ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แจ้งข่าวกองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการ
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แจ้งข่าวกองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการ

กองทัพอากาศรับสมัครพนักงานราชการเข้ารับราชการในตำแหน่งดังต่อไปนี้


 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ ทหารอากาศ (ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ) 
  รับสมัครตั้งแต่ 25 ต.ค.- 6 พ.ย. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 • รับ สมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานพัสดุ ระดับสนับสนุน 1 หมวดธุรการวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 4- 13 พ.ย. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 กองการพยาบาล โรงพยาบาล จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 17- 29 ต.ค. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ระดับสนับสนุน 1 แผนกส่งเสริมสุขภาพ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 28 ต.ค.- 6 พ.ย. 56   ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่ 

 • รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 1 คน ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1 แผนกอนามัย กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตั้งแต่ 28 ต.ค.- 6 พ.ย. 56  ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ

ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ สายวิทยาการ เหล่าทหารแพทย์

กองทัพอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ 2557

 • ตำแหน่ง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ จำนวน 16 อัตรา 
 • ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 
 • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 17 อัตรา
มีรายละเอียดดังนี้.-
1. ตำแหน่ง คุณวุฒิ และจำนวนที่รับสมัคร มีรายละเอียดตามผนวก ก. แนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทย บิดาและมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวนซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
2.2 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ.2497 , ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยมาตรฐานการตรวจร่างกายทางแพทย์ของบุคคลที่ สมัครเข้ารับราชการเป็นผู้ปฏิบัติงานภาคพื้นดินในกองทัพอากาศ พ.ศ.2518
2.3 มีความสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในบางตำแหน่งที่กำหนดเป็นอื่นตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะ
2.4 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.6 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคำพิพากษาโทษจำคุกเว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
2.7 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือสำรองราชการอันเนื่องมาจากความผิดหรือหนีราชการ
2.8 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
2.9 ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ
2.10 ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี (ผลการตรวจร่างกายจาก คณก.แพทย์ทหาร ถือเป็นข้อยุติ)
 
3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
3.1 ต้องเป็นผู้มีเกณฑ์อายุ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยมีอายุระหว่าง 18 ปีบริบูรณ์ ถึง 35 ปี (เกิดระหว่างปีพ.ศ.2522 – พ.ศ.2539) ในปีที่จะบรรจุเข้ารับราชการ
3.2 เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิทางการศึกษา/สาขาวิชา ตรงตามที่กำหนดไว้ในแต่ละตำแหน่งที่จะสมัครสอบโดยมีผลการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร (GPA) ไม่น้อยกว่า 2.20
3.3 ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการสังกัด กระทรวงกลาโหมจะต้องมีหนังสืออนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัด นำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่รับสมัครในวันรายงานตัวการประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสุดท้าย
3.4 ผู้สมัครที่เป็นข้าราชการอื่น ที่มิได้สังกัดกองทัพอากาศ หากสอบได้ จะไม่รับโอนและย้าย (ต้องลาออกจากส่วนราชการเดิมก่อน) โดยจะบรรจุให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กำหนดในแต่ละตำแหน่งที่รับสมัครเท่านั้น
3.5 ไม่รับสมัครสอบพระภิกษุ และสามเณร ทั้งนี้เป็นไปตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2501 และตามความในข้อ 5ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2538

4. หลักฐานการสมัคร
4.1 ใบสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการสายแพทย์ (ตามผนวก ข. แนบท้ายประกาศนี้)
4.2 รูปถ่ายครึ่งตัว ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาถ่ายในครั้งเดียวกัน และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป (เหมือนกันทุกรูป)
4.3 คุณวุฒิการศึกษาประกอบด้วย สำเนาปริญญาบัตร คุณวุฒิปริญญาตรี หรือสำเนาหนังสือรับรองจากสภาของสถาบันที่ระบุว่า “โดยอนุมัติสภาของสถาบัน” และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ
4.4 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ฯ และสำเนาวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามสาขาที่กำหนด อย่างละ 1 ฉบับ
4.5 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และของบิดา – มารดา ผู้ให้กำเนิด โดยแสดงวันเดือน ปีเกิด และสัญชาติที่ชัดเจน อย่างละ 1 ฉบับ
4.5.1 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาไม่ได้อยู่ในทะเบียนบ้านฉบับเดียวกันกับผู้สมัคร ให้นำทะเบียนบ้านของ บิดาและมารดา มาแสดงด้วย
4.5.2 กรณีที่บิดาและ/หรือมารดาถึงแก่กรรม และไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านให้นำใบมรณะบัตรหรือหลักฐานอื่นของทางราชการมาแสดงประกอบ เพื่อแสดงสัญชาติของบิดามารดาด้วย
4.5.3 กรณีที่ปู่ หรือย่า หรือตา หรือยาย ของผู้สมัครมิได้ระบุว่าเป็นสัญชาติไทยจะต้องแสดงหลักฐานของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครแล้วแต่กรณีว่ามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด เช่น สูติบัตรของบิดาหรือมารดาของผู้สมัครหรือหนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา ของผู้สมัครซึ่งแสดงว่าบิดาหรือมารดาของผู้สมัครเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิดในประเทศไทยจริง มิใช่โดยการแปลงสัญชาติ
4.5.4 สำเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล ของผู้สมัครและของบิดาหรือมารดาของผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4.6 สำเนาหลักฐานทางทหาร สด.3 หรือ สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ชุด

5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ
5.1 ผู้สมัครต้องตรวจสอบ ตำแหน่งที่จะสมัครสอบ และรับรองว่าตนเองเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละตำแหน่งครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครจริงหากปรากฏในภายหลังว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบและการบรรจุเข้ารับราชการทันที ยกเว้นกรณีที่หน่วยรับบรรจุมีเหตุผลความจำเป็นในความขาดแคลนกำลังพลปฏิบัติงาน และไม่มีผู้มาสมัครสอบในตำแหน่งที่เปิดสอบ จึงให้ผู้สมัครสอบที่ขาดคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะบางประการ และเคยสมัครสอบในตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วเป็นผู้มีสิทธิสมัครสอบครั้งนี้โดยที่หน่วยรับการบรรจุจะต้องยืนยันเหตุผลความจำเป็นเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อประกอบรายงานการขอบรรจุเป็นกรณีพิเศษ ในโอกาสต่อไป
5.2 ผู้สมัครต้องรับรองเอกสารทุกฉบับที่นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครว่าเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้จริง หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5.3 กรณีมีข้อผิดพลาดในการกรอกรายละเอียดข้อมูลลงในใบสมัครอันเกิดจากผู้สมัครสอบเอง คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะมีสิทธิในการสมัครสอบหรือไม่
5.4 ผู้สมัครจะต้องติดตามประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
5.5 ผู้สมัครที่ผ่านการสอบคัดเลือกต้องยินดีให้ทางราชการพิจารณาบรรจุเข้ารับราชการตามที่กำหนด หากไม่พึงประสงค์ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับราชการทุกกรณี
 
6. วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานตามข้อ 4 ที่กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ (ชั้น 2) แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220 โทรศัพท์ 02 534 4966 ,02 534 2570 – 1  
ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 ในเวลาราชการ ระหว่างเวลา 08.00 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
 
7. กำหนดวันสอบคัดเลือก , วิชาที่สอบ , สถานที่สอบ และการประกาศผลการสอบทุกขั้นตอนจะแจ้งให้ทราบภายหลังทางเว็บไซต์ และ เฟสบุ๊ค ของกรมแพทย์ทหารอากาศ
ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่นี่
ที่มาข้อมูลข่าวสาร กรมแพทย์ทหารอากาศ http://www.medical.rtaf.mi.th/
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารข้อสอบเข้ารับราชการในกองกองทัพอากาศ 2557 ใหม่ล่าสุด ทุกสายงาน ทุกตำแหน่ง 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
ทุกวิชาที่ใช้สอบ 
นายทหารสัญญาบัตร/ต่ำกว่าสัญญาบัตร 
แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ (เฉลยละเอียด) 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (เฉลยละเอียด) 
แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป 
แนวข้อสอบภาษาไทย (เฉลยละเอียด) 
แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การทหาร เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ความรู้เกี่ยวกับกองทัพอากาศ 
ตัวอย่างข้อสอบเก่าที่เคยออก 
นายทหารสัญญาบัตร (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ) 
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
ตำแหน่งอื่นๆ 

เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

  ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
  สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
  กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
  เลขที่บัญชี  512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
  ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
  โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
  สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
  ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + VCD  ราคา 679 บาท

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้