เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข (ส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> ขอข้อสอบ-แจกข้อสอบ-สอบถามแนวข้อสอบที่กำลังเปิดสอบ -> เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข (ส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2012-12-07 09:05

เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข (ส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย

1.    ข้อใดคือชื่อย่อของกรมกรมอนามัย
ก. กรม.อ.                ค. ก.ม.
ข. อน.                    ง.  อนม.
2.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกรมอนามัย
ก.    Department of Health                
ข.    Department of Disease Control
ค.    Department of Mental Health        
ง.    Department of  Social  Development and Welfare
3.    เดิม กรมอนามัย มีชื่อว่าอย่างไร
ก.    กรมการสาธารณสุข                ค. กรมสุขภาพและอนามัย
ข.    กรมสาธารณสุข                ง. กรมอนามัย
4.    วันสถาปนากรมอนามัย ตรงกับวันใด
ก.    12 มีนาคม 2495                ค. 12  กุมภาพันธ์ 2495
ข.    15 มีนาคม  2495                ง.  15  กุมภาพันธ์  2495
5.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมอนามัย
ก.    เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาสังคม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายพึ่งตนเองได้
ข.    เป็นองค์กรหลักของประเทศในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ค.    เป็นองค์กรหลักของประเทศในการพัฒนาสังคมและส่งเสริมสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี
ง.    เป็นองค์กรที่ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
6.    ข้อใด   ไม่ใช่  พันธกิจของกรมอนามัย
ก.    มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนาระบบงาน อย่างยึดมั่นในประโยชน์ของผู้ใช้บริการ ด้วยความรับผิดชอบ"
ข.    พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง รวมไปถึงระบบที่เกี่ยวข้อง
ค.    พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบาย และกฎหมายที่จาเป็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศ
ง.    ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทย
7.    ข้อใดคือค่านิยมของกรมอนามัย
ก.    Health Model                 ค. Achievement
ข.    Ethics                              ง.ถูกทุกข้อ
8.    Health Model  ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
ก.    ดูแลรักษาสุขภาพตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่น
ข.    ดูแลรักษาสุขภาพตนเองและผู้อื่น
ค.    มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
ง.    มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
9.    Achievement   ในค่านิยมของกรมอนามัย หมายถึงอะไร
ก.    มีจรรยาบรรณ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แสวงหาประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ข.    มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมและยอมรับผลสำเร็จของทีมงานร่วมกัน
ค.    มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานร่วมกัน
ง.    มุ่งมั่น รับผิดชอบในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข (ส่งเสริมสุขภาพ) ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
ความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย
- แนวข้อสอบ กฎหมาย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
- กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552
- การสอบสัมภาษณ์
- แนวข้อสอบเฉพาะทาง สาธารณะสุข
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขภาพ
- แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมอนามัย
- แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา
- สรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
เวอร์ชันเต็ม: [-- เอกสารแนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณะสุข (ส่งเสริมสุขภาพ) กรมอนามัย --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.011743 second(s),query:1 Gzip enabled

You can contact us