เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> เอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2012-09-23 16:09

เอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล

1. พระราชบัญญัติจราจรทางบก .ศ. 2522  ให้ยกเลิกพ.ร.บ.ฉบับใด

ก. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2477

ข. พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2481

ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

มาตรา 3 ให้ยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติจราจรทางบก พุทธศักราช 2477

(2) พระราชบัญญัติจราจรทางบก แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2478

(3) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2481

(4) พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2508

(5) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 59 ลงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2515

2. พระราชบัญญัติจราจรทางบก .ศ. 2522  ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ก. 30  วัน                                                                                             ค.  90  วัน

ข. 15  วัน                                                                                             ง.  60  วัน

ตอบ  ค.  90  วัน

มาตรา 2(1) พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3. การจราจร หมายความว่า

ก. คนเดินเท้า                                                                                      ค. คนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์

ข. การใช้ทางของผู้ขับขี่                                                                   ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

การจราจร หมายความว่า การใช้ทางของผู้ขับขี่ คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์

4. ทาง หมายความว่า

ก. ช่องเดินรถ                                                                                     ค. ทางโค้ง

ข. ไหล่ทาง                                                                                          ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

5. ข้อใด  ไม่ใช่ ความหมายของ    ทาง

ก. ทางรถไฟ                                                                                        ค. ทางเดินรถ

ข. สะพาน                                                                                           ง. ช่องเดินรถประจำทาง

ตอบ   ก. ทางรถไฟ

ทาง หมายความว่า ทางเดินรถ ช่องเดินรถ ช่องเดินรถประจำทาง ไหล่ทาง ทางเท้า ทางข้าม ทางร่วมทางแยกทางลาด ทางโค้ง สะพาน และลานที่ประชาชนใช้ในการจราจร และให้หมายความรวมถึงทางส่วนบุคคลที่เจ้าของยินยอมให้ประชาชนใช้ในการจราจรหรือที่เจ้าพนักงานจราจรได้ประกาศให้เป็นทางตาม

พระราชบัญญัตินี้ด้วย แต่ไม่รวมไปถึงทางรถไฟ

6. ไหล่ทาง หมายความว่า

ก. แนวริมของทางเดินรถ

ข. พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า

ค. พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน

ง. พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน

ตอบ  ข. พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า

7. ขอบทาง หมายความว่า

ก. แนวริมของทางเดินรถ

ข. พื้นที่ที่ต่อจากขอบทางออกไปทางด้านข้างซึ่งยังมิได้จัดทำเป็นทางเท้า

ค. พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับการเดินรถไม่ว่าในระดับพื้นดิน ใต้หรือเหนือพื้นดิน

ง. พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน

ตอบ  ก.  แนวริมของทางเดินรถ

8. ทางร่วมทางแยก หมายความว่า

ก. พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับให้คนเดินเท้าข้ามทางโดยทำเครื่องหมายเป็นเส้นหรือแนวหรือตอกหมุดไว้บนทาง

ข. พื้นที่ที่ทำไว้สำหรับคนเดินซึ่งอยู่ข้างใดข้างหนึ่งของทาง หรือทั้งสองข้างของทาง หรือส่วนที่อยู่ชิดขอบทางซึ่งใช้เป็นที่สำหรับคนเดิน

ค. ทางเดินรถที่กำหนดให้รถเดินรอบเครื่องหมายจราจรหรือสิ่งที่สร้างขึ้นในทางร่วมทางแยก

ง. พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน

ตอบ   ง. พื้นที่ที่ทางเดินรถตั้งแต่สองสายตัดผ่านกัน รวมบรรจบกัน หรือติดกัน

9. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของ รถ

ก. รถไฟ                                                                                               ค. รถราง

ข. ยานพาหนะทางบกทุกชนิด                                                        ง. ข้อ  ก  และ  ค

ตอบ  ง. ข้อ  ก  และ  ค

รถ หมายความว่า ยานพาหนะทางบกทุกชนิด เว้นแต่รถไฟและรถราง

10.  รถบรรทุกคนโดยสาร หมายความว่า

ก. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกสิ่งของหรือสัตว์

ข. รถบรรทุกคนโดยสารที่โรงเรียนใช้รับส่งนักเรียน

ค. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน

ง. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินสิบสองคน

ตอบ   ค. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินเจ็ดคน

11.  รถแท็กซี่ หมายความว่า

ก. รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

ข. รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารเกินห้าคน

ค. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารเกินห้าคน

ง. รถยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้บรรทุกคนโดยสารไม่เกินเกินเจ็ดคน

ตอบ  ก. รถยนต์ที่ใช้รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคน

12.  ข้อใดคือสัญญาณจราจร

ก. เสียงนกหวีด                                                                                  ค. ธง

ข. มือ                                                                                                    ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

สัญญาณจราจร หมายความว่า สัญญาณใด ๆ ไม่ว่าจะแสดงด้วยธง ไฟ ไฟฟ้า มือ แขน เสียงนกหวีด หรือด้วยวิธีอื่นใด สำหรับให้ผู้ขับขี่คนเดินเท้า หรือคนที่จูง ขี่ หรือไล่ต้อนสัตว์ ปฏิบัติตามสัญญาณนั้น

13. เจ้าพนักงานจราจร หมายความว่า

ก. ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร

ข. ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร

ค. ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร

ง. ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

ตอบ  ค. ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร

-    พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายความว่า ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร

-    อาสาจราจร หมายความว่า ผู้ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรอาสาจราจร และได้รับแต่งตั้งจากอธิบดีให้

-    ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่

-    "ผู้ตรวจการ" หมายความว่า ผู้ตรวจการตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและผู้ตรวจการตามกฎหมาย

ว่าด้วยรถยนต์

14. ใครคือรักษาการตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก .ศ. 2522 

ก. นายกรัฐมตรี                                                                                   ค. รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย                                                          ง. รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม

ตอบ    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก .ศ. 2522  ห้าม มิให้นำรถชนิดใดมาใช้ในทางเดินรถ

ก. รถที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรง

ข. รถที่อาจทำให้เกิดอันตราย

ค. รถที่อาจทำให้เสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแก่ผู้ใช้ คนโดยสารหรือประชาชน

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง. ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จราจรทางบก  และ วิชาความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง กู้ภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- แนวข้อสอบช่างยนต์
พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
สรุปสาระน่ารู้ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522
- หลักการทำงานของเครื่องยนต์
- แนวข้อสอบ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติทางหลวง พศ.2535 (ฉบับปรับปรุงปี 2549)

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท

ส่งเป็นหนังสือพร้อม VCD การสอบสัมภาษณ์ ราคา 679 บาท รวมค่าส่ง EMS
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบพนักงานขับรถ รถดับเพลิง อปท.อบต.อบจ. เทศบาล --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.049061 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us