ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ งาน 2556 หลายตำแหน่งมาก
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ งาน 2556 หลายตำแหน่งมาก

ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ งาน 2556


ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลดำเนินการด้านการตลาดเพื่อขยายสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และบริการทุกประเภทของธนาคารและวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการเงิน ความสามารถในการชำระหนี้ กำหนดเงื่อนไขควบคุมความเสี่ยงให้เป็นไปตามมาตรฐานพร้อมทั้งติดตามดูแลลูกค้าและแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา

คุณสมบัติ
สำเร็จคุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์
มีความรอบรู้ และประสบการณ์(3 ปีขึ้นไป) ด้านการวิเคราะห์สินเชื่อในธุรกิจประเภทต่างๆ
สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
มีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
หากมีประสบการณ์ด้านการทำ Loan Syndication จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หากสามารถพูด ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน (แมนดาริน) ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
หากสามารถไปปฏิบัติงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง และภาคตะวันออก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่
การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นลำดับต่อไป
การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์

Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chromeด้านปรับโครงสร้างหนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                  
ให้คำปรึกษาดูแลและปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้อยคุณภาพของธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดกลาง

ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
  ตำแหน่งปรับโครงสร้างหนี้ตำแหน่งบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย


คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไปมีประสบการณ์งาน ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปมีความรู้ในงานด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย การพนักงาน และงานธุรการมีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอมีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี


การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป


การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร


ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
เสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการ กำหนดกลยุทธ์การตลาด คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน พัฒนาการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์และระบบให้บริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

  ตำแหน่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ตำแหน่งผลิตภัณฑ์บัตรตำแหน่งบริการจัดการทางการเงิน


คุณสมบัติ
  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไปมีประสบการณ์ด้านการตลาด หรืองานงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปมีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และธุรกิจของธนาคารมีทักษะด้านการตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอมีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้
ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร

ฝ่ายสถาบันการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  ด้านบริหารความเสี่ยง
  หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                  
  ประเมิน และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น ความเสี่ยงด้านตลาด
  , ด้านสินเชื่อ, ด้านองค์กร และด้านปฏิบัติการกำหนดเพดานความเสี่ยง เพื่อกำหนดแนวทางจัดการและลดความเสี่ยง รวมทั้งควบคุมและดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ธนาคารยอมรับได้ พร้อมกับจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

  ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องมีดังนี้
   ตำแหน่งบริหารความเสี่ยง ได้แก่ ด้านสินเชื่อ ด้านตลาด ด้านปฏิบัติการ และด้านองค์กรตำแหน่งกลั่นกรองด้านสินเชื่อ


  คุณสมบัติ
   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านการบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านตลาด หรือ ด้านสภาพคล่องจากสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปีมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงตามหลัก Baselมีความรู้ด้าน Product ในตลาดเงินและตลาดทุน โดยเฉพาะ Derivatives และการประเมินความเสี่ยงด้านตลาด หรือด้านสภาพคล่องมีวุฒิภาวะ มีความเป็นผู้นำ และสามารถวางแผน บริหารจัดการ วิเคราะห์ปัญหา และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี


  การคัดเลือก
  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป


  การประกาศผลการคัดเลือก
  ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้


  ข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
   

  ด้านธนบดีธนกิจ (ลูกค้า Precious Plus)
  หน้าที่และความรับผิดชอบ                                                                                                                                                   
  ศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เพื่อการออมและการลงทุนโดยคำนึง ถึงความเสี่ยงและผลตอบแทน เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของธนาคารและคู่แข่งในตลาด รวมถึงออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออมและการลงทุน เสนอแนวทางการจัดสรรเงินออมและเงินลงทุน พร้อมทั้งติดตามสภาวะตลาดเงินและตลาดทุนเพื่อปรับเปลี่ยนPortfolio ให้กับลูกค้า สร้างเครื่องมือช่วยในการให้บริการแก่ลูกค้า


  คุณสมบัติ
   สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และ/หรือปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือการตลาด และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไปมีประสบการณ์ในงานด้านการตลาด และที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปมีความรู้เกี่ยวกับตลาดเงิน ตลาดทุน และผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะในการติดต่อประสานงานมีความรู้ด้านการบัญชี การอ่านงบการเงินมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหากมีใบอนุญาตผู้ค้าตราสารหนี้  ใบอนุญาตผู้ติดต่อกับผู้ลงทุนด้านหลักทรัพย์ CISA หรือ CFA จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  การคัดเลือก


  ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
   

  [/td][/tr][/table]

  วิธีการสมัครงานราชการธนาคารกรุงไทย :
  การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย  เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม  และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
  เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
   Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไปFirefoxChrome
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
  สอบวันที่:   2556
  ประกาศผลสอบ:   2556สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  วิธีการดูเฉลย : ก้อเลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษ หน้าข้อที่เลือกแล้วนำมาเรียงกัน 

  ISTJ - The Duty Fulfiller " 
  ผู้สำเร็จ " 
  มีสมาธิสูง เงียบ เป็นคนรักครอบครัว 
  ละเอียด จริงจัง และ ไว้ ใจ ได้ 
  ทำงานหนัก เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง 
  อาจจะทำให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความ ที่เขาซื่อสัตย์และเป็นที่พึ่ง ได้ 
  ไม่เก่งเรื่องของความ รู้สึก 

  ISTP - The Mechanic " 
  ช่างเครื่อง " 
  เงียบ ชอบผจญ ภัย และ กีฬา 
  ชอบเสี่ยง เป็นตัวของตัว เอง แก้ปัญหาเก่ง 
  มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอน เครียด 
  ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรให้คนอื่น อยู่ทั้งดีและไม่ดี 

  ISFJ - The Nurturer " 
  ผู้ดูแล " 
  เงียบ ใจ ดี มีสติ 
  มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและ หน้าที่ 
  คิดถึงคนอื่นก่อน ตัว จำคนเก่ง 
  เสียกำลังใจเมื่อถูก วิจารณ์ 
  ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัว เอง 

  ISFP - The Artist " 
  ศิลปิน " 
  เงียบ ใจ ดี จริงจัง และ อ่อน ไหว 
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง ไม่ชอบระเบียบ 
  ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือน ใคร รักขอบสวยของงาม 
  เข้าใจยาก เปิดเผยตัวเอง กับคนใกล้ชิดเท่านั้น 
  ใช้ชีวิตอย่างจริง จัง 

  INFJ - The Protector " 
  ผู้ป้องกัน " 
  ความคิดสร้าง สรรค์ อ่อนไหว เป็นตัวของตัว เอง 
  เก่งเรื่องคน และ สถานการณ์ 
  เป็นคนลึกซึ้ง ,ซับ ซ้อน ชอบความเป็นส่วน ตัว 
  เข้าใจยาก มีความมั่นใจใน ตัวเองสูง ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้ อื่น 
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง 

  INFP - The Idealist " 
  นักอุดมการณ์ " 
  เงียบ ซื่อ สัตย์ ชอบอุดมการณ์ 
  ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคน อื่น 
  ไม่ชอบการโต้ แย้ง 
  ซื่อสัตย์ต่อตน เอง 
  มีความคิดสร้าง สรรค์ 
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  INTJ - The Scientist " นัก วิทยาศาสตร์ " 
  ฉลาด . มุ่ง มั่น ไม่เหมือนใคร 
  เป็นผู้นำที่ดี มีความมั่นใจ สูง มองการณ์ไกล 
  ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คน เดียว ชอบด่วนสรุป ไม่ชอบราย ละเอียด คิดว่าตนเองถูก เสมอ 
  บอกความรู้สึกไม่ เก่ง จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิด 

  INTP - The Thinker " 
  นักคิด " 
  ความคิดสร้าง สรรค์ เป็นตัวของตัว เอง มีเหตุมีผล และ มีความสามารถสูง 
  ไม่อยากถูกนำหรือนำคน อื่น ไม่ชอบระเบียบ 
  ใช้เวลาในหัวตัวเอง มาก ไม่อยู่กับเนื้อกับ ตัว 
  เงียบ ไม่ค่อยรู้ว่า คน อื่นรู้สึกยังไง 
  มีอารมณ์ซับ ซ้อน ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน 

  ESTP - The Doer " 
  ผู้กระทำ " 
  เป็น มิตร ยืดหยุ่นง่าย เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง 
  ไม่ชอบคำอธิบาย แต่ต้องการแค่ ผลลัพธ์ 
  ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทำให้ผ่านไป เร็ว 
  รักสนุก สามารถทำร้าย จิต ใจผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว 
  ไม่ชอบเคารพกฎ ระเบียบ 
  เบื่อง่าย 

  ESTJ - The Guardian " 
  ผู้พิทักษ์ " 
  มีระเบียบ ซื่อ ตรง ตรงไปตรงมา 
  มีความมั่นใจในตัว เอง มีความสามารถ . ทำงาน หนัก เป็นผู้นำ 
  ชอบความปลอดภัย และ ความสงบ สุข 
  บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่ เก่ง 

  ESFP - The Performer " 
  ผู้แสดง " 
  อยู่คนเดียวในโลกไม่ ได้ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ,รักสนุก และ ทำงานเป็นทีมได้ ดี 
  มองโลกในแง่ดี ต้อนรับทุกคน แต่ ก็เกลียดทุกคนได้เหมือน กัน 
  ไม่ชอบงานประจำ คิดมากเวลา เครียด 
  รักสวยรักงาม 

  ESFJ - The Caregiver " 
  นักใส่ใจ " 
  มีน้ำใจ คน ชอบ มีสติ มีความรับผิด ชอบ 
  เก่งเรื่องคน เข้า ใจ สนใจ และ ปรับตามคน ได้ 
  ชอบให้คนชอบ ชอบบริการผู้ อื่นก่อนตนเอง 
  รักสงบ และ ความ ปลอดภัย ไว้ใจได้ กระตือรือร้น 
  อ่อนไหว ต้องการการเห็น ด้วยจากผู้อื่น 

  ENFP - The Inspirer " 
  ผู้มีแรงบันดาล ใจ " 
  มีความคิดสร้าง สรรค์ กระตือรือร้น ยืดหยุ่น 
  ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อ กับรายละเอียด 
  มีมนุษยสัมพันธ์ ดี ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ ด้วย 
  เป็นคนร่าเริง และ ชอบเป็นอิสระ 


  ENFJ - The Giver " 
  ผู้ให้ " 
  มีมนุษยสัมพันธ์ดี มาก , ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ 
  ไม่ชอบอยู่คน เดียว ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอด เวลา 
  มีความสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาชอบ หลาย ๆ อย่าง 
  มีความมั่นใจในตัว เอง เจ้าระเบียบ 

  ENTP - The Visionary " 
  ผู้มีวิสัยทัศน์" 
  มีความคิดสร้าง สรรค์ ฉลาด แก้ปัญหา เก่ง 
  ชอบไอเดียใหม่ ไม่ชอบทำอะไร ซ้ำ ๆ 
  ชอบคุย คุย เก่ง หัวไว 
  ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะ ให้งานสำเร็จ 
  บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบ ข้าง 


  ENTJ - The Executive " 
  ผู้บริหาร " 
  เป็นผู้นำตั้งแต่ เกิด พูดต่อหน้าคน เก่ง ฉลาด มีความรู้ 
  เห็นความสำคัญในความรู้ และ ความ สามารถ ไม่มีความอดทนกับคนทำงานไม่ เก่ง 
  แก้ปัญหาเก่ง สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน 
  เจ้ากี้เจ้าการ ไม่มีความอด ทน เด็ดขาด น่าเกรงขาม

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 

ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่มและรุ่นพี่ที่สอบได้ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,รปภ. (บัดนี้ – 6 ส.ค. 2556)
ธนาคารกรุงไทยเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท รับสมัครพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท รับสมัครเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5 เมื่อผ่านการคัดเลือกต้องปฏิบัติงาน ณ สาขาที่เข้าปฏิบัติงานเริ่มแรก เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงมีสิทธิขอโอนย้ายได้
สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท ผู้สมัครต้องเป็นชาย อายุ 21-45 ปี พ้นพันธะทางทหาร ไม่มีประวัติอาชญากร วุฒิการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป  

วิธีการสมัครงานราชการธนาคารกรุงไทย :
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ ธนาคารกรุงไทย สาขาชัยนาท
บัดนี้-6 สิงหาคม นี้ หรือหมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-110
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 

 • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
  สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
  ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

  สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท
   
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ประกาศ รับสมัครงาน รวม 8 ตำแหน่ง รับออนไลน์ เดือน กันยายน 2556
ธนาคารกรุงไทย ประกาศ รับสมัครงาน รวม 8 ตำแหน่ง รับออนไลน์ เดือน กันยายน 2556
ตำแหน่งงานว่างเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์

งานพัฒนาแผนธุรกิจ

ด้านระบบสารสนเทศ

ด้านผลิตภัณฑ์ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์

ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดกลาง

ด้านสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่

ด้านธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบริการจัดการทางการเงิน

ด้านบริหารการเงิน

ด้านบริหารความเสี่ยง


[backcolor=transparent]จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD ราคา 679 บาท
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 2 (บัดนี้ – 22 ต.ค. 2556)


ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: โครงการ Credit Bootcamp for Management Trainee รุ่นที่ 2
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  ปริญญาโท 
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน้าที่และความรับผิดชอบ
ธนาคารมีนโยบายในการจัดเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการรองรับการขยายสิน เชื่อของธนาคาร โดยธนาคารมีโปรแกรมฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และด้านปฏิบัติเพื่อพัฒนาพนักงานกลุ่ม Credit Bootcamp ให้มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางด้านสินเชื่อ
คุณสมบัติ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาตรงสายงานธนาคาร ได้แก่ บัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรม และมี GPA 3.00 ขึ้นไป
 • มีความรู้ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ (การเขียน อ่าน พูด และฟัง) ในระดับดีมาก
 • สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทางการเงินได้
 • มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง และการนำเสนอ
วิธีการคัดเลือก
 • ทดสอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
คุณสมบัติ ของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง งานที่สุดเข้ารับการสอบ ข้าพเจ้ารับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่องจากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome
วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2556 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 


ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ (บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556)ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: ฝ่ายสอบทานสินเชื่อ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี 
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: -ไม่ระบุ-
ปฏิบัติงานที่: -ไม่ระบุ-
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556 
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**หน้าที่และความรับผิดชอบ
สอบทานสินเชื่อและภาระผูกพันของลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานด้านสินเชื่อของธนาคาร
สอบทานคุณภาพของกระบวนการอำนวยสินเชื่อ และกระบวนการติดตามดูแลลูกหนี้อย่างต่อเนื่องของหน่วยงานอำนวยสินเชื่อ
จัดทำรายงานผลการสอบทานสินเชื่อตามหน่วยงาน
รวบรวม วิเคราะห์ผลการสอบทานสินเชื่อ และผลการตรวจสอบการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อจากผู้ตรวจสอบภายในและภายนอก
พัฒนาระบบและเครื่องมือในการสอบทานสินเชื่อ รวมทั้งร่วมวางแผนการสอบทาน และจัดทำแผนการสอนทานสินเชื่อ
คุณสมบัติ และประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับงานตรวจสอบ และระบบการควบคุมภายใน
มีความรู้และเข้าใจในระเบียบปฏิบัติงาน
มีความรู้และเข้าใจกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานภายนอก เช่น ธปท. สตง. กลต. ปปง. เป็นต้น รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ด้ายการบริหารความเสี่ยง
มีความคิดเชิงวิเคราะห์/เชิงองค์รวม
มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานครหรือสามารถปฏิบัติงานประจำในกรุงเทพมหานครได้
การคัดเลือก
ธนาคารจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครตามเกณฑ์เบื้องต้นของธนาคาร หากผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นจะจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเป็น ลำดับต่อไป
การรับสมัคร
กรอกใบสมัครทางเว็บไซด์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556
การประกาศผลการคัดเลือก
ธนาคารจะติดต่อผู้สมัครเป็นรายบุคคล ทางโทรศัพท์ หรือ Email ตามที่ผู้สมัครให้ข้อมูลไว้ โดยข้อมูลการสมัครงาน มีกำหนดไว้ 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขั้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือก ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่สุดเข้ารับการสอบ โดยผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
การรับสมัคร สอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ทุกขั้นตอนการรับสมัครธนาคารไม่มีการเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ จากผู้สมัครทั้งสิ้นและเป็นการดำเนินการจากฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลเท่านั้น โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างใด ๆ ว่าสามารถให้ความช่วยเหลือในการเข้าทำงานกับ บมจ.ธนาคารกรุงไทยได้ หรือคำโฆษณาว่ามีแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเข้าทำงานกับธนาคารจำหน่าย เนื่อง จากธนาคารมีกระบวนการและขั้นตอนการสอบที่รัดกุม และการใช้วิธีการใด ๆ ที่นอกเหนือจากการใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการสอบ ธนาคารจะถือว่าผู้นั้นทุจริตในการสอบ ซึ่งจะมีผลทำให้ถูกปรับตกในทุกขั้นตอน และจะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทุจริตทุกคน ผู้ทุจริตจะไม่มีสิทธิสมัครสอบเข้าทำงานกับธนาคารอีก และหากตรวจพบหลังจากได้เข้าทำงานกับธนาคารแล้ว จะถือว่าเป็นผู้กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และธนาคารจะเลิกจ้างทันที
เว็บเบราเซอร์ที่แนะนำให้ใช้ในการกรอกใบสมัครออนไลน์
Internet Explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
Firefox
Chrome

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธนาคารกรุงไทย :รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเข้าทำงานธนาคารกรุงไทย

1. ข้อสอบเชิงวิเคราห์ (ความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์ ภาษาไทย)
2. ความถนัดภาษาอังกฤษ
3. Psychometric Test (วัดเชิงจิตวิทยา) 

  • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
   สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
   กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
   เลขที่บัญชี  512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
   ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
   โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
   สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
   ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้