข. นายนรินทร์  จันทรเดชาง. อยู่ในระหว่างการสรรหา
5. ใครคือผู้รักษาการแทนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์                                    ค. นายยุทธนา   ทัพเจริญ  
ข. นายนรินทร์ จันทรเดชา                                             ง. นายกมล       ตั้งกิจเจริญชัย           
6. รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีกี่คน
ก. 1  คน                                                                              ค. 3  คน
ข. 2  คน                                                                              ง. 4  คน
7. ใครคือประธานกรรมการการรถไฟ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม                           ค. นายวิโรจน์   เตรียมพงศ์พันธ์      
ข. นางสร้อยทิพย์   ไตรสุทธิ์ ง. นายกมล    ตั้งกิจเจริญชัย              
8. คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย
ก. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  3  คนแต่ไม่เกิน  6  คน
ข. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  4  คนแต่ไม่เกิน  6  คน
ค. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  4  คนแต่ไม่เกิน  8  คน
ง. ประธานกรรมการ  1  คนและกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า  5  คนแต่ไม่เกิน  8  คน
9. ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 3  ปี                                                                                 ค. 5  ปี
ข. 4  ปี                                                                                 ง. 6 ปี
10. ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รฟท.
ก. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ข. วางข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง และการถอดถอนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. ตั้งอัตรามาตรฐานค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟ
ง. กำหนดค่าภาระการใช้รถไฟ บริการ และความสะดวกต่าง ๆ ของกิจการรถไฟเป็นครั้งคราว
11. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ว่าการฯรถไฟแห่งประเทศไทย
ก. วางข้อบังคับการประชุมและการดำเนินกิจการของคณะกรรมการ
ข. แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อนขั้นหรือลดขั้นเงินเดือนพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย
ค. วางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยไม่แย้งหรือขัดต่อข้อบังคับที่คณะกรรมการวางไว้
ง. ถูกทั้ง  ข  และ ค
12. การรถไฟแห่งประเทศไทย กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2471                                                       ค. พ.ศ.2443
ข. พ.ศ.2453                                                       ง. พ.ศ.2439
13. การสร้างทางรถไฟสยาม เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลใด
ก. รัชกาลที่  3                                                                    ค. รัชกาลที่ 5
ข. รัชกาลที่ 4                                                                     ง. รัชกาลที่ 6
14. รัชกาลที่ 5 ได้มีพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามขึ้นเป็นสายแรกคือ สายใด
ก. กรุงเทพฯ – อยุธยา                                                      ค. กรุงเทพฯ – ขอนแก่น
ข. กรุงเทพฯ – นครราชสีมา                                           ง. กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
15. วันสถาปนากิจการรถไฟ คือวันใด
ก. วันที่ 23 มีนาคม                                                           ค. วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
ข. วันที่ 26 มีนาคม                                                           ง. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 

จำหน่ายเอกสารข้อสอบการรถไฟแห่งประเทศไทย ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- แนวข้อสอบวิชาความรู้ทั่วไป
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- ความรู้เกี่ยวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)
- พนักงานเดินรถ 6 (นายสถานี)
พนักงานเดินรถ 4 (เสมียนสถานี)
พนักงานขบวนรถ 4 (พนักงานห้ามล้อ)
วิศวกร 6 (ฝ่ายการช่างกล)
วิศวกร 6 (ฝ่ายช่างโยธา)
- พนักงานการบัญชี  6 
- วิศวกร 6 (ไฟฟ้า)
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 


สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
??
[url=http://www.kimo.tv]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้