เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> เอกสารเตรียมสอบ (ภาค ก.) ก.พ. 2556 -> เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2012-11-25 19:31

เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 เริ่มตั่งแต่ ปีพ.ศ.ใดถึงปี พ.ศ.ใด

ตอบ  พ.ศ.2545 -  พ.ศ.2549

2. การเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2549 โดยเพิ่มวิธีการจัดซื้อจัดจ้างอีกหนึ่งวิธีคือวิธีใด

ตอบ  การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

3. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่จะจัดซื้อจัดจ้างตั่งแต่วันที่เท่าใด

ตอบ  1 มกราคม 2548

4. ได้กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างไว้กี่วิธี  วิธีใดบ้าง

ตอบ  2 วิธี  คือ

1. การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปที่มีมูลค่าไม่สูงให้ใช้วิธี (e-Shopping )

2. การจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าสูงหรือการประมูลแข่งขันราคาให้ใช้วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)

5. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549   โดยมีผลบังคับใช้ตั่งแต่เมื่อใด

ตอบ  วันที่ 1 ก.พ. 2549

6. การดำเนินการด้วยวิธี e-Auction ในระบบ e-GP ระยะเริ่มแรกนั้นเป็นอย่างไร

ตอบ  กำหนดให้ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งลงประกาศประกวดราคาให้เป็นที่รู้กันอย่างกว้างขวาง

7. ประกาศประกวดราคาในส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งรู้กันอย่างกว้างขวางในเว็บไซต์ใด

ตอบ  เว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง   [url]www.gprocurement.go.th[/url]

8. มติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเป็นผลให้การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-Shopping ถูกยกเลิกไปด้วยนั้น  เป็นมติเมื่อวันที่เท่าใด

ตอบ  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548

9. ระบบ e-GP   หมายถึง  อะไร

ตอบ  ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :e-GP) เป็นระบบงานที่จัดทำเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็วถูกต้องครบถ้วนทั่วถึงเป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

10. ในระบบ e-GP ฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบใด

ตอบ  Online Real time ในระบบ และ เพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้

11. วัตถุประสงค์ของระบบ e-GP คืออะไร

ตอบ  วัตถุประสงค์ของระบบ e-GP คือ

1. เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็วครบถ้วนและทั่วถึงมีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้

2. เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online

3. เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล

12. ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ e-GP คืออะไร

ตอบ ประโยชน์ที่จะได้รับของระบบ e-GP คือ

1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน

3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้างช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

4. เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันสามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแนวทางการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 3

5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริงในการเสนอราคา

6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

13. www.gprocurement.go.th คือเว็บไซต์อะไร

ตอบ  เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้สนใจทั่วไป

14. ข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์  [url]www.gprocurement.go.th[/url]  ได้แก่ข้อมูลอะไร

ตอบ  ข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์  [url]www.gprocurement.go.th[/url]  ได้แก่

1. ข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดทำประกาศการ

จัดซื้อจัดจ้างประกาศเชิญชวนประกาศแก้ไข/ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างประกาศรายชื่อผู้มาขอรับ/

ซื้อเอกสารประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเพื่อให้ผู้ค้าหรือผู้สนใจสามารถค้นหาดูข้อมูลได้

2. ข้อมูลเนื้อหาด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุเช่นระเบียบมติคณะรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาและหนังสือเวียนรวมถึงกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. ข้อมูลเนื้อหาด้านราคากลางงานก่อสร้างได้แก่หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างทางสะพานท่อเหลี่ยมและงานก่อสร้างชลประทาน

4. ข้อมูลบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานโดยสามารถค้นหารายชื่อผู้ทิ้งงานผู้ถูกเพิกถอนและการ

ทิ้งงานได้

5. ข้อมูลเนื้อหาด้านข่าว/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

6. ข้อมูลสถิติการจัดซื้อจัดจ้าง

15. หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ  หมายถึง  อะไร

ตอบ  หัวหน้าส่วนราชการ


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

- ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับสมาคมอาเซียน
- แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง_กรมพัฒนาธุรกิจการค้า_
แนวข้อสอบ งบประมาณ จัดซื้อจัดจ้าง
แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
สรุปการใช้ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบ_E-GP
การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่
pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทั่วไป กรมพัฒนาธุรกิจการค้า --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.047208 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us