เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> เอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2012-07-09 12:34

เอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1.                   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538  ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด

ก.       พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2536

ข.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

ค.       พระราชบัญญัติสภาตำบลและการบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2534

ง.       พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2535

ตอบ       ข.  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537

2.                   การเก็บรักษาพัสดุจะต้องดำเนินการตามข้อใด

ก.       เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

ข.       ตรวจสอบพัสดุให้พร้อมใช้อยู่เสมอ

ค.       ซ่อมแซมพัสดุเมื่อเกิดการชำรุด

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ก.  เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย

3.                   ผู้รักษาการตามระเบียบฉบับนี้คือใคร

ก.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข.       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ค.       ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ง.       ปลัดกระทรวงกลาโหม

ตอบ       ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

4.             การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่งโดยวิธีตกลงราคา  ผู้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารมีอำนาจภายในวงเงินในการอนุมัติเท่าใด

ก.       ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ข.       ไม่เกิน 500,000 บาท

ค.       ไม่เกิน 250,000 บาท

ง.       ไม่เกิน 100,000 บาท

ตอบ       ก.  ไม่เกิน 1,000,000 บาท

5.                   เงินงบประมาณ  หมายความว่า

ก.       งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข.       งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ค.       ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

ง.       ไม่มีข้อใดถูก

ตอบ       ค.  ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข.

6.                   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  หมายความว่า

ก.       พนักงานเทศบาล

ข.       พนักงานสุขาภิบาล

ค.       พนักงานเมืองพัทยา

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

7.                   ข้อใดคือเหตุผลที่สามารถให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการได้

ก.       เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมกิจการของประเทศ

ข.       เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

ค.       เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ง.       เพื่อพัฒนา  ส่งเสริมกิจการของประชาชน

ตอบ       ข.  เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

8.                   ระเบียบฉบับนี้ประกาศไว้ ณ วันที่เท่าใด

ก.       วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

ข.       วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2538

ค.       วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2538

ง.       วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2538

ตอบ       ก.  วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2538

9.                   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าใดต่อไปนี้

ก.       เปิดซองใบเสนอราคา

ข.       ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

ค.       พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคา

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

10.           ถ้ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดแล้วไม่ยอมเข้ามาทำสัญญาหรือข้อตกลงกับองค์การบริหารส่วนตำบลในเวลาที่กำหนด  คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก.       เรียกผู้เสนอราคาคนเดิมมาทำสัญญาใหม่

ข.       เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

ค.       ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้ง

ง.       รายงานการประมูลให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ

ตอบ       ข.  เรียกผู้เสนอราคาคนใหม่ที่ต่ำรายถัดไปมาทำสัญญา

11.                ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย  คณะกรรมการเปิดซองจะกระทำเช่นไร

ก.       คณะกรรมการเปิดซองเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ข.       คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเป็นผู้ตัดสินใจเลือกรายใดรายหนึ่ง

ค.       ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

ง.       ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ตอบ       ค.  ทำการเปิดซองประมูลใหม่อีกครั้งจากผู้เสนอราคาที่เท่ากัน

12.           ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้  จะมอบอำนาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้โดยให้คำนึงถึงระดับ  ตำแหน่ง  หน้าที่  และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ  และให้แนบหนังสือประเภทใดประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง

ก.       ให้แนบหนังสือมอบอำนาจ

ข.       ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

ค.       ให้แนบหนังสือที่ทางราชการออกให้

ง.       ให้แนบสำเนาหนังสือที่ทางราชการออกให้

ตอบ       ข.  ให้แนบสำเนาหนังสือมอบอำนาจ

13.           ผู้มีอำนาจหรือหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทำการโดยจงใจ  หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้  ถือว่าผู้นั้น

ก.       ส่อทุจริ

ข.       กระทำผิดวินัย

ค.       กระทำผิดตามกฎหมาย

ง.       กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

ตอบ       ง.  กระทำผิดวินัยตามกฎหมาย

14.                การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาซึ่งมีราคาไม่เกินกี่บาท

ก.       ไม่เกิน  50,000  บาท

ข.       ไม่เกิน  40,000  บาท

ค.       ไม่เกิน  30,000  บาท

ง.       ไม่เกิน  20,000  บาท

ตอบ       ก.  ไม่เกิน  50,000  บาท

15.           ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุนั้น  ถ้ากระทำดังกล่าวมีเงื่อนไขหรือมีภาระติดพันจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้นๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร

ก.       รัฐสภา

ข.       สภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ค.       สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ง.       สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตอบ       ค.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16.                ระเบียบฉบับนี้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑ์ในข้อใดต่อไปนี้

ก.       มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข.       ห้ามกำหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ค.       การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน

ง.       ถูกทุกข้อ

ตอบ       ง.  ถูกทุกข้อ

17.                ในกรณีใดที่ให้องค์การบริหารส่วนตำบลส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ  หรือกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

ก.       การจ้างที่ไม่สามารถเจรจากับลูกจ้างเรื่องอัตราค่าตอบแทนได้

ข.       การจ้างที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนสูงเกินควร

ค.       การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

ง.       การซื้อที่ต้องจ่ายภาษีนำเข้าเกี่ยวกับวัตถุดิบ

ตอบ       ค.  การซื้อที่ไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้ได้

18.                ก่อนจะดำเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธีจะต้องทำอย่างไร

ก.       ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ข.       ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ค.       ให้ผู้เบิกจัดทำเรื่องขอเบิกพัสดุ

ง.       ให้ผู้เบิกจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

ตอบ       ข.  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำรายงานเสนอเหตุผลรายละเอียดของพัสดุ

19.           ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างในรายงานเสนอเหตุผลจะต้องมีราคาประเมินจากบุคคลใดต่อไปนี้เพื่อนำมาเปรียบเทียบกับราคาที่เคยมีการซื้อขายจริง

ก.       ราคาประเมินจากทางราชการ

ข.       ราคาประเมินจากทางเจ้าของที่

ค.       ราคาประเมินจากกรมที่ดิน

ง.       ราคาประเมินจากผู้สันทัด

ตอบ       ก.  ราคาประเมินของทางราชการ

20.           คณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอย่างน้อยสองคน  โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลใดต่อไปนี้

ก.       กรรมการการเงิน

ข.       กรรมการการคลัง

ค.       กรรมการพัสดุ

ง.       กรรมการบริหาร

ตอบ       ง.  กรรมการบริหาร

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
 รายละเอียดประกอบด้วย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป คณิตศาสตร์  ภาษาไทย
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป _ภาค ก_ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- ข้อสอบภาษาไทย_การสรุปความและตีความหมายของบทควา
- ข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด 300 ข้อ
- ความรู้ความสามารถทั่วไปคณิตศาสตร์ _เฉลยละเอียด

- ข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

[size=+0]- แนวข้อสอบพนักงานส่วนตำบล  _500 ข้อ
- แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2532  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ข้อสอบ พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจท้องถิ่น 2542
- ข้อสอบ พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 2537
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.012508 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us