ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบครูเทศบาล (หนองคาย) 1 ธันวาคม 2555
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบครูเทศบาล (หนองคาย) 1 ธันวาคม 2555

ภาค ก. ( 100 ข้อ ) มี 5 ตัวเลือก ก - จ

1. เทศบาลนคร ประกอบไปด้วยท้องถิ่นชุนชนที่มี
ราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป

ตอบ 50,000 คน ขึ้นไป

2. สภาเทศบาลตำบล ประกอบไปด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน

ตอบ 12 คน

3. สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในตำแหน่งคร
าวละกี่ปี

ตอบ 4 ปี

4. ในปีหนึ่งให้มีสมัยการประชุมสามัญเทศบาลกี่สมัย
ตอบ 4 สมัย
5. ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆมีกำหนดไม่เกินกี่วัน
ตอบ 30 วัน
6. การประชุมสมัยวิสามัญ มีกำหนดเวลาไม่เกินกี่วัน
ตอบ 15 วัน
7. การประชุมเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใดจึงเป็นองค์ประชุม
ตอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (แต่ในตัวเลือกไม่มี มีแต่ 1 ใน 2 , 2 ใน 3 , 3 ใน 4)
8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด มีสิทธิลงชื่อร้องขอให้จัดทำประชามติว่าจะใช้รูปแบบคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรี
ตอบ 1 ใน 4
9. ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรีต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในกี่วัน
ตอบ 30 วัน
10. การยื่นถอดถอนนายกเทศมนตรี ต้องมีรายนามผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด
ตอบ 3 ใน 4
11. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาล ให้เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลใหม่ภายในกำหนดกี่วัน
ตอบ 45 วัน
12. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุเท่าใด
ตอบ ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
13. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ตอบ 6 ชนิด
14. ข้อใดคือหนังสือราชการที่ใช้สำหรับติดต่อส่วนราชการ
ตอบ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ...........(ไม่แน่ใจ)
15. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติเท่าที่จะทำได้คือ
ตอบ ด่วน
16. หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติต้องระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีใด
ตอบ สีแดง
17. หนังสือชนิดใดต้องเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
ตอบ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว
18. ส่วนราชการ หมายถึง
ตอบ กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในส่วนราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย
19. หนังสือประทับตรามีขนาดเท่าใด
ตอบ เอ 4
20. สิ่งที่ใช้สำหรับลงรายการหนังสือโดยเรียงลำดับลงมาตามเวลาที่ได้ส่งหนังสือ มีขนาด เอ 4 พิมพ์สองหน้า มี 2 ชนิด คือ ชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็นแผ่น
ตอบ ทะเบียนหนังสือรับ
21. คณะกรรมการทำลายหนังสือประกอบด้วย
ตอบ ประธานกรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า โดยการแต่งตั้งของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
22. 6002 7004 8006 ...............
ตอบ 9008 (แต่ในตัวเลือกไม่มี ดังนั้นตอบไม่มีข้อถูก)

ภาค ข. (100 ข้อ) มี 5 ตัวเลือก ก - จ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 คือปี พ.ศ.ใด
ตอบ พ.ศ.2545
2. สหกิจศึกษา คืออะไร
ตอบ การศึกษาที่ร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษา 
3. หมวดที่ 8 ใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติคือเรื่องอะไร
ตอบ ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
4. ข้อใด ไม่ใช่ หลักการ
5. บุคคลใดไม่ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ
ตอบ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
6. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาภาคบังคับ
ตอบ การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 9
7. ข้อใดคือการศึกษาในระบบ
ตอบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษา
8. ข้อใดคือการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ตอบ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
9. ถ้าผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนมีโทษอย่างไร
ตอบ ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
10. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณถาพการศึกษา มีฐานะเป็นอะไร
ตอบ องค์การมหาชน
11. ผู้บริหารการศึกษา หมายถึง
ตอบ บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอกสถานศึกษาตั้งแต่ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป

12. ข้อใดคือมาตรฐานวิชาชีพ
ตอบ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบัติงาน มาตรฐานการปฏิบัติตน
13. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ
ตอบ คุรุสภา
14. สถานศึกษาปฐมวัยห่างจากถนนกี่เมตร
ตอบ
15. จำนวนของเด็กนักนักเรียนต่อสถานศึกษาปฐมวัยเป็นเท่าใด
ตอบ 
16. Neo – Humanist
ตอบ 
17. กิจกรรมที่เด็กมีอิสระเลือกเล่นเสรี ควรใช้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมเท่าใด จึงจะเหมาะสม
ตอบ ประมาณ 40 – 60 นาที
18. กิจกรรมที่ต้องใช้ความคิด ทั้งในกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ไม่ควร ใช้เวลาต่อเนื่องนานเกินกว่ากี่นาที
ตอบ 20 นาที 
19. การเรียนรู้ คือ
ตอบ
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
[url=http://www.kimo.tv]ҕӍ
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
[url=http://www.kimo.tv]ҕӍ
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้