เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบ ธกส. และนายธนาคารอื่นๆ -> แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2012-09-28 21:13

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1.    ภาษีมูลค่าเพิ่มเริ่มใช้ในประเทศไทยในปี  พ.ศ.  ใด
ก.   2530                    ข.  2532
ค.   2535                    ง.   2538
ตอบ  ค.    
2.    บริษัทแห่งหนึ่งมีภาษีซื้อเดือน  ม.ค.  2553  จำนวน  20,500  บาท  ภาษีขาย  9,500  บาท  บริษัทเสีภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าใด
ก.   11,000   บาท                ข.   9,500  บาท
ค.   10,500  บาท                ง.   ได้คืน  11,000  บาท
ตอบ  ง.    การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ประกอบการจดทะเบียน  จะเสียภาษีโดยวิธีการคำนวณ                      ภาษีขาย  -  ภาษีซื้อ  ถ้าภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย  ผู้ประกอบการจดทะเบียนมีสืทธิได้รับภาษีคืน  (9,500 – 20,500  =  11,000  ดังนั้นบริษัทจึงมีสิทธิได้รับภาษี  11,000  บาท)    
3.    การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในเดือนหนึ่ง  ๆ  จะต้องชำระภาษีภายในเวลาใด
ก.   ภายในวันที่  3  ของเดือนถัดไป        ข.   ภายในวันที่  7  ของเดือนถัดไป
ค.   ภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป        ง.   ภายในวันที่  21  ของเดือนถัดไป
ตอบ  ค.    การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น  ต้องชำระภาษีภายในวันที่  15  ของเดือนถัดไป
4.    ภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา
ก.   1                    ข.   2
ค.   3                    ง.   4
ตอบ  ก.   อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในปัจจุบันมีเพียง  2 อัตราเท่านั้น  คือ  อัตราร้องละ 7 และอัตราร้อยละ  0
5.    กิจการใดได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
ก.   การขายไฟฟ้า                ข.   การขายปุ๋ย
ค.   การขายน้ำผลไม้บรรจุกระป๋อง        ง.  การขายกระดาษ                
ตอบ  ข.  การขายปุ๋ย  เป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากร  มาตรา  81
  
6.    ใบเพิ่มหนี้ใช้ในกรณีใด
ก.   คำนวณราคาต่ำกว่าความเป็นจริง        ข.   ส่งสินค้าไปน้อยกว่าความเป็นจริง
ค.   คุณภาพสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริง    ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ  ก.    “ใบเพิ่มหนี้”  จะออกได้เมื่อ
1.     มีการเพิ่มราคาสินค้าที่ขายเนื่องจากสินค้ามีจำนวนมากกว่าที่ตกลงกัน  ทำให้คำนวณราคาสินค้าต่ำกว่าที่เป็นจริง
2.    มีการเพิ่มราคาค่าบริการ  เนื่องจากให้บริการเกินกว่าข้อกำหนดที่ตกลงกัน  หรือคำนวณราคาผิดพลาดต่ำกว่าที่เป็นจริง
7.    ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเต็มรูปแบบรายหนึ่ง  ขายสินค้าราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วราคา  2,140  บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่มมีค่าเท่าใด
ก.   293,000   บาท                ข.   319,000  บาท
ค.   269,000  บาท                ง.   343,000  บาท
ตอบ  ก.      วิธีการคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่ม
        ราคาสินค้าที่ขาย  107  บาท  ภาษีมูลค่าเพิ่ม               =     7     บาท
         ถ้าราคาสินค้าที่ขาย  2,140  จะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่ม      =       บาท
                                       =    140      บาท
8.    ใบลดหนี้ใช้ในกรณีใด
ก.    คุณภาพของสินค้าสูงกว่าความเป็นจริง
ข.    จำนวนที่ให้บริการน้อยกว่าที่ตกลงกัน
ค.    จำนวนสินค้ามากกว่าที่ตกลงกัน
ง.    ไม่มีข้อใดถูกต้อง
ตอบ   ข.     “ใบลดหนี้”  จะใช้ในกรณีที่มีการลดราคาสินค้าที่ขาย  เพราะคำนวณราคาสินค้าผิดพลาดสูงกว่าที่เป็นจริง  หรือมีการลดราคาค่าบริการ  เนื่องจากการให้บริการผิด  ข้อกำหนดหรือบริการขาดจำนวนหรือได้รับสินค้าที่ขายกลับคืนเนื่องจากสินค้าชำรุดบกพร่อง
9.    ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติศุลกากร  “ของนำเข้าพร้อมกับตน”  หมายถึง
ก.    ของใช้ส่วนตัวทุกชนิดได้แก่  เครื่องแต่งกาย  ยารักษาโรค  อาวุธปืน
ข.    ของที่นำเข้าประเทศขณะที่ผู้นำเข้าเดินทางกลับจากต่างประเทศ
ค.    ของที่เข้ามาก่อนผู้นำเข้ามาถึงประเทศไทย  1  เดือน  หรือของที่เข้ามายังประเทศไทย  หลังจากผู้นำเข้ามาถึงประเทศไทย  แล้ว  6  เดือน
ง.    ของที่ผู้นำเข้าได้แจ้งแก่ศุลกากรล่วงหน้าว่าจะมาถึงประเทศไทยภายในเวลา  6  เดือน
 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

แนวข้อสอบ พรบ. วิธีการงบประมาณ
- แนวข้อสอบ  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบกฎหมายควรรู้และระเบียบงานสารบัญ
- แนวข้อสอบเรื่องการเงิน
- แนวข้อสอบเรื่องการบัญชี ชุด 1
แนวข้อสอบเรื่องการบัญชี ชุด 2
- แนวข้อสอบเรื่องการบัญชี ชุด 3
ข้อสอบเรื่องความรู้ทั่วไป
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875pong86 2012-09-28 21:14
101.   การจัดทำบัญชีหนังสือส่งเก็บ  จะต้องมีรายละเอียดใดบ้าง

ก. ลำดับที่,  ที่

ข. ลงวันที่ของหนังสือแต่ละฉบับ

ค. อายุการเก็บรักษา

ง. ถูกทุกข้อ

ตอบ   ง.   ถูกทุกข้อ

                 ระเบียบฯ  ข้อ   54  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว  คือ  หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก  ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติดังนี้

54.1  จัดทำบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแนบแบบที่  19   ท้ายระเบียบ  อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับสำหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บ  เก็บไว้อย่างละฉบับ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้

54.1.1  ลำดับที่  ให้ลงเลขลำดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ

54.1.2  ที่ให้ลงเลขที่ของหนังสือแต่ละฉบับ

54.1.3  ลงวันที่  ให้ลงวัน  เดือน  ปีของหนังสือแต่ละฉบับ

54.1.4 เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ  ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ

54.1.5  อายุการเก็บหนังสือ  ให้ลงวัน  เดือน  ปีที่จะเก็บถึง  ในกรณีให้เก็บไว้ตลอดไปให้ลงคำว่า  ห้ามทำลาย

54.1.6  หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นใด  (ถ้ามี)

54.2  ส่งหนังสือและเรื่องปฏิบัติทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้น  พร้อมทั้งบัญชี

          หนังสือส่งเก็บให้หน่วยเก็บที่ส่วนราชการนั้น  ๆ  กำหนด 

102.   เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือเมื่อได้รับการจัดทำบัญชีหนังสือส่งเก็บพร้อมรายละเอียดแล้ว  จะปฏิเสธอย่างไร

ก. ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ

ข. ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ,  ลงทะเบียนหนังสือเก็บ

ค. ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ,  ลงทะเบียนหนังสือเก็บ

ง. ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ,  วันเดือนปีที่เก็บ

            ตอบ   ข.   ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ,  ลงทะเบียนหนังสือเก็บ

                    ระเบียบฯ  ข้อ   55   เมื่อได้รับเรื่องจากเจ้าของเรื่องตามข้อ  54  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ 

   ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังนี้ 

55.1  ประทับตรากำหนดเก็บหนังสือตามข้อ  73  ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษ

           แผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น  และลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา

55.1.1  หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  ให้ประทับตราคำว่า  ห้ามลำลายด้วย

           หมึกสีแดง

55.1.2  หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา  ให้ประทับตราคำว่า  เก็บถึงพ.ศ. .... 

           ด้วยหมึกสีน้ำเงิน  และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง

55.2  ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่  20  ท้ายระเบียบ  โดยกรอก

          รายละเอียดดังนี้

55.2.1  ลำดับที่  ให้ลงเลขลำดับเรื่องของหนังสือที่เก็บ

55.2.2  วันเก็บ  ให้ลงวัน  เดือน  ปีที่นำหนังสือนั้นเข้าทะเบียนเก็บ

55.2.3  เลขทะเบียนรับ  ให้ลงเลขทะเบียนรับของหนังสือแต่ละฉบับ

55.2.4  ที่  ให้ลงเลขที่เลขของหนังสือแต่ละฉบับ

55.2.5  เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือแต่ละฉบับ  ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้

           ลงสรุปเรื่องย่อ

55.2.6  รหัสแฟ้ม  ให้ลงหมายเลขลำดับหมู่ของการจัดแฟ้มเก็บหนังสือ

55.2.7  กำหนดเวลาเก็บ  ให้ลงระยะเวลาการเก็บตามที่กำหนดในตรากำหนด

           เก็บหนังสือตามข้อ  55.1

55.2.8  หมายเหตุ  ให้บันทึกข้อความอื่นใด  (ถ้ามี)

103. การประทับตราเก็บหนังสือ  ให้ประทับตราอย่างไร

ก. มุมล่างขวาของกระดาษแผ่นแรก

ข. มุมล่างซ้ายของกระดาษแผ่นแรก

ค. มุมล่างขวาของกระดาษแผ่นแรก,  ลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา

ง. มุมล่างขวาของกระดาษแผ่นแรก,  ลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา

ตอบ   ค.  มุมล่างขวาของกระดาษแผ่นแรก,  ลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา

                                 คำอธิบายดังข้อข้างต้น

 
 
104. หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไป  ให้ประทับตราคำว่าอะไร

ก. ห้ามทำลาย,  หมึกน้ำเงิน

ข. ห้ามทำลาย,  หมึกแดง

ค. เก็บรักษา,  หมึกน้ำเงิน

ง. เก็บรักษา,  หมึกแดง

ตอบ   ข.   ห้ามทำลาย,  หมึกแดง

                                  คำอธิบายดังข้อข้างต้น

105. หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา  ให้ประทับตราคำว่าอะไรอย่างไร

ก. เก็บถึง  พ.ศ.   ....  ,  หมึกน้ำเงิน

ข. เก็บถึง  พ.ศ.   ....  ,  หมึกแดง

ค. เก็บถึง  พ.ศ.   ....  ,  หมึกน้ำเงิน,   ลงชื่อของปี  พ.ศ.  ที่ให้เก็บถึง

ง. เก็บถึง  พ.ศ.   ....  ,  หมึกแดง,   ลงชื่อของปี  พ.ศ.  ที่ให้เก็บถึง

ตอบ   ค.   เก็บถึง  พ.ศ.  ....  ,  หมึกน้ำเงิน,  ลงชื่อของปี  พ.ศ.  ที่ให้เก็บถึง

                                  คำอธิบายดังข้อข้างต้น

106. อายุการเก็บหนังสือ  โดยปกติแล้วมีอายุการเก็บกี่ปี

ก.   ไม่น้อยกว่า  5  ปี                                  ข.   ไม่น้อยกว่า  7  ปี           

ค.   ไม่น้อยกว่า  10  ปี                                                ง.   ไม่น้อยกว่า  20  ปี         

ตอบ       ค.  ไม่น้อยกว่า  10  ปี 

                    ระเบียบฯ  ข้อ   57  อายุการเก็บหนังสือ  โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  10  ปี  เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้

                    57.1  หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ  ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

                    57.2  หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี  สำนวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกำหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว  การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนว่าด้วยการนั้น

                    57.3  หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา  และมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย  ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป  หรือตามที่สำนักหอจดหมายเหตุ  แห่งชาติ  กรมศิลปากร  กำหนด

                    57.4  หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว  และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  5  ปี

                    57.5  หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสำคัญ  และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำ  เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  1  ปี

                    57.6  หนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไม่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินรวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการรับเงิน  การจ่ายเงิน  หรือการก่อหนี้ผูกพันทางการเงินที่หมดความจำเป็นในการใช้เป็นหลักฐานแห่งการก่อ  เปลี่ยนแปลง  โอน  สงวน  หรือระงับซึ่งสิทธิในทางการเงินเพราะได้มีหนังสือหรือเอกสารอื่นที่สามารถนำมาใช้อ้างอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกล่าว  แล้วเมื่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบแล้วไม่มีปัญหา  และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ  อีก  ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า  5  ปี  หนังสือเกี่ยวกับการเงิน  ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้องเก็บไว้ถึง  10  ปี  หรือ  5  ปี  แล้วแต่กรณี  ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

107. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายใด

ก. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ

ข. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ

ค. พรบ.  ว่าด้วยข่าวสารของทางราชการ

ง. ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข้อ  ข.

ตอบ   ง.  ถูกเฉพาะข้อ  ก.  และ  ข้อ  ข.่อ

                       คำอธิบายดังข้อข้างต้น


pong86 2012-09-28 21:16
แนวข้อสอบนิติกร  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนิติกร ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

เกี่ยวกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบวิธีพิจารณาความแพ่ง
- แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
- แนวข้อสอบวิชากฎหมายลักษณะพยานแก้ไขฉบับ 2551
แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
แนวข้อสอบ  พรบ.  ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  2539
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
- แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550.
- การตรวจร่างสัญญา พิจารณาสัญญา
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์

สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.037080 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us