ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ม.6 สายปราบปราม
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ม.6 สายปราบปราม

1.           ความสุขของมนุษย์คือข้อใด 

              1.         ความร่ำรวย 

              2.         มีบริวารคอยรับใช้ 

              3.         ความหลุดพ้นจากกิเลส 

              4.         การบริจาคทรัพย์ 

2.           จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด 

              1.         จิตฟุ้งซ่าน 

              2.         เมื่อจิตถูกบีบคั้น 

              3.         เมื่อจิตใจสบาย 

              4.         เมื่อควบคุมจิตได้ 

3.           วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด  ที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง   ความรักและสันติ

              1.         วันวิสาขบูชา 

              2.         วันมาฆบูชา 

              3.         วันอาสาฬหบูชา 

              4.         วันเข้าพรรษา 

4.           คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น  ต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด 

              1.         เมตตา 

              2.         กรุณา 

              3.         เสียสละ 

              4.         มีวินัย 

5.           การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลาย  ควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็นหลักปฏิบัติ 

              1.         มีวินัย                                       3.         ซื่อสัตย์สุจริต 

              2.         กตัญญูกตเวที                          4.         ความรับผิดชอบ  

6.           ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา 

              1.         ห้ามฆ่าสัตว์ 

              2.         ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น 

              3.         ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก 

              4.         ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน  1  คน 

7.           หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า  โลกบาล

              1.         ขันติ โสรัจจะ 

              2.         หิริ โอตัปปะ 

              3.         ฉันทะ วิริยะ 

              4.         เมตตา กรุณา 

8.           การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง 

              1.         ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน 

              2.         สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน 

              3.         สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

              4.         ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง 

9.           ทำไมจึงกล่าวว่า การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม

              1.         เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย 

              2.         เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน 

              3.         เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน 

              4.         เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน 

10.         มหาสมุทรที่กว้างใหญ่  แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง”  คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด 

              1.         ความอ่อนน้อมถ่อมตน 

              2.         ความเป็นผู้ว่าง่าย 

              3.         ความอดทน 

              4.         การพบปะสมณะ 

11.         การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจ  ท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้  มากที่สุด 

              1.         สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ 

              2.         สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต 

              3.         ความอดทน 

              4.         การพบปะสมณะ 

12.         ตามหลักพุทธศาสนา  สิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น  3  เรียกว่า  ไตรลักษณ์  ได้แก่อะไร 

              1.         สุขเวทนา   ทุกเวทนา   อทุกขมสุขเวทนา 

              2.         เวทนา    สัญญา    สังขาร 

              3.         วิญญาณ    กุศล   อกุศล 

              4.         อนิจจัง   ทุกขัง   อนัตตตา 

13.         ตามหลักพุทธศาสนา  เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร 

              1.         ตัณหา  3   ได้แก่   กามตัณหา   ภวตัณหา   และวิภวตัณหา 

              2.         กิเลส   2   คือ   กิเลสกาม   และวัตถุกาม 

              3.         ขันธ์  3   คือ   เวทนา   สัญญา   และสังขาร 

              4.         มิจฉาทิฏฐิ   พยาบาท   และอกุศลกรรม 

14.         ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีกได้แก่ศีลอะไร 

              1.         ศีลมหาสนิท                                       

              2.         ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป 

              3.         ศีลล้างบาป                           

              4.         ศีลบรรพชาหรือศีลบวช 

15.         ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ 

              1.         ทาน   ศีล   บริจาค 

              2.         มัทวะ   ตบะ   อักโกธะ 

              3.         อาชวะ   อวิโรธนะ   ขันติ 

              4.         สมณทัสสนะ    โสวจตัสสตา   คารวะ 

16.         หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก  หมายความว่าอย่างไร 

              1.         หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่ 

              2.         หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ 

              3.         หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล 

              4.         หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นเห็นเรา

17.         ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู 

              1.         สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

              2.         ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน 

              3.         ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ 

              4.         หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง 

18.         ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด  จึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่  หลักในกุศลธรรมบท  10  ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้น
ได้ดีที่สุด 

              1.         เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้ 

              2.         เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 

              3.         เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น 

              4.         เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต 

19.         ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนา  ยกเว้น  ข้อใด 

              1.         ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ 

              2.         ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต 

              3.         ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์ 

              4.         ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 

20.         ประชาชนขาดธรรมข้อใด  ที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด 

              1.         สัมมาวาจา 

              2.         สัมมาสมาธิ 

              3.         สัมมาอาชีวะ 

              4.         สัมมาวายามะ 

21.         ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง  คำกล่าวนี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา 

              1.         อนัตตลักษณะ 

              2.         ทุกขลักษณะ 

              3.         สามัญลักษณะ 

              4.         อนิจจลักษณะ 

22.         สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเองไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด 

              1.         ความรับผิดชอบต่อครอบครัว 

              2.         ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

              3.         อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก 

              4.         ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย 

23.         ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ 

              1.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย 

              2.         พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต 

              3.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน  รับฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่ 

              4.         พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้  ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรือฝังให้เป็นที่เรียบร้อย 

24.         การกระทำความชั่ว  การทำแต่ความดี  การชำระจิตใจให้ผ่องใส  ตรง กับหลักคำสอนในข้อใด 

              1.         ทาน    ศีล    ภาวนา 

              2.         ศีล   สมาธิ   ปัญญา 

              3.         อโลภะ   อโทสะ   อโมหะ 

              4.         กายกรรม    วจีกรรม    มโนกรรม 

25.         จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด 

              1.         สติสัมปชัญญธรรม 

              2.         กตัญญูกตเวทิตาธรรม 

              3.         หิริโอตตัปปธรรม 

              4.         อัปปมาทธรรม 

26.         เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา 

              1.         ความกลัว 

              2.         ความไม่รู้ 

              3.         สภาพทางภูมิศาสตร์ 

              4.         อิทธิพลของบุคคลสำคัญ 

27.         ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ  10  นั้น  ข้อใดเป็นผลโดยตรง 

              1.         บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ 

              2.         น่าเคารพนับถือ 

              3.         คิดดี   พูดดี   ทำดี 

              4.         สุขกาย   สบายใจ 

28.         มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุด  คือข้อใด 

              1.         อวิชชา 

              2.         ความกลัว 

              3.         ความจงรักภักดี  

       4.         อิทธิพลของผู้นำ 

29.         ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์  คืออะไร 

              1.         ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา 

              2.         ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน 

              3.         ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด 

              4.         การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ 

30.         ในทางจริยศาสตร์  มโนธรรม   หมายถึงข้อใด 

              1.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว   ที่ได้รับจากหลักศีลธรรม 

              2.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว   ที่ได้รับมาจากประสบการณ์ 

              3.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว    ที่ได้รับมาจากจิตสำนึก 

              4.         ความรู้สึกอะไรดี   อะไรชั่ว    ที่ได้รับมาจากสังคม 

31.         มโนสุจริต  คือข้อใด 

              1.         ไม่โลภ 

              2.         ไม่พยาบาท 

              3.         เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม         

              4.         ถูกทุกข้อ 

32.         ท่านคิดว่าอาภรณ์หรือเครื่องประดับที่มีค่ามากที่สุดของข้าราชการตำรวจอยู่  ที่ใด 

              1.         ความมีวินัย 

              2.         มียศสูง  มีบริวารมาก 

              3.         มีความรับผิดชอบ 

              4.         เป็นผู้ตรงต่อเวลา 

33.         หากกล่าวโดยกว้างๆ  แล้ว  จุดมุ่งหมายของศาสนาอยู่ที่การแก้ปัญหา  สากลของมนุษย์  ปัญหาเช่นใดเรียกได้ว่าเป็นปัญหาสากลของมนุษย์ 

              1.         ปัญหาสงครามและสันติภาพ 

              2.         ปัญหาความยากจนและอาชญากรรม 

              3.         ปัญหาความสุข  ความทุกข์  ความดี   ความชั่ว  บุญบาปคืออะไร  ตายแล้วเกิดอีกหรือไม่ 

              4.         ปัญหาเสรีภาพและความยุติธรรมในสังคม 

34.         ข้อใดจัดเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดของบุตรในการบำรุงบิดามารดา 

              1.         ดูแลให้ท่านเป็นสุข 

              2.         ประพฤติตนเป็นคนดี 

              3.         ช่วยเหลือการงานของท่าน 

              4.         เมื่อท่านสิ้นชีวิตแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน 

35.         กาลามสูตร   เกี่ยวข้องกับเรื่องใด 

              1.         การรู้จักต้อนรับแขก 

              2.         การศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้ง 

              3.         การไม่ปลงใจเชื่อในสิ่งใดง่ายๆ 

              4.         การไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่าง 

36.         พฤติกรรมต่อไปนี้  ข้อใดคือความลำเอียงอันเนื่องมาจาก  ฉันทาคติ

              1.         ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษกับผู้มาติดต่อข้าราชการ  เพราะบุคคลผู้นั้น บริจาคเงินให้แก่ทางราชการเป็นจำนวนมาก 

              2.         ปล่อยตัวผู้ต้องกา  เนื่องจากเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลจะลอบทำร้าย 

              3.         จับผู้มีอิทธิพล  เพราะไม่ชอบหน้าเป็นการส่วนตัว 

              4.         จับผู้ต้องหาทั้งๆ  ที่ยังมีหลักฐานไม่ชัดเจนเพียงพอ 

37.         จงเรียงลำดับวันของพระพุทธศาสนา  นับตั้งแต่ต้นปีให้ถูกต้อง 

              1.         วันวิสาขบูชา    วันอาสาฬหบูชา     วันเข้าพรรษา    วันมาฆบูชา 

              2.         วันมาฆบูชา   วันวิสาขบูชา    วันอาสาฬหบูชา      วันเข้าพรรษา 

              3.         วันวิสาขบูชา    วันมาฆบูชา     วันเข้าพรรษา    วันอาสาฬหบูชา 

              4.         วันเข้าพรรษา     วันอาสาฬหบูชา    วันมาฆบูชา    วันวิสาขบูชา

38.         ข้อใดจัดเป็นจุดหมายปลายทางสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

              1.         การบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 

              2.         การหลุดพ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง 

              3.         การละเว้นความชั่วทั้งปวง 

              4.         การตั้งมั่นอยู่ในการทำความดี 

39.         ดินแดนชมพูทวีปในสมัยโบราณนั้น  ในปัจจุบันคือดินแดนประเทศอะไร 

              1.         เนปาล                                                

              2.         ปากีสถาน 

              3.         อินเดีย                                                 

              4.         รวมทั้งสามประเทศ 

40.         ข้อใดที่แสดงให้เห็นว่า  ลัทธิต่างจากศาสนา 

              1.         ไม่มีผู้ก่อตั้ง 

              2.         ไม่มีพิธีกรรม 

              3.         ไม่มีลักษณะศักดิ์สิทธิ์ 

              4.         ไม่มีคำสั่งสอนเรื่องศีลธรรม

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ
- ข้อสอบความรู้ทั่วไป ด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ เหตุการณ์ในปัจจุบัน 
ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท
VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS
หนังสือ 2 เล่ม + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
รูปภาพ: ภาพนิ่ง1.JPG
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
kdjfseoo ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
西宁人流医院哪家好
  意外怀孕怎么办?在西宁该去哪里做人流?西宁人流的医院哪家好呢?许多女性在当爱情发生意外的时候,人流是终止妊娠最有效的手段。不过人流医院的选择是至关重要的,若是选择黑诊所,或是医生技术不够精湛的时候,可能将断送你通向健康生活的道路。
 人流是解决意外怀孕最有效的手段,也是一种手术,因此风险性还是存在的,选择好的人流医院很重要。那么西宁人流医院好呢?妇科专家指出,西宁的双腔减压无痛人流是目前最先进的人流技术,是西宁终止妊娠定点医院,所以说医院是西宁最好的人流医院。
 双腔减压无痛人流手术时间短,痛苦少。
 双腔减压无痛人流取胚术采用短效静脉麻醉药,病人进入睡眠状态,3分钟即可在可视情况下顺利解除烦恼。避免了子宫穿孔、吸宫不全、漏吸、手术综合症等并发症的发生,使病人在睡眠状态下轻松地完成手术。可视无痛人流在技术提升上改“吸”为“取”,避免组织残留、不损伤周围组织,不扩宫、不伤害生殖系统。
 双腔减压无痛人流手术创伤小、恢复块。
 双腔减压无痛人流沿袭负压吸宫术原理,全程使用医用高分子材料探针,可随子宫位置方向塑形;一次性医用高分子柔韧吸引管可严格预防交叉感染,因质地柔韧,所以手术有效避免术后并发症,不影响日后生活。
 双腔减压无痛人流有效避免并发症,不影响日后生活
 常规人流手术主要凭借操作医生的经验与手感,容易造成子宫损伤。操作时无具体目的,只能大面积清宫,这对子宫内壁的损伤较大,容易出现不孕或习惯性流产。双腔减压无痛人流完全在可视系统下进行操作,直接观察宫腔内部状况;目标明确,损伤小出血少,可避免子宫穿孔、漏吸、人流不全等并发症;尤其适合子宫畸形合并妊娠等异常妊娠及初次受孕、曾二次以上人工流产及药流的女性均适用。不损伤子宫,不扩宫,不刮宫,不伤害其他器官组织,可有效的预防并发症,术后恢复快。
 西宁无痛人流医院哪个好? 医院妇科专家提醒你:提前10天手术,少担忧10天。
 常规人流手术通常需怀孕6周半以后才能进行,所以不女性必须要多等上一个星期甚至更长的时间才能进行人流手术。双腔减压无痛人流可提前10天进行手术,可以做到当天发现,当天进行手术。随时发现、及时终止,避免了女性因等待而造成的心理压力,在一定程度上也保护了女性的隐私。 无痛人流网提醒您:以上信息只作为参考,个人病情还需结合自身实际情况而定。任何疾病都要做到早预防、早发现、早治疗,才是维护健康之根本。 如果您还有其他疑问,可直接向我们的在线专家免费咨询!点击这里与专家团直接对话。
  
ikuishau ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
สาคร ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
น่าจะมีเฉลยให้ด้วยนะ
-
xiungeiu ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
代发东莞发票电话13613042686刘生QQ1501515399
   广州通宏税务代理有限公司成立于2002年,刘生电话:13613042686 QQ:1501515399主要提供广州 *** 、广州开发票、广州代开广告发票、广州代开建筑发票、广州代开劳务费发票、广州代开房屋租赁发票、广州代开咨询费发票等服务。经过多年来的发展,与工商、税务、财政、海关、银行及政府等部门建立了非常密切的合作关系,以"专业的精神,一流的服务"为宗旨不断完善老客户,积极发展新客户,专业而热情的开发票服务,赢得广大客户的好评。为了更好的适应广大客户的发展需要,我们将进一步完善公司的管理制度,优化服务内容,希望能成为您强有力帮手。     电话:13613042686 QQ:1501515399
查询发票,先验货保证,满意后付款!合理的价格,专业的服务让您省时、省心、放心!
公司正以前所未有的速度在飞速地发展,正因为是专业发票办理机构,发展到上海、杭州、宁波、济南等地。我们的发票办理业务已辅射到 *** 的方方面面及相关领域的服务。在公司开展的全国战略发展当中,国内更多的经济型城市都将是我们的首选。公司将会朝着一个规模化,多元化的发展思路,致力于建立一个全国性的服务机构,跨国性的公司。公司专业性强,由具管帐师及以上职称的专业征询人员,是专门从事财政署理、税务署理、财税征询和工商署理等营业的专业机构,本公司自始至终遵守自力、客观、公平、保护秘密的准则,以质量高于一切、责任重于泰山为运营理念,一心一意的为客户供应高质量的效劳。
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้