เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบสภาการพยาบาล --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบ นายร้อย จปร. นายสิบ ตำรวจ พยาบาล -> แนวข้อสอบสภาการพยาบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2011-11-28 08:00

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล

1. เทคนิควิธีการเตรียมสอบฯ ที่เป็นประโยชน์1.1 วิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน
            - การทำข้อสอบมากๆ อาจารย์เฉลยและตีความ โดยเฉพาะการหา keywords ในคำถาม เช่น การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนต้องนึกถึงการมีส่วนร่วมของ บ้าน วัด โรงเรียน- การติวแบบ concept ในหัวข้อต่างๆ เช่น ระบาดวิทยา โดยอาจารย์ และการเลือกตอบอย่างมีหลักการ การตัด

ตัวเลือกที่ไม่ถูกออก- การอ่านหนังสือตาม Blueprint ข้อสอบสภาฯ ที่อาจารย์แจกให้
     1.2 การรักษาโรคเบื้องต้น – ข้อสอบวัดความรู้ความเข้าที่ไม่ลึกซึ้งมากนัก เป็นความรู้จากการเรียนและทฤษฎี และการฝึกปฏิบัติวิชาการรักษาโรคเบื้องต้น และวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติมให้มากขึ้น คือ การวิเคราะห์ผล lab ในโรคต่างๆ
    1.3 วิชาการพยาบาลเด็ก ข้อสอบออกตาม Blueprint และตามที่อาจารย์ติวให้ อาจารย์วารุณีชี้ประเด็นสำคัญของโรคต่างๆในเด็ก และพัฒนาการในช่วงต่างๆของเด็ก การทำความเข้าใจเนื้อหาแบบเชื่อมโยง ช่วยให้มีหลักในการจำและทำข้อสอบได้
    1.4 วิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
          - ต้องใช้ความเข้าแบบ concept ตัดตัวเลือก เน้นการพยาบาล เช่น ให้ชื่อโรคมาและถามการพยาบาล
          - เนื้อหาที่ควรเพิ่มเติม คือ นรีเวช และ ตา หู คอ จมูก
          - วิธีการเตรียมสอบที่เป็นประโยชน์ ได้แก่ การทำข้อสอบในชั้นเรียน อาจารย์เฉลยและอธิบายเหตุผล การจับ

กลุ่มติวกันเองที่หอพักทั้งนศ.หญิง และ นศ.ชายที่พักอยู่นอกวิทยาลัย การถกเถียงกัน ช่วยให้จำได้ดีขึ้น การ
อ่านเองโดยใช้สาระทบทวน(แต่มีเนื้อหาบางที่ไม่ถูกต้อง)โดยต้องอ่านหนังสืออื่นๆประกอบด้วย การอ่าน

ทบทวนจากเอกสารประกอบการสอนที่เคยเรียนในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ1.5 การพยาบาลผู้สูงอายุ
         - ข้อสอบมีส่วนที่วัดความจำ เช่น ทฤษฎีผู้สูงอายุ และวัดความเข้า/นำไปใช้ เช่น ถามเกี่ยวกับการพยาบาล
         - การตอบข้อสอบควรใช้หลักการหรือ concept เช่น แนวทางการดูแลผู้สูงอายุมีหลักสำคัญที่การสนับสนุนให้

ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองให้มากที่สุด- แนวคิดในการทำข้อสอบ ได้จากการทำข้อสอบมากๆ และการเฉลยและอธิบายของอาจารย์ โดยข้อสอบต้องมี

ความหลากหลาย เพื่อให้ครอบคบุมเนื้อหาและได้รู้รายละเอียดอย่างชัดเจน- การทำข้อสอบเป็นกลุ่ม โดยมีผู้นำกลุ่ม ทำหน้าที่ดูแลควบคุมให้สมาชิกทำข้อสอบอย่างครบถ้วนและตั้งใจ

อาจารย์ควรเป็นผู้เฉลย เพราะสามารถอธิบายข้อสงสัยให้นักศึกษาได้ ถ้านักศึกษาเฉลยกันเองก็จะรู้ได้แต่
คำตอบว่าถูกหรือผิด แต่ส่วนใหญ่ไม่มั่นใจว่าอธิบายเหตุผลได้ถูกต้องหรือไม่1.6 วิชาการผดุงครรภ์
      – ต้องตั้งใจเรียนตั้งแต่เรียนวิชาการพยาบาลมารดาทารกฯ 1 และ 2 (ทั้งการพยาบาลสูติศาสตร์ที่ปกติและผิดปกติ)
     – ต้องเข้าใจและจำกลไกการคลอดแต่ระยะ รวมทั้งกายวิภาคและสรีระฯ ระบบสืบพันธุ์ได้
     – ข้อสอบเน้นความเข้าใจและการนำไปใช้ โจทย์ยาว ใช้เวลามากเพื่อทำความเข้าใจ
     – ควรอ่านสาระทบทวนตั้งแต่ต้น จนจบ หรือสรุปเองก็ได้ ถ้าสามารถทำได้
     – ควรสอนการอ่านและทำความเข้าใจโจทย์ การตีความโจทย์ จับประเด็นให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไร โดยการฝึกทำ

จากโจทย์ข้อสอบจริง ถ้าฝึกทำมากๆ จะสามารถหาคำที่ชี้แนะคำตอบในโจทย์ได้– ควรแยกนักศึกษากลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนในการติวเป็นบางช่วง เพราะนักศึกษากลุ่มอ่อนไม่กล้าถามและตามไม่

ค่อยทัน ทำให้บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไร1.7 การพยาบาลมารดาและทารก
      – ข้อสอบยากมาก ต้องใช้ความจำตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงทางสรีระของการตั้งครรภ์ ในแต่ละไตรมาส
      – ควรอ่านสาระทบทวนให้จบอย่างน้อย 1 รอบ หรืออ่านเอกสารประกอบการสอนที่เรียนในห้องเรียนตั้งแต่แรก
1.8 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
     – ถ้าทบทวนหลายๆครั้งและทำข้อสอบหลายๆรอบ จะครอบคลุมเนื้อหาของวิชานี้
     – การเรียนภาคปฏิบัติ และconference ช่วยให้เข้าใจเนื้อได้มากขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อการสอบ
     – การสอบซ่อมวิชาทฤษฎีและ progress test ช่วยให้เข้าใจมากขึ้น เป็นประโยชน์
     – การแยกนักศึกษากลุ่มเก่งกับกลุ่มอ่อนในการติวเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะนักศึกษากลุ่มอ่อนไม่กล้าถาม

และตามไม่ค่อยทัน ทำให้บางครั้งก็ไม่รู้ว่าจะถามอะไร– การแบ่งกลุ่มย่อยไม่ควรมีนักศึกษาเกิน 20 คนต่อกลุ่ม
1.9 กฎหมายฯ
     – ข้อสอบ 20 ข้อแรก เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ต้องใช้หลักกฎหมายในการตอบ โดยใช้

ความจำและจับประเด็นโจทย์ให้ได้ ว่าต้องการวัดข้อกฎหมายใด– อ่านและทบทวนข้อกฎหมายที่เรียนก่อนที่จะติว โดยอ่านจากเอกสารที่เรียนในชั้นเรียน เช่น พรบ วิชาชีพ และ

ข้อกฎหมายทั่วไป– ข้อสอบ 20 ข้อหลัง เป็นการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเหตุผลทางจริธรรม ใช้ความรู้ทางจริยศาสตร์ ในการ

ตอบ ควรจำเนื้อหาให้ได้ ใช้เหตุผลทางจริยธรรมในการตอบ โดยพิจารณาตัวเลือกให้รอบคอบ ต้องพิจารณาคำ
ที่เป็น guide ในการตอบ และต้องใช้การตีความ การเฉลยข้อสอบ หรือ discuss กันเองของนักศึกษาในระหว่าดู

หนังสือ ช่วยให้จำเนื้อหาได้มากขึ้น

สำหรับวิชานี้ มีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเป็นจำนวนมากกว่าวิชาอื่นซึ่งนักศึกษาบางคนมีผลการเรียนดีมาก และตั้งใจดูหนังสือ น่าจะเป็นเพราะเครียดเกินไป ไม่พิจารณาโจทย์และตัวเลือกอย่างรอบคอบ หรือไม่แยกการใช้หลักการทางกฎหมาย หรือจริยธรรมตอบข้อสอบ ซึ่งมีความแตกต่างกัน (กฎหมายต้องใช้หลักการที่ตรง(ค่อนข้างใจร้าย) จริยศาสตร์ต้องใช้เหตุผลแบบใจดี)

2.เทคนิคการทำข้อสอบ
       – ถ้าตอบไม่ได้ ให้เดาตอบไปเลย ไม่ต้อเว้นไว้ เพราะมักไม่มีเวลากลับมาอ่านอีก หรือสุดท้ายก็ต้องเดาอยู่ดี นอกจากนั้นถ้าเว้นไว้ อาจทำให้ ทำข้อสอบหลงข้อได้

      – ต้องมีวิธีควบคุมความเครียด ก่อนทำข้อสอบ ขณะทำข้อสอบ และหลังทำข้อสอบ แต่ละวิชา เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการทำข้อสอบในวิชาต่อมา ไม่ต้องกังวลกับวิชาที่ทำไปแล้ว ต้องมีสมาธิขณะทำข้อสอบ มีเวลาน้อย ถ้ากังวลจะทำข้อสอบได้ช้า และต้องอ่านซ้ำหลายครั้ง

ข้อเสนอแนะ
      – วิทยาลัยควรมีมาตรการกดดันนักศึกษาให้มีประสบการณ์ในการทำข้อสอบภายใต้ความรู้สึกกดดันบ้าง เช่น ถ้า

สอบไม่ผ่านข้อสอบเครือข่าย หรือข้อสอบ ม.บูรพา จะต้อง…. (ที่มีผลกระทบต่อตัวนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน)
     – ตลอดการเตรียมตัวสอบ นักศึกษามักจะบ่นว่าหนัก เหนื่อย แต่อาจารย์ก็ไม่ควรปล่อยให้นักศึกษาอ่านหนังสือ

เอง เพราะอ่านได้น้อย ใช้เวลาไม่คุ้มค่า นักศึกษาจะซาบซึ้งเองเมื่อต้องไปสอบจริง และเข้าใจว่าทำไมอาจารย์จึง
ต้องบังคับ– ในการอ่านหนังสือ/ทบทวนเอง นักศึกษาอาจใช้ mind mapping ในการสรุปเนื้อหา
    – ในการทบทวน ถ้าให้นักศึกษาอ่านเอง ควรให้ส่งสรุปประเด็นสำคัญ ให้อาจารย์ตรวจสอบ เพราะถ้าไม่

กำหนดให้ทำ หรืออาจารย์ไม่ตรวจนักศึกษาก็จะไม่ทำ หรือไม่ตั้งใจทำ– เอกสารประกอบการสอน ควรมีรายละเอียด ซึ่งนักศึกษาสามารถ นำมาอ่านทบทวนได้เมื่อเตรียมสอบสภาฯ
   – เนื้อหาบางอย่างควร update โดยเฉพาะการปฏิบัติ เช่น การทำแผล การตรวจพิเศษ การบันทึกทางการพยาบาล

และ NI
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ 
ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทยสาขาย่อย  เซ็นทรัลอุดรธานี

ชื่อบัญชี  พงษ์ศักดิ์  คำแก้วออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 
pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875
pong86 2011-11-28 08:10
1.เนื้อเยื่อที่หุ้มของเหลวของเอมบริโอ คือ
   ก.Funis                 ค. Chorion
   ข. Amnion                ง. Yolk sac
2.การทำงานที่สำคัญของโปรเจสเตอโรน คือ
   ก. กระตุ้นการสร้างรังไข่
   ข. พัฒนาเพศหญิง
   ค. เตรียมมดลูกสำหรับปรับการฝังตัวของรังไข่
   ง. การแยกลักษณะทางเพศระดับทุติยภูมิในเพศชาย
3. ระหว่างกระบวนการ gametogenosis เซลล์เพศชายและหญิงจะแบ่งตัวแต่ละเซลล์เพประกอบด้วย
   ก. 22 คู่ของ autosomes ในนิวเคลียส
   ข. 46 คู่ของ Chomosomes ในนิวเคลียส
   ค. A diploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส
   ง. A hiploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส
4. อะไรไม่ใช่สิ่งที่รกสร้างขึ้น
   ก. Somatotropis
   ข. Chorionic gonadotropin
   ค. Follicle stimulating Hormone
   ง. Progesterone precursor substances
5. การพัฒนาเซลล์ที่เรียกว่า Fetus
   ก. หัวใจของการสร้าง คือ การได้ยิน
   ข. อายุ 8 สัปดาห์
   ค. การฝังตัวของไข่
   ง.ปลายสัปดาห์ที่ 2 ของการคลอด
6.ระหว่างการตั้งครรภ์ ปริมาตร tidal air เพิ่มขึ้นเพราะ
   ก.มีการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเลือดทั้งหมด
   ข.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านล่าง
   ค.มีการเพิ่มของกระบังลม
   ง.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านบนสูง7.มดลูกสูงขึ้นจากช่องเชิงกราน และมาบริเวรช่องท้อง คะเนอายุครรภ์ได้เท่าใด
    ก. 10 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์        ค. 12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
    ข. 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์        ง. 18 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์
8.การเคลื่อนไหวของทารกครั้งแรกที่มารดารับรู้คือ
   ก. Lightening                ค. Ballottement
   ข. Quickening                ง. Engagement
9.ทารกน้ำหนักมากที่สุดช่วงที่มีพัฒนาการทารกในครรภ์ในระยะใด
   ก. ไตรมาสที่ 1             ค. ไตรมาสที่ 3
   ข. ไตรมาสที่ 2                ง. ช่วงฝังตัว
10. 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ estrogen และprogesterone สร้างมาจากที่ใด
   ก.Placenta                 ค.Corpus luteum
   ข.Adrenal cortex             ง.Anteriorhypophysis
11.การไหลเวียนเลือดของ fetal ปริมาณออกซิเจนสูงสุดในที่ใด
   ก. Umbical artery             ข. Ductus venosus
   ค. Pulmonary artery             ง. Ductus arteriosus
12.วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย คือ 22กรกฎาคม กำหนดคลอดคือวันใด
   ก. 5 พฤษภาคม             ข. 17 เมษายน
   ค. 10 มีนาคม                 ง. 10 เมษายน
13.ประจำเดือนครั้งสุดท้ายเริ่มวันที่ 10 มิถุนายน ตามกฎของ Nagele จะคลอดเมื่อไร
   ก. 17 มีนาคม                 ข. 17 เมษายน
   ค. 10 มีนาคม                 ง. 10 เมษายน
14.ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์มารดาควรรู้เรื่องอะไร
   ก.การคลอด
   ข.อาการแสดงขอภาวะแทรกซ้อน
   ค. บทบาทของการเป็นแม่พ่อ
    ง.เหตุผลการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของหญิงตั้งครรภ์
15.เส้นผ่าศูนย์กลางของสะโพกเป็นส่วนสำคัญในการใช้วัดอะไร
   ก.Conjugate vera             ข.Diagonal Conjugate
   ค.Transverse diameter             ง.Transverse Conjugate
16.ระหว่างการตั้งครรภ์กล้ามเนื้อมดลูกขยายตามขนาดของ fetus สิ่งที่ขยายคือ
ก.โดยกล้ามเนื้อมดลูก กระตุ้นมาหดรัดตัวของมดลูกจนกระทั่ง Oxytocin กระตุ้นกระบวนการเกิด
ข.ป้องกันการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก โดยประมาณ estogen สูงสุดระหว่างตั้งครรภ์
ค.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง estrogen และprogesterone
ง.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก แต่ป้องกันระดับ progesterone ระหว่างตั้งครรภ์
17.ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงระบบเลือดในไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์
    ก.WBC ลดลง                 ข.HCT เพิ่มขึ้น
    ค.ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น                 ง.อัตราการตกตะกอนลดลง
18.การเปลี่ยนแปลงของ vaginal mucucosa ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใด
   ก.Ladin’s sign                 ข.Hegar’s sign
   ค.Goodell’s sign                 ง.Chadwick’s sign
19.การคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอรฮโมนรวม estrogen และ progesteroneในผู้รับบริการหญิง พยาบาลควรให้คำแนะนำผู้มารับบริการเกี่ยวกับยาที่ได้รับในเรื่องใด
   ก.ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกสองเดือน
   ข.รับประทามแคลเซียมเพิ่มขึ้น
   ค.จำกัดการมีเพศสัมพันธ์
   ง.สังเกตการมีเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติ
20.ระหว่างมีการ Salinisationของการทำแท้ง พยาบาลควรบอกให้ระวังอาการาข้างเคียงของภาวะโซเดียมในโลหิตมากเกินไป(Hypernatremia)ในข้อใด
   ก. Edema                     ค. Head ache
   ข.Oligulia                     ง.Bradycardia
21.ขั้นตอนของการ Salinisation สำหรับการแท้งอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ผู้รับบริการบอกว่าการตั้งครรภ์นั้นน่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
   ก. 2 ชั่วโมงหลังจากการทำ            ค. 8-24 ชั่วโมงหลังจากการทำ
   ข. 4 ชั่วโมงระหว่างการทำ            ง. หลายนาทีระหว่างการทำ
22.คู้สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตรอีก ภรรยาต้องการทำหมัน ก่อนทำการผ่าตัดควรแนะนำเรื่องใด
   ก.ครอบครัวของคุณสามารถกลับบ้านได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการผ่าตัด
   ข.คุณจะต้องคุมกำเนิดจนกระทั่งกลับมาตรวจอีกใน 6สัปดาห์
   ค.คุณตั้งหลีกเลี่ยงการยกของหนักและการออกกำลังกายที่หักโหมใน 2-3 สัปดาห์
   ง.ถ้าคุณต้องการมีบุตรอีก การผ่าตัดสามารถแก้ไขได้โดยง่าย
23.วันหนึ่งในคลินิกของการวางแผนครอบครัวที่ยุ่งยากมาก supervisor ถามพยาบาลจากคลินิกกุมารเวช ผู้ที่เห็นด้วยจากการควบคุมการเกิดด้วยวิธีทาง chemical หรือ mechanical ของคลินิกการวางแผนครอบครัวผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกิดความคิดว่าพยาบาลจะตอบว่าอย่างไร
   ก.ฉันจะไปแต่มนตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉัน
   ข.ฉันจะไม่ทำหมัน ฉันไม่เชื่อในการควบคุม
   ค.มีสิ่งอื่นที่มอบหมายโดยตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉันไหม
   ง.ฉันการเสริมกำลังด้วยวิธีที่เลือก


24.การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้
   ก.ครึ่งระยะรอบเดือน
   ข.ทันทีหลังจากประจำเดือนหมด
   ค.14 วันก่อนระยะการมีประจำเดือนครั้งต่อไป
   ง.14 วันหลังจากเริ่มมีประจำเดือน
25.ปัจจัยในการมีบุตรยาก บางทีสัมพันธ์กับค่า pH ของช่องคลอด ยาใดที่จะได้รับเพื่อเปลี่ยนแปลงค่า pHของช่องคลอด
   ก. Estrogen therapy (การรักษาด้วยเอสโตเจน)
   ข.Sulfur insufflations(การพ่นด้วยกำมะถัน)
   ค.latic acid douches(การสวนล้างด้วยกรดแลคติค)
   ง.Sodium bicarbonate douches(การสวนล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอนเนต)
26.การวินิจฉัยการมีบุตรด้วยการทำ postcoital testในช่วงเวลาใดดีที่สุด
   ก.1 สัปดาห์หลังการตกไข่
   ข. ทันทีหลังการมีประจำเดือน
   ค.ก่อนระยะของการมีประจำเดือนครั้งต่อไป
   ง.ใน 1 ถึง 2 วันของการตกไข่
27. การทำ tubal insufflations testจะตัดสินใจทำหรือไม่เมื่อเกิดการอุดตันของท่อนำไข่ภาวะมีบุตรยากมีสาเหตุจากการแตกของท่อนำไข่ จะสัมพันธ์กำสิ่งใดมากที่สุด
   ก.การติดเชื้อในอดีต
   ข.เนื้องอกชนิดเส้นใย(Fibroid tumor)
   ค.ความผิดปกติแต่กำเนิด
   ง.การบาดเจ็บที่ผ่านมาของท่อนำไข่
28.คู่สมรสที่มีปัญหาที่มีบุตรยาก พยาบาลควรทราบเกี่ยวกับอะไร
   ก.ภาวะมีบุตรยากเป็นปกติในทางจิตวิทยา
   ข.ภาวะมีบุตรยากและการเป็นหมันเป็นปัญหาเดียวกัน
   ค.คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรหลังการทดลองใน 1 ปี
   ง.คนใดคนหนึ่งมีปัญหาทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้
29.ความเข้าข้นสูงของเอสโตรเจนในเลือดมีผลอย่างไร
   ก.สาเหตุของการตกไข่
   ข.กระตุ้นการหลั่งของน้ำนม
   ค.ยับยั่งการหลั่งFHS
   ง.เป็นสาเหตุหนึ่งของ osteoporosis
30.การทดสอบใดใช้ในการตัดสินความสามารถในการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม
   ก.Rubin test                 ค.Friedman test
   ข.Postcoital test            ง.Papanicolaou test

tatarcheeze 2012-01-26 02:49
ขอบคุณมากค่ะ

ขอเฉลยด้วยน่ะค่ะ

pong86 2013-03-09 21:49
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)

1. ข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมาย 
ก. บังคับใช้กับบางกลุ่มโดยเฉพาะเจาะจง 
ข. เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับรัฐบาล 
ค. มีการบังคับที่เป็นกิจจะลักษณะ 
ง. ต้องบัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. กฎหมายกลุ่มใดจัดอยู่ในประเภทกฎหมายมหาชน 
ก. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ 
ข. กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง กฎหมายวิชาชีพ 
ค. กฎหมายแพ่ง กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายวิชาชีพ 
ง. กฎหมายวิชาชีพ กฎหมายจราจร กฎหมายผู้บริโรค 
3. กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์มีความสำคัญต่อการประกอบวิชาชีพ ท่านคิดว่าข้อใดถูกต้องที่สุด  
     1. เป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพของการบริการพยาบาล  
     2. เพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการมารับบริการ  
     3. เป็นความต้องการของผู้ซื้อบริการ  
     4. เป็นความต้องการของผู้รับบริการ 
ก. 1,2,3 
ข. 2,3,4 
ค. 3,4,1 
ง. 1,2,4 
4. จรรยาบรรณวิชาชีพ หมายถึงข้อใด 
ก. กฎหมายที่วิชาชีพต่าง ๆ กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติ 
ข. ข้อกำหนดสำหรับเป็นแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพต่าง ๆ 
ค. ข้อกำหนดที่สังคมต้องการให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ 
ง. กฎหมายที่บ้านเมืองกำหนดขึ้นให้วิชาชีพต่าง ๆ ปฏิบัติ 
5. การป้องกันและการแก้ปัญหาด้านจริยธรรมสำหรับพยาบาล ควรปฏิบัติอย่างไร 
ก. การให้ความรู้แก่นักศึกษาและครูต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง 
ข. การสร้างให้เกิดในจิตใจของแต่ละบุคคล 
ค. การสร้างกฎระเบียบต่าง ๆ ให้บุคคลปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 
ง. การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของสังคม 
6. การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและดีที่สุดไม่เลือกปฏิบัติเป็นจรรยาบรรณที่มีต่อ 
ก. เพื่อนร่วมงาน 
ข. สถาบัน 
ค. วิชาชีพพยาบาล 
ง. ผู้รับบริการ 
7. เพื่อเป็นการรักษาจรรยาบรรณในวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของตนเอง สิ่งที่ควรคำนึงถึงอยู่เสมอคือ 
ก. จริยธรรม 
ข. ศีลธรรม 
ค. วินัย 
ง. ระเบียบและคำสั่ง 
8. ปัจจัยใดที่เป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดปัญหาทางจริยธรรมทางการพยาบาลมากที่สุด 
ก. ความคาดหวังของผู้รับบริการ 
ข. ความต้องการของผู้ซื้อบริการ 
ค. ประชาชนมีความรู้ความต้องการสูง 
ง. องค์กรวิชาชีพมีความคาดหวังมากขึ้น 
9. ข้อใดแสดงถึงการให้บริการอย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงของพยาบาล 
ก. นางสาวศิรินาถ ให้การพยาบาลเฉพาะรายที่ตนเองได้รับผิดชอบเท่านั้น 
ข. นางสาวศิริโฉม ให้การพยาบาลผู้ป่วยและพูดจาไพเราะกับทุกคน 
ค. นางสาวศิรินภา ให้การพยาบาลผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว เพราะผู้สูงอายุไม่ทำตามคำสั่ง 
ง. นางสาวศิริสุดา มักเดินไปสอบถามอาการและให้บริการกับผู้ป่วยที่พูดเก่ง ไพเราะและมีของฝากจากญาติเสมอ 
10. พยาบาลห้องคลอดเวรดึก ได้มอบหมายให้น้องนักศึกษาพยาบาลทำคลอดและอาบน้ำเด็ก หลังจากนั้น 1 ชม. เด็กมีผื่นและบวมแดงที่ขาทั้ง 2 ข้าง เมื่อสอบสวนพบว่าเกิดจากน้ำร้อนเกินไป ทำให้ต้องรักษาต่อจนหายจึงจะกลับบ้านได้ ในกรณีนี้มารดาของเด็กมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายในทางกฎหมายได้หรือไม่ อย่างไร 
ก. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาล 
ข. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้คือค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียโอกาส 
ค. มีสิทธิแต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ เพราะเด็กได้ยกเว้นค่ารักษาพยาบาล 
ง. มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้จากทางโรงพยาบาลได้


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ 

ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

ส่งเป็นหนังสือ 679 บาท รวมค่าส่ง EMS


pong86 2014-02-20 14:40
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล  ใหม่ล่าสุด  
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ 

ประกอบด้วย
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์  
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี  
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์  
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
 
ส่งเป็นหนังสือ + MP3 ราคา 679 บาท รวมค่าส่ง EMS
 


เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบสภาการพยาบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.029788 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us