ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจ้งข่าวสมัครงาน เปิดสอบ กรมสรรพสามิต พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิชาการสรรพสามิต (9 – 17 ก.ย. 2556)
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจ้งข่าวสมัครงาน เปิดสอบ กรมสรรพสามิต พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิชาการสรรพสามิต (9 – 17 ก.ย. 2556)

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พนักงานประจำสำนักงาน,นักวิชาการสรรพสามิต (9 – 17 ก.ย. 2556)

กรมสรรพสามิตเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,นครปฐม1,เพชรบุรี,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท

ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหรือระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ และโปรแกรมการนำเสนอ
วิธีการประเมิน : ทอดสอบตัวอย่างงาน
- สมรรถนะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 

ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสรรพสามิต (สมัครได้ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว,เชียงราย,แม่ฮ่องสอน,นครปฐม1,เพชรบุรี,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)
อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์ ทางกฎหมาย ทางพาณิชยศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านบริหารและการจัดการ ทางบัญชี ทางการศึกษา ทางวิทยาศาสตร์ด้านสถิติ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน วางแนวปฏิบัติ ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักวิชาการ กฎหมายหรือระเบียบการที่วางไว้ หรือเพื่อประโยชน์ในการป้องกันปราบปรามการหลีกเลี่ยงภาษี
ติดต่อประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
วิธีการเลือกสรร : – ความรู้ความสามารถ
ความรู้ ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต และสินค้าที่กรมสรรพสามิตจัดเก็บภาษี ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
วิธีการประเมิน : สอบข้อเขียน
- ทักษะ
ความสามารถในการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ และโปรแกรมการนำเสนอ
วิธีการประเมิน : ทอดสอบตัวอย่างงาน
- สมรรถนะ
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ความคิดริเริ่ม การตัดสินใจ การทำงานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี
วิธีการประเมิน : สัมภาษณ์
เกณฑ์การประเมิน : ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถจะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความรู้ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาคคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะภาคความสามารถ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะที่กรมสรรพสามิตกำหนด แต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ 
ปฏิบัติงานที่:
วิธีการสมัครงานราชการกรมสรรพสามิต :เปิดรับสมัครตั้งแต่: 9 – 17 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
 ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมสรรพสามิต

ข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ

 • พนักงานการเงินและบัญชี
 • พนักงานประจำสำนักงาน
 • นักวิชาการสรรพสามิต
 • นักตรวจสอบภาษี
  • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
   สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
   กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
   เลขที่บัญชี  512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
   ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
   โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
   สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
   ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท 

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.   กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงใด
ก.  กระทรวงการคลัง
ข.  กระทรวงมหาดไทย
ค.  สำนักนายกรัฐมนตรี
ง.  เป็นส่วนราชการอิสระไม่สังกัดกระทรวง
2.   ข้อใดมิใช่ที่มาแห่งรายได้ของรัฐ
ก.  เงินกู้จากต่างประเทศ         ข.  ภาษีอากร
ค.  เงินได้จากการบริการของรัฐ      ง.  รัฐพาณิชย์
3.   แหล่งเงินได้ที่สำคัญมากที่สุดของรัฐคือ
ก.  รัฐพาณิชย์            ข.  เงินคงคลัง
ค.  เงินได้จากค่าปรับและค่าธรรมเนียม   ง.  ภาษีอากร
4.   ภาษีที่จัดเก็บโดยกรมสรรพาสามิตมีกี่ประเภท
ก.  3 ประเภท            ข.  4  ประเภท
ค.  5 ประเภท            ง.  6  ประเภท
5.   ข้อใดเป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ก.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม            ข.  ภาษีสุรา
ค.  ภาษีธุรกิจเฉพาะ            ง.  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
6.   ข้อใดไม่เป็นภาษีที่จัดเก็บโดยกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต
ก.  ภาษีบุหรี่            ข.  ภาษีไพ่
ค.  ภาษีสุรา                 ง.  ภาษีโรงเรือน
7.   ประเทศไทยใช้หลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสียภาษีกับรัฐประเภทใดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ก.  หลักถิ่นที่อยู่
ข.  หลักแหล่งเงินได้
ค.  หลักถิ่นที่อยู่และหลักสัญชาติ
ง.  หลักถิ่นที่อยู่และหลักแหล่งเงินได้
8.   นางสาวกุลสตรี ได้รับแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากเจ้าพนักงานประเมิน สำนักตรวจสอบภาษีกรมสรรพสามิต แต่เห็นว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ถูกต้อง ได้มาปรึกษาท่านจะให้คำแนะนำอย่างไร
ก.   ให้ฟ้องศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
ข.   ให้อุทธรณ์การประเมินต่ออธิบดีกรมสรรพาสามิตภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ค.   ให้อุทธรณ์การประเมินต่อเจ้าพนักงานประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
ง.   ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งการประเมิน
9.   วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บภาษีของรัฐ เพื่อ
ก.   เป็นรายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐ
ข.   เป็นเครื่องมือของรัฐในการกระจายรายได้
ค.   เป็นเครื่องมือของรัฐในการช่วยควบคุมการบริโภค
ง.   ถูกทุกข้อ
10.   ข้อใดเป็นภาษีอากรประเภทภาษีทางตรงทั้งหมด
ก.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีธุรกิจเฉพาะ
ข.   ภาษีมรดก  และภาษีสรรพสามิต
ค.   ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  และภาษีเงินได้นิติบุคคล
ง.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีนำเข้าและส่งออก
11.   ภาษีที่กรมสรรพสามิต จัดเก็บได้มากที่สุดคือภาษีใด
ก.  ภาษีไพ่   
ข.  ภาษีน้ำมัน
ค.  ภาษีสุรา   
ง.  ภาษีบุหรี่

จำหน่ายแนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต  สรรพสามิตพื้นที่ทุกจังหวัดใหม่ล่าสุด
รวบรวมแนวข้อสอบที่ใช้สอบ

-ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพสามิต
-แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมสรรสามิต
-แนวข้อสอบ  ภาษีสรรพสามิต
-แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม

-แนวข้อสอบ  ภาษีสรรพสามิต
-สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

-สรุปพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  พ.ศ. 2527

-แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ยาสูบ  พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

-แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ.2493

-คู่มือการใช้ Microsoft Office  2007

 • ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
  สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี  512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
  ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
  สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท 

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่นครพนม 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สกลนคร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่มุกดาหาร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่หนองคาย 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่หนองบัวลำภู 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่เลย 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่กาฬสินธุ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่มหาสารคาม 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่-เชียงราย 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่พะเยา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ลำพูน 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่น่าน 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ลำปาง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่แพร่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ตาก 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่พิจิตร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สระบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่นครนายก 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่อยุธยา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ตราด 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ระยอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ชุมพร 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ระนอง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่พังงา 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ตรัง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่พัทลุง 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต 
แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพสามิต สรรพสามิตพื้นที่สงขลา
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้