ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : ข้อสอบ อบจ. ศรีษะเกษ  ( 3 ส.ค. 2556 )
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ข้อสอบ อบจ. ศรีษะเกษ  ( 3 ส.ค. 2556 )

ข้อสอบ อบจ. ศรีษะเกษ

( 3 ส.ค. 2556 )

*************

1. มีหมูกับไก่รวมกันเท่ากับ  12  ตัว  ถ้านับขารวมกันแล้ว มีขาไก่มากกว่าขาหมูอยู่ 6  ขา  อยากทราบว่ามีหมูกี่ตัว

ก. 1  ตัว ค.  3  ตัว

ข. 2  ตัว ง.  4  ตัว

ตอบ   ง.  4  ตัว

2. 012     0124    135    146     จงหาอนุกรมที่ผิด

ก. 012 ค. 135

ข. 0124 ง.  146

ตอบ   ก.  012   

3. กลางวัน :  ?      ?  :  มือ ข้อใดมีความสัมพันธ์กับคู่แรก

ก. กลางคืน   มืด  ค. กลางคืน    สว่าง

ข. แดด     สว่าง                                                        ง. สว่าง   มืด

ตอบ  

4. ชื่อสุภาพของ  “ปลาหาง” คืออะไร

ก. ปลาช่อน ค. ปลาสลิด

ข. ปลาเทโพ                                                              ง. ปลาโลมา

ตอบ   ก. ปลาช่อน  

ข้อใดไม่เข้าพวก

5. ก.

 


ข.    

 

ค.

 

ง.

 

ตอบ   ก.

 

6. ก. สนุก ค. เศร้า

ข. ร่าเริง                                                                        ง. สดชื่น

ตอบ   ค. เศร้า

7. ก. จดหมาย                                         ค. โทรทัศน์

ข. โทรศัพท์                 ง. โทรเลข

ตอบ   ค. โทรทัศน์

8. ข้อใดคือลักษณะนามของงาช้าง

ก. กิ่ง ค. คู่

ข. งา ง.  อัน

ตอบ   ก. กิ่ง

9. คนสวยทุกคนเป็นคนเจ้าชู้  คนเจ้าชู้บางคนเป็นคนรวย  คนรวยบางคนนิสัยไม่ดี  สุดาเป็นคนเจ้าชู้  สรุปได้ว่า.......

ก. สุดาเป็นคนสวย ค. สุดารวย

ข. สุดานิสัยไม่ดี ง. สรุปไม่ได้

ตอบ   ง. สรุปไม่ได้

10. การย่อความคืออะไร

ก. การเขียนคำนำ สรุป                           ค. จับประเด็นแล้วสรุป

ข. คำนำ เนื้อเรื่อง สรุป                                           ง.

ตอบ   ค. จับประเด็นแล้วสรุป

11. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด  และประกาศใช้วันใด

ก. ฉบับที่  16    24 กรกฏาคม 2550                    ค.   ฉบับที่  18     24 สิงหาคม 2550

ข. ฉบับที่  17    20 สิงหาคม  2550                     ง.    ฉบับที่  19    24 กันยายน 2550

ตอบ   ค.   ฉบับที่   18  24 สิงหาคม 2550

12.สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระกี่ปี

ก. 2  ปี                                             ค.  3  ปี

ข. 5  ปี                                             ง.  4  ปี

ตอบ   ง.  4  ปี

13.  พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันเป็นฉบับที่เท่าใด 

ก. ฉบับที่  3 พ.ศ.2552                          ค. ฉบับที่  5  พ.ศ.2552  

ข. ฉบับที่  4  พ.ศ.2552                                 ง. ฉบับที่  2  พ.ศ.2552  

ตอบ   ข. ฉบับที่  4  พ.ศ.2552

14.พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  มีจำนวนเท่าใด

ก. 87  มาตรา   8  หมวด                         ค. 87  มาตรา   9  หมวด

ข. 79  มาตรา   8  หมวด                                        ง.  78  มาตรา  9  หมวด

ตอบ   ง.  78  มาตรา  9  หมวด

 

 

15. ข้อใดไม่ได้กล่าวถึงหน้าที่ของชาวไทยในรัฐธรรมนูญ

ก. เกี่ยวกับการนับถือศาสนา                     ค. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข. การเสียภาษีอากร                                 ง. รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัติรย์

ตอบ  

16. การลงโทษนักเรียนมีกี่สถาน

ก. 5  สถาน                                                  ค.  4  สถาน

ข. 3  สถาน                                                  ง.  6  สถาน

ตอบ   ค.  4  สถาน

17. การลามีกี่ประเภท

ก. 6  ประเภท                                     ค. 8  ประเภท

ข. 7  ประเภท                                                            ง. 9  ประเภท

ตอบ   ง. 9  ประเภท

18. ข้อใดเป็นโทษของข้าราชการครูที่เบา

ก. ภาคทัณฑ์   ปลดออก                          ค. ปลดออก   ไล่ออก

ข. ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน                ง. ตัดเงินเดือน   ไล่ออก

ตอบ   ข. ตัดเงินเดือน  ลดขั้นเงินเดือน

19. ข้อใดเป็นความผิดชัดแจ้ง

ก. เล่นการพนัน

ข. กล่าวหาผู้อื่น

ค. ขาดราชการติดต่อกันเป็นเวลา 15  วัน

ง. เมาสุราจนครองสติไม่ได้

ตอบ   ค. ขาดราชการติดต่อกันเป็นเวลา 15  วัน

20. โทษและวินัยครูอยู่ในกฎหมายใด

ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข. พระราชบัญญัติระเบียบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ค. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

ง. ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ

ตอบ   ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

21. พิจารณาการออกใบอนุญาต เป็นหน้าที่ของใคร

ก. คณะกรรมการคุรสภา                         ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ              ง. คณะกรรมการ สกสค.

ตอบ  ข. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

22. ผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

ก. 18  ปี                                           ค. 20  ปี

ข. 19  ปี                                           ง.  21  ปี

ตอบ   ค. 20  ปี

23. ผู้ประกอบวิชาชีพครูและข้าราชการครูต้องมีอายุเท่าใด

ก. ไม่ต่ำกว่า  20  ปี                               ค. ไม่ต่ำกว่า  25  ปี

ข. ไม่ต่ำกว่า  18  ปี                               ง. ไม่ต่ำกว่า  21  ปี

ตอบ  ก. ไม่ต่ำกว่า  20  ปี

24. สถานศึกษาไม่ได้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาใด

ก. การประกันคุณภาพ                           ค. การตรวจสอบ

ข. การควบคุมคุณภาพ                                             ง. การบริหาร

ตอบ  ข. การควบคุมคุณภาพ   

25. ข้อใดมีหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก

ก. สำนักงานประกันคุณภาพ

ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ค. สำนักงานประเมินคุณภาพการศึกษา

ง. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลกรทางการศึกษา

ตอบ  ข. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

26. จรรยาบรรณครูมีกี่ข้อ

ก. 3  ข้อ                                           ค.  4  ข้อ

ข. 6  ข้อ                                                                      ง.  5  ข้อ

ตอบ   ง.  5  ข้อ

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้