เวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> แนวข้อสอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. อบจ. ต่างๆ -> แนวข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

pong86 2013-09-28 10:33

แนวข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จำหน่ายแนวข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประกอบด้วย
Ø พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
Ø แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Ø พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. ๒๕๓๗
Ø แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
Ø พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Ø แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Ø พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น.ศ.๒๕๔๒
Ø แนวข้อสอบพ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
Ø พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒
Ø แนวข้อสอบพ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  2542

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ 
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือ + MP3 พรบ.ท้องถิ่น ราคา 679 บาทpong86 2013-09-28 11:19

แนวข้อสอบ

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

*******************

 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  มีผลบังคับใช้วันใด
ก. 
17 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ข.  18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ค.  27 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
ง.  
7   มีนาคม   พ.ศ. 2496
ตอบ  ข. 
18 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2496
        มาตรา  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

2. พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพิ่มเติมปีล่าสุดคือฉบับที่เท่าไหร่และปี พ.ศ.ใด
ก.  ฉบับที่ 10 พ.ศ.2540
 
ข.  ฉบับที่ 1
1 พ.ศ.2543
ค. ฉบับที่ 1
2 พ.ศ.2546
ง.  ฉบับที่ 1
3 พ.ศ.2552
ตอบ    ง.  ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552  มีผลบังคับใช้ 13 พฤษจิกายน พ.ศ.2552        

3. เทศบาลตำบลได้แก่  ท้องถิ่นที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย  ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น  ให้ระบุถึงอะไรไว้ด้วยข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง
ก.  ชื่อ                                                                    ข.  เขตเทศบาล
ค.  ชื่อและเขตเทศบาล                                      ง.  ชื่อนายกเทศบาล
ตอบ
  ค.  ชื่อและเขตเทศบาล           
             มาตรา 
เทศบาลตำบล  ได้แก่  ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อเทศบาลไว้ด้วย

4. เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก.  5,000  คน                                                      ข.  10,000  คน
ค. 
15,000  คน                                                    ง.  20,000  คน
ตอบ  ข. 
10,000  คน
 มาตรา 10  เทศบาลเมือง  ได้แก่  ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลกลางจังหวัด  หรือท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป  ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย

5. เทศบาล  ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
ก. 
20,000  คน                                                    ข.  30,000  คน
ค. 
15,000  คน                                                    ง.  50,000  คน
ตอบ  ง. 
50,000  คน
          มาตรา   11  เทศบาลนคร  ได้แก่  ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไป  โดยราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่อันต้องทำตามพระราชบัญญัติและซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลนคร  ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตเทศบาลไว้ด้วยเวอร์ชันเต็ม: [-- แนวข้อสอบกฎหมายท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.032653 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us